Aanvraag projectsubsidie amateurkunsten

U kunt hier projectsubsidie amateurkunsten aanvragen. Vul alle gevraagde gegevens in. Daarna kunt u uw subsidie-aanvraag indienen.

Algemene gegevens

Geef de naam op van de vereniging of organisatie die de subsidie aanvraag doet
Geef het 8-cijferige KvK-nummer op van de vereniging of organisatie
Een iban heeft het volgende formaat NL99BANK1234567890
Bezit u rechtspersoonlijkheid?
Heeft u al eerder subsidie aangevraagd

Projectsubsidie

Het totale bedrag in euro's
Wordt het project of de activiteit in of voor Maastricht uitgevoerd?
Of het programma van activiteiten
Heeft de activiteit een sociaal maatschappelijke impact?
Geef hier een beschrijving van de impact
Bevordert de activiteit de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie?
Geef hier een beschrijving
Is de activiteit gericht op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in en voor Maastricht?
Geef hier een beschrijving
Binnen het het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
Zijn er reeds kosten gemaakt voor het project/activiteit vóór het indienen van de aanvraag?
of het programma van activiteiten
Vul het bedarg in euro's in

BIJLAGEN

De aanvraag dient te worden voorzien van de volgende bijlagen:

  • Een activiteitenplan met een beschrijving van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en de activiteiten die plaatsvinden binnen dit project. Met een toelichting van de doelen en resultaten die met het project worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan dat doel c.q. resultaat bijdragen.
  • Een begroting met een overzicht van de aan het project (of programma van activiteiten) verbonden begrote inkomsten en uitgaven.
Geef meegestuurde bijlage een logische naam voor snelle verwerking.
Maximaal 4 bestanden.
12 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.

ONDERTEKENING

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat ze de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht en de Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023 hebben gelezen en het aanvraagformulier naar waarheid hebben ingevuld.

Ondergetekende verklaart tevens met ondertekening van dit aanvraagformulier, waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet gesubsidieerd of gefinancierd wordt vanuit een andere subsidie- of inkooprelatie (met de overheid). 

Door het aanvinken verklaard u dat de aanvraag is ingediend door een daarvoor gemachtigd persoon. 
Hierboven tekenen