Aanvraag ondersteuning herstelfonds cultuur Maastricht 2021-2022

Om ondersteuning of subsidie aan te vragen via het Herstelfonds Cultuur Maastricht moet u onderstaand formulier volledig invullen en waar nodig aanvullen met de gevraagde bijlage(n). De gemeente Maastricht neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.

Uw aanvraag wordt getoetst op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2020, de Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022 en het Collegebesluit Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022 d.d. 23-2-21.

Kijk voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en criteria op www.gemeentemaastricht.nl/kunst-en-cultuur.

Algemene informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
Naam aanvragende stichting of vereniging
In welke plaats is de stichting of vereniging gevestigd?
Geef hier de naam op van de contactersoon vereniging/stichting
Welke functie heeft de contactpersoon in de stichting of vereniging
Correspondentieadres
Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon
Vul hier het webadres in van de organisatie
Geef hier het IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereninging/stichting/aanvrager op

Spoor 1: Ondersteuning voor amateurkunstvereningingen in Maastricht

Spoor 1 vraag 1

1. U bent een amateurkunstvereniging gevestigd in Maastricht

Spoor 1 vraag 2

2. U ontvangt regulier subsidie van de gemeente Maastricht

Spoor 1 vraag 3

3. U heeft bericht gehad dat uw vereniging eenmalig, 30% van uw boekjaarsubsidie ontvangt als extra ondersteuning aanvullend op uw reguliere subsidie.

Spoor 1 vraag 4

4. U heeft na het toekennen van de eenmalige generale ondersteuning voor amateurkunstverenigingen nog altijd een aantoonbaar tekort over de jaren 2020/2021 als gevolg van de coronacrisis.

5. Welk bedrag vraagt u aan de gemeente Maastricht als extra, eenmalige ondersteuning?

 

Als u een van de vragen 1 t/m 4 met ‘nee’ heeft beantwoord, dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan namelijk niet in aanmerking voor ondersteuning in SPOOR 1 van het Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022. Het heeft dan geen zin een aanvraag in te dienen
 

BIJLAGEN SPOOR 1


Als bijlagen toevoegen:
 • Bewijs van financiële tekorten als gevolg van de coronacrisis (bijvoorbeeld een begroting of - indien beschikbaar - een (voorlopige) jaarrekening).
 • Inhoudelijke beschrijving van de tekorten binnen uw vereniging, ontstaan als gevolg van de coronacrisis.
 • Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Bestanden toevoegen


Maximaal 4 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Spoor 2: Ondersteuning voor professionele culturele instellingen in Maastricht

Spoor 2 vraag 1

1. U bent een professionele culturele instelling gevestigd in Maastricht

Spoor 2 vraag 2

2. U ontvangt regulier subsidie van de gemeente Maastricht.

Spoor 2 vraag 3

3. U heeft meer dan 20% eigen inkomsten per jaar gerealiseerd (bewezen zowel met de resultaten in het verleden als in de prognose begroting 2021).

Spoor 2 vraag 4

4. U heeft, voor zover mogelijk gebruik gemaakt van generieke steunmaatregelen van het Rijk (TVL en NOW) en de mogelijkheden binnen het tweede steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Spoor 2 vraag 5

5. U heeft zich, voor zover mogelijk, aangepast en bewezen kosten bespaard in uw eigen organisatie.
OF
U heeft onvoldoende eigen vermogen en/of kostenbesparingen in 2021 om te blijven bestaan of op minimaal niveau te functioneren

6. Welk bedrag vraagt u aan de gemeente Maastricht als extra, eenmalige ondersteuning?

 

Als u een van de vragen 1 t/m 5 met ‘nee’ heeft beantwoord, dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan namelijk niet in aanmerking voor ondersteuning in SPOOR 2 van het Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022. Het heeft dan geen zin een aanvraag in te dienen.
 

BIJLAGEN SPOOR 2

Als bijlagen toevoegen:

 • Bewijs van financiële tekorten als gevolg van de coronacrisis: een (voorlopige) jaarrekening 2020 en een prognosebegroting 2021.

 • Inhoudelijke beschrijving van de tekorten binnen uw organisatie, ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

 • Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Bestanden toevoegen


Maximaal 4 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Spoor 3: Cofinanciering voor het 'coronaproof' inrichten van locaties

Spoor 3 vraag 1

1. U bent een amateurkunstverenigingen of een professionele culturele instelling gevestigd in Maastricht

Spoor 3 vraag 2

2. U ontvangt regulier subsidie van de gemeente Maastricht.

Spoor 3 vraag 3

3. Uw aanvraag is gericht op strikt noodzakelijke aanpassingen in de voorzieningen van een gebouw of (buiten)locatie zodat deze coronaproof ingericht kan worden

Spoor 3 vraag 4

4. Er is eigen financiering en/of middelen van derden beschikbaar voor de bekostiging van de aanpassing/voorziening.

Spoor 3 vraag 5

5. De aanpassing vindt plaats in het jaar 2021.

6.  Welk bedrag vraagt u aan de gemeente Maastricht als eenmalige cofinanciering (max. €15.000)?

 

Als u een van de vragen 1 t/m 5 met ‘nee’ heeft beantwoord, dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan namelijk niet in aanmerking voor ondersteuning in SPOOR 3 van het Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022. Het heeft dan geen zin een aanvraag in te dienen.
 

BIJLAGEN SPOOR 3

Als bijlagen toevoegen:

 • Overzicht van kosten voor de realisatie van aanpassingen en voorzieningen.
 • Inhoudelijke beschrijving hoe de locatie aangepast zal worden en wat de noodzaak van deze aanpassing is voor de hoofdactiviteiten van de aanvrager.

Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Bestanden toevoegen
Maximaal 4 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Spoor 4: Subsidieregeling 'Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022'

Spoor 4 vraag 1

1. U bent een professionele culturele instelling OF (een groep van) professionele zelfstandige maker(s) gevestigd in Maastricht.

Spoor 4 vraag 2

2. U ontvangt regulier subsidie van de gemeente Maastricht OF u heeft in de afgelopen vier jaar projectsubsidie ontvangen van de gemeente Maastricht.

Spoor 4 vraag 3

3. De eigen bijdrage bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Spoor 4 vraag 4

4. U ontwikkelt activiteiten met effect op Maastricht.

Spoor 4 vraag 5

5. Deze aanvraag betreft een project dat het al bestaande/reguliere aanbod van uw organisatie overstijgt.

6. Periode project

LET OP: Het project kan niet eerder starten dan 8 weken na indiening van de aanvraag.


Startdatum

Einddatum (tot en met)

Geef een korte omschrijving van het project

Toetsingscriteria

8. Uw aanvraag voldoet aan minimaal één van de vier toetsingscriteria (geef een korte toelichting):

Geef hier de toelichting bij de toetsings criteria:

9.  Welk bedrag vraagt u aan de gemeente Maastricht (max. €10.000 per criterium)?

Bestanden toevoegen
Maximaal 4 bestanden.
12 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
BIJLAGEN SPOOR 4

Als bijlagen toevoegen:

 • Projectplan
  Voor het indienen van een subsidieaanvraag is het verplicht dat u een projectplan meestuurt. Het projectplan moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten:
  • Beschrijf de inhoud, opzet en aanpak van het project en waarin dit nieuw, onderscheidend of ongebruikelijk is vergeleken bij andere projecten of activiteiten;

  • Beschrijf waarom de realisatie van dit project van belang is voor het herstel, de heropening en/of de innovatie van de culturele sector;

  • Beschrijf hoe het project aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en versterking van de culturele sector;

  • Beschrijf hoe het project voldoet aan één of meerdere van de vier toetsingscriteria van de subsidieregeling ‘Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022’.

 • Sluitende en onderbouwde begroting van het project.

Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van het project van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat ze de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2020 e.v. en de Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022 hebben gelezen.

Handtekening(en) – Let op rechtsgeldige ondertekening!*:
Sign above

Handtekening(en) – Let op rechtsgeldige ondertekening!* :

* LET OP!!!:

Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend?

Dat wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten en zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en achternaam en handtekening dienen te ondertekenen.
Indien er uit uw statuten bijvoorbeeld blijkt dat ten minste twee bestuursleden aanvragen dienen te ondertekenen, dan dienen in dat geval beide bestuursleden dit aanvraagformulier te ondertekenen.
 
Ziet u geen verzendknop dan voldoet u niet aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen.