Aanvraagformulier subsidie vrijwilligersactiviteiten

Aanvraag subsidie Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht, 2022-2024

Let op:  Alleen nog beschikbaar voor activiteiten type 4 en type 5 

4. Organiseren van een buurtnetwerkorganisatie die een verbindende rol kan vervullen.

5. Activiteiten van (buurtnetwerk)organisaties en inwoners, gericht op het verbinden en stimuleren van bewoners, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven om zich actief in te zetten voor de eigen leefomgeving: deze kunnen hele jaar aangevraagd worden totdat het subsidieplafond bereikt is.

Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan

Checklist

Onderstaande checklist is bedoeld om u een idee te geven of uw subsidieaanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

Alle vragen zijn verplicht en geven u direct een indicatie of uw aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. 

Is uw organisatie als een vereniging of een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

2. uitvoering door vrijwilligers

Worden de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt door vrijwilligers uitgevoerd? Er mag eventueel 1 beroepskracht (1fte,  40 uur, of minder) een coördinerende rol hebben voor de uitvoering van de activiteiten.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

3. bestuur 3 personen

Heeft uw organisatie, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een bestuur van minimaal 3 personen (die gezamenlijk bevoegd zijn)?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

4. geen verwantschap

Klopt het dat de bestuursleden geen eerstegraads familieleden van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen of ingeschreven zijn?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

5. voldoende middelen

Heeft uw organisatie ook zonder subsidie voldoende middelen om de activiteit uit te voeren? 

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

6. andere subsidieregeling

Ontvangt u voor de activiteit(en) in uw aanvraag ook subsidie via een andere subsidieregeling van de gemeente, de provincie of het Rijk?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

7. activiteiten al gestart

Vraagt u subsidie aan voor activiteiten die al zijn gestart of al hebben plaatsgevonden?1

Bij jaarlijkse activiteiten wordt hierbij bedoeld dat niet voor het lopende jaar kan aangevraagd worden, maar wel voor het volgend kalender jaar.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

8. Commercieel doel

Hebben de activiteiten een commercieel doel?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

9. religieus of politiek karakter

Hebben de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt een religieus en/of politiek karakter?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

10. religieus of politiek belangenbehartiging

Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt gericht op belangenbehartiging met een religieus en/of politiek karakter?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

11. Jubileum of feest

Zijn de activiteiten een jubileum of een feest van aanvrager zelf of een andere vergelijkbare activiteit?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

12. Huiskamer subsidie

Als u subsidie voor een huiskamer aanvraagt; is er in dezelfde buurt al een huiskamer actief?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

13. Buurtnetwerkorganisatie subsidie

Als u subsidie voor een buurtnetwerkorganisatie aanvraagt; is er in dezelfde buurt al een andere buurtnetwerkorganisatie actief?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

14. gevestigd in gemeente Maastricht

Bent u volgens de inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel in de gemeente Maastricht gevestigd?2

Dit is een voorwaarde, tenzij de activiteit of het programma van activiteiten van aanvrager naar het oordeel van het college een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze subsidieregeling.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

15. sport of amateurkunst

Heeft uw organisatie als hoofddoel het beoefenen van sport en/of amateurkunsten?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.


Algemene gegevens

Vul hier de naam in van de organisatie in
Vul hier de naam in van de contactpersoon
Vul hier de functie in van de contactpersoon
Adres
Vul hier het adres in van de organisatie
Vul hier het telefoonnummer in 
Vul hier het websiteadres in
Vul hier het kamer van koophandel nummer in.
Gewaarmerkte kopie toevoegen is verplicht
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, jpg.
Vul hier uw bankrekeningnummer in volgens het IBAN formaat (NL99BANK0123456789)
Vul hier de naam in van de rechtspersoon in

Activiteiten

Per aangevinkte activiteit komen er nog aanvullende vragen die beantwoord moeten worden. 
Vraag Omschrijving
A. Locatie buurtnetwerkorganisatie (adres, incl. postcode)
B. Aantal vrijwilligers
C. Eventuele andere opmerkingen
4. meegeleverde bijlage
Zijn de volgende zaken als bijlage meegeleverd? (art 10.4)
Kruis aan indien deze bijlage is meegeleverd
Benoem 5 belangrijkste punten uit de behoefte peilig
aantal betrokken inwoners
Korte samenvatting
Samenwerkingspartners zijn:

Kosten
Voor een bestaande buurtnetwerkorganisatie:

Max €2.100,-
of evt. in aparte bijlage toelichten
€1,- per adres/huishouden Minimaal €1.500 maximaal €2.500,-
of evt. in aparte bijlage toelichten
Buurtplan maken
Of: doorontwikkeling buurtplan
Toelichting (kruis aan wat van toepassing is)
Maximaal 7 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Sponsoring
 2. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 3. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren.
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. Overige uitgaven (met toelichting)
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag van deze activiteit in (max €500,-)
Vraag Omschrijving
A. Beschrijf kort de activiteit(en)
B. Locatie(s) activiteiten (adres, incl. postcode)
C. Op welke buurt(en) richten de activiteiten zich?
D. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
E. Aantal activiteiten
F. Wie gaat aan de activiteit deelnemen?
G. Hoeveel deelnemersworden er verwacht? (raming)
H. Hoe worden deelnemers geworven?
I. Aantal vrijwilligers
J. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
K. Eventuele andere opmerkingen
Elke keer dat een deelnemer deelneemt aan een activiteit telt als 1 deelnemer. Dus als een deelnemer deelneemt aan 3 verschillende activiteiten wordt deze 3x meegeteld. Zo kunnen de aantallen deelnemers per activiteit bij elkaar opgeteld worden.
Toelichting mag ook als aparte bijlage worden toegevoegd aan het formulier

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting) 
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten (incl eventuele huur zaal)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Totaalbedrag alle activiteiten

Vul hier het totaalbedrag van alle activiteiten samen in

Aanvullende inhoudelijke vragen

1. Samenwerking

Heeft er afstemming plaatsgevonden met andere vrijwilligersorganisaties binnen hetzelfde werkgebied met betrekking tot:
Inhoud van de activiteit/aanbod
Tijdstip/planning van andere activiteiten
Plaats van de activiteiten
Doelgroep

2. Welke meerwaarde heeft de samenwerking met andere organisaties in  de buurt/stad voor uw doelgroep/deelnemers van uw activiteit? 

activiteit is aanvullend

3. De behoefte aan de activiteiten is aanvullen aan aanbod van andere organisaties: 

Is er een soortgelijk initiatief in Maastricht? (kruis aan wat van toepassing is) 

4. Vraaggericht werken

Beschrijf op welke wijze uw activiteit(en) is/zijn afgestemd in de buurt of de inwoners van de stad. U kunt hierbij gebruik maken van informatie die u kunt vinden op Maastricht Doet (pagina waar links monitor, gezondheidatlas etc. staan.)
Inclusie

5. Inclusie (welke situatie is van toepassing, kruis aan en licht toe)

6. Betrokkenheid doelgroep

Beschrijf op welke manier de doelgroep bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag is betrokken

Ondertekening

Deze aanvraag dient ondertekend te worden door een door uw organisatie daarvoor gemachtigde bestuursfunctionaris.
Hierboven ondertekenen