Aanvraagformulier Huurkorting commerciële huur 2020 t/m 2022

Om huur/canon korting aan te vragen via team Vastgoed van de gemeente Maastricht moet u onderstaand formulier volledig invullen en waar nodig aanvullen met de gevraagde bijlage(n). Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 uitspraak gedaan over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurkorting en welke berekeningswijze hierbij gehanteerd kan worden. Het college heeft daarom op 15 maart 2022 besloten bij het verlenen van huurkorting de uitgangspunten te volgen uit de uitspraak van de Hoge Raad.

Voorwaarden

De korting betreft commerciële huur/erfpachtsituaties met terugwerkende kracht en voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot het moment van aanvraag onder de volgende voorwaarden:

 1. Het gehuurde/gepachte kan/kon niet of in geringe mate geëxploiteerd worden als gevolg van de coronamaatregelen. Dit betreft meer dan alleen horeca en heeft mede betrekking op andere 290-bedrijfsruimte (ex artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek) (zoals winkels), en heeft niet alleen betrekking op sluiting maar ook op andere overheidsmaatregelen zoals adviezen. Onder ex artikel 7:290 BW vallen: “een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan die verhuurd wordt voor de uitoefening van een hotelbedrijf, een kampeerbedrijf of de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlenging aanwezig is.”
 2. De huurkorting wordt berekend met de vaste laste methode (conform de voornoemde uitspraak van de Hoge Raad). De vaste lasten methode kent de volgende stappen ter berekening van de huurprijsvermindering:
  a) De overeengekomen huurprijs wordt uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag aan vaste lasten.
  b)Het met dat percentage overeenstemmende deel van de TVL waarop de huurder aanspraak kan maken, wordt afgetrokken van het bedrag van de overeengekomen huurprijs.
  c) De procentuele omzetvermindering wordt vastgesteld door de omzet in de periode waarover de huurprijsvermindering berekend wordt (hierna: de lagere omzet) te vergelijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak voorafgaand aan de coronapandemie (hierna: de referentieomzet) volgens de formule: 100% – (100% x (de lagere omzet: de referentieomzet)).
  d) Het met de verstoring van de waardeverhouding samenhangende nadeel wordt gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder (ieder 50% van het nadeel), tenzij uit de in art. 6:258 lid 1 BW bedoelde redelijkheid en billijkheid een andere verdeling volgt.
  Het bedrag van de huurkorting kan vervolgens worden berekend volgens de formule: (overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.
 3. Huurder erfpachter dient jaarrekeningcijfers aan te leveren van de jaren 2019, 2020 en 2021.
 4. De korting wordt met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot het moment van aanvraag en per kwartaal vastgesteld (i.v.m. de TVL);
 5. Huurder/erfpachter dient aan te geven welke overheidssteun als gevolg van corona hij heeft verkregen, waaronder NOW, TVL, TOGS en TOZO;
 6. Het restant saldo na berekening van de korting dient uiterlijk 1 juli 2023 volledig terugbetaald te zijn;

 7. Door het aanvragen van deze korting doet u afstand van de betalingsregeling voor huur/canon die mogelijk al loopt met de gemeente;

Hoe werkt het?

 • Vul het in en verzamel de gevraagde bewijsstukken
 • Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van de KvK op 15 maart 2020. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maximaal binnen 8 weken*.
 • U krijgt bericht of uw aanvraag voorlopig is goedgekeurd. Bij een positief besluit ontvangt u het geld zo snel mogelijk op uw rekening, mits er sprake is van terugbetaling. Indien er sprake is van een openstaande huur/erfpacht, worden hier nadere afspraken over gemaakt.
 • Voor definitieve vaststelling ontvangt u van ons een verzoek om de definitieve omzet aan te leveren (via BTW aangiften, jaarrekeningen of andere objectieve omzetcijfers) en  tevens de definitieve TVL-vaststellingen door te geven. Dit zal rond 1 januari 2023 zijn. U ontvangt van ons bericht over het definitieve bedrag. U krijgt geld of u moet geld terugbetalen. Dit zal binnen 16 weken plaatsvinden. 

* De finale omzetcijfers en de definitieve TVL-vaststellingen, over de gehele periode waarop de huurkortingsregeling ziet, zullen dan nog niet bekend/verleend zijn. Daarom wordt de huurkorting voorlopig bepaald en later (achteraf) op basis van de finale omzetcijfers en TVL-vaststellingen definitief vastgesteld. De gemeente kan aanvullende bewijsstukken opvragen en heeft het recht de voorlopige huurkorting terug te vorderen of te corrigeren op basis van de werkelijke omzetcijfers en/of TVL-uitkeringen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u die mailen naar post-vastgoed [at] maastricht.nl

Aanvraagformulier

Vul het KVK-nummer in (indien van toepassing)
Vul de SBI-code in
Vul de naam van de organisatie in
Vul de naam van de aanvrager in 
Vul de rechtsvorm in
Vul de vestigingsplaats in
Vul het adres van het gehuurde/gepachte pand in
Vul de naam van de contactpersoon in
Vul de functie van de contactpersoon in
Vul het correspondentieadres in
Vul de postcode in
Vul de woonplaats in
Vul het telefoonnummer van de contactpersoon in
Vul het webadres van de organisatie in
Vul het IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereninging/stichting/aanvrager in

Aanvraagformulier korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed 

Als u een van de vragen 1 t/m 3 met ‘nee’ heeft beantwoord, dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan namelijk niet in aanmerking voor korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed. Het heeft dan geen zin een aanvraag in te dienen.

Vraag 1

1. U bent een commerciële huurder/erfpachter van gemeentelijk vastgoed

U komt niet in aanmerking voor korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed.
Vraag 2

2. Het gehuurde/gepachte kan/kon niet of in geringe maten geëxploiteerd worden als gevolg van de coronamaatregelen

U komt niet in aanmerking voor korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed.
Vraag 3

3. U heeft een huurovereenkomst op basis van ex artikel 7:290-bedrijfsruimte van het Burgerlijk Wetboek

U komt niet in aanmerking voor korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed.
Vraag 4

4. U heeft gebruik gemaakt van de overheidsregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Waarom niet?

Vraag 5

5. U heeft gebruik gemaakt van een andere overheidsregeling, te denken aan NOW, TOGS en TOZO en/of gemeentelijke steun (m.u.v. de huidige huuruitstelregeling)

Welke regeling(en)?

Bijlagen

Als bijlagen toevoegen:

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het gehele jaar 2019 en het gehele jaar 2020 en het gehele jaar 2021 en eerste kwartaal van 2022 (jan-mrt 2022). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet over 2019, 2020, 2021 en het eerste kwartaal van 2022 (jan-mrt 2022) uit uw eigen boekhoudprogramma aanleveren. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over 2019, 2020, 2021 en het eerste kwartaal van 2022 (jan-mrt 2022) uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019, 2020 en (indien reeds gereed) van 2021 aanleveren.
 • Een kopie van de (voorlopige) verleende of afgewezen TVL-beschikkingen.
 • Een kopie van de (voorlopige) verleende of afgewezen NOW, TOGS en TOZO en/of gemeentelijke steun (m.u.v. de huidige huuruitstelregeling).
 • Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Voeg bijlagen toe door hieronder op de button 'Bestand kiezen' te klikken
Maximaal 6 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.

Aanvraag ondertekenen
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat dit formulier naar waarheid ingevuld is. Onderteken met handtekening. Let op: rechtsgeldige ondertekening!(*)

Vul de plaats in
Vul de datum in
Onderteken met handtekening. Let op: rechtsgeldige ondertekening!* 
Onderteken met handtekening. Let op: rechtsgeldige ondertekening!* 
Vul de naam in
Vul de naam in

(*) LET OP! 
Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend?
Dat wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten en zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en achternaam en handtekening dienen te ondertekenen. 
Indien er uit uw statuten bijvoorbeeld blijkt dat ten minste twee bestuursleden aanvragen dienen te ondertekenen, dan dienen in dat geval beide bestuursleden dit aanvraagformulier te ondertekenen.