Aanvraagformulier boekjaarsubsidie amateurkunst

Met dit formulier kunt u boekjaarsubsidie amateurkunst aanvragen.

Aanvragen die na 30 september 2022 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Wij adviseren u om van het ondertekende aanvraagformulier en de mee te sturen bijlage(n) een kopie voor uzelf te maken alvorens u de aanvraag en de bijlagen naar de gemeente opstuurt. 

Mee te sturen bijlagen

Amateurkunsten – muziek, zang, toneel of majorette gezelschappen

Als u subsidie aanvraagt op grond van amateurkunsten – muziek, zang, toneel of majorettegezelschap dient u bij deze subsidieaanvraag de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Overzicht van activiteiten in het lopende en in het komende jaar (met data en locaties)
  • Curriculum vitae van de betrokken artistiek leider, dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator
Verantwoording

De subsidiegever moet een ledenlijst – op aanvraag – kunnen controleren aan de hand van een adequate administratie, zoals een overzicht van contributiebetalingen ten tijde van de opmaak van de ledenlijst.

Wanneer uw vereniging/organisatie voor de eerste maal een verzoek indient voor subsidieverlening wordt u verzocht de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Afschrift oprichtingsakte rechtspersoon dan wel de statuten zoals deze de laatste keer zijn gewijzigd alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.