De Welstands- /Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Doel en activiteiten

De commissie werkt op basis van twee verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld: de Verordening op Welstands-/Monumentencommissie en de Erfgoedverordening. In deze verordeningen staan de wettelijke en niet-wettelijke taken opgesomd die de gemeenteraad aan de commissie heeft opgedragen. Zie ook de pagina Welstands- en Monumentenbeleid.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Via deze wet worden bijna alle vergunningstelsels die betrekking hebben op bouwen, ruimte, milieu en natuur samengebracht in één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Samenstelling

Maastricht kent een geïntegreerde Welstands-/Monumentencommissie. Dat betekent dat plannen binnen één commissie behandeld worden en niet apart in een welstandscommissie en in een monumentencommissie. Zo vindt er een goede afweging van argumenten plaats op basis van het geldende welstandsbeleid én monumentenbeleid. 

Werkwijze

De vergaderingen van de Welstands-/Monumentencommissie zijn openbaar. De commissie vergadert in Mosae Forum in het stadskantoor Mosae Forum 10 op de eerste verdieping.

Aan de commissie worden bouwplannen voorgelegd om te toetsen aan de criteria uit de Welstandsnota Maastricht 2018 en de restauratierichtlijnen (PDF, 872KB)

De gemeente Maastricht werkt met twee commissies: de voltallige commissie en de mandaatcommissie. In principe worden grote plannen behandeld in de voltallige commissie, kleine plannen worden door één commissielid in de mandaatcommissie behandeld. De voltallige commissie vergadert op de dinsdag in de even weken, de mandaat commissie vergadert iedere woensdag.

Wilt u weten wat op de agenda staat voor de vergadering van de Welstand-/Monumentencommissie? Of wilt u weten wat er in een verslag staat? Stuur dan een e-mail naar welst.moncie@maastricht.nl. Wij sturen u dan de agenda toe. 

Jaarverslagen Welstands/Monumentencommissie

De Welstand-/Monumentencommissie is wettelijk verplicht om een keer per jaar een verslag voor te leggen aan de gemeenteraad van de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt uiteengezet op welke wijze de commissie toepassin heeft gegeven aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota, de werkwijze van de commissie, op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen, de aard van de beoordeelde plannen den de bijzondere projecten. Tot slot worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen. In het jaarverslag si ook het monumentenbeleid opgenomen. 

 

 

Beoordeel deze pagina