Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hier kort uitgelegd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met onder andere:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens
  • de ontvangers van die gegevens

Verzoek inzage persoonsgegevens indienen

met DigiD

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de functionaris gegevensbescherming. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit om een goede manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van onderstaande formulieren.

Geen recht op inzage

Wij kunnen een inzageverzoek (gedeeltelijk) weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Ook kunnen wij een inzageverzoek weigeren als dit kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Ons besluit

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. 

Recht op correctie

Heeft u onjuistheden gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. Wij kunnen u verzoeken om bewijsstukken te overhandigen.

Verzoek correctie persoonsgegevens indienen

met DigiD

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de functionaris gegevensbescherming. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit op een goede manier vast te stellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van onderstaande formulieren.

Geen recht op correctie

U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Wel kunt u in uw woongemeente een verzoek indienen om uw BRP-gegevens aan te passen.

Daarnaast kunnen wij een verzoek tot correctie weigeren als de persoonsgegevens nodig zijn in verband met bijvoorbeeld het vervullen van een taak van algemeen belang en het uitoefenen van het openbaar gezag.

Ons besluit

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen.

Recht van verzet

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bezwaar verwerking persoonsgegevens indienen

met DigiD

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de functionaris gegevensbescherming. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit op een goede manier vast te stellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van onderstaande formulieren.

Ons besluit

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen.
 

Beperking van uw rechten

In specifieke situaties hoeft de gemeente uw rechten niet te honoreren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met bijvoorbeeld de nationale veiligheid, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, en het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

Meer rechten

Er zijn meer rechten die mogelijk van toepassing zijn in het kader van de AVG. U vindt hier meer over op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.