Adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving

De adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV) van de gemeente Maastricht adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

Denk aan realisatie en onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Ook adviseert de commissie over de artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden conform het protocol Kunst in de Openbare Ruimte. De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, inclusief voorzitter. Het college benoemt de commissieleden voor een periode van 2 jaar. 

Kunst in de openbare ruimte

Maastricht telt meer dan honderd kunstwerken in de openbare ruimte; kunstwerken verspreid over de hele stad die voor iedere burger vrij toegankelijk zijn. Bijna dagelijks komen daar nieuwe initiatieven en ideeën bij van burgers en bedrijven. Om kritisch te blijven over wat wij in onze openbare ruimte plaatsen heeft de gemeente Maastricht een Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze commissie adviseert het college over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden.

Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving

De commissie bestaat uit drie leden aangevuld met één lid namens de Welstands-Monumentencommissie. Elk brengen zij ervaring en kennis mee vanuit hun eigen vakgebied.

Beschrijving

Voor bespreking in deze adviescommissie dient u uw voorstel zo compleet mogelijk aan te leveren. Dit betekent dat uw voorstel in ieder geval het volgende dient te bevatten:

  • een schetsontwerp door een professionele kunstenaar
  • een dekkende begroting of kostenoverzicht.

Geadviseerd wordt om een vooroverleg aan te vragen door een principeverzoek in te dienen. U verneemt dan of u kans maakt op een vergunning.

Eveneens kunt u, indien gewenst, met de secretaris van de adviescommissie een afspraak maken om uw voorstel- en de procedure te bespreken voor agendering. Dit is niet verplicht. Uw voorstel wordt, indien compleet aangeleverd, voorgelegd aan de adviescommissie.

U kunt uw voorstel aan de commissie (laten) toelichten en meteen eventuele vragen voorkomen. Bespreking van uw voorstel in de adviescommissie is kosteloos.

Na bespreking brengt de commissie een advies uit, waarna het college van B&W een besluit neemt over uw voorstel. Als het college akkoord gaat met uw voorstel, is het aan u als initiatiefnemer om het productieproces en de vergunningenprocedure op te starten.

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of het indienen van een voorstel kunt u contact opnemen met Manon Bronckers via manon.bronckers@maastricht.nl of (043) 350 5295.

Beoordeel deze pagina