Wmo-raad (opgegaan in Adviesraad Sociaal Domein)

De Wmo-raad Maastricht adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Doel en activiteiten

Het doel van de Wmo-raad is bijdragen aan de toename van de levenskwaliteit van de individuele burger en in het bijzonder van de burger in een kwetsbare positie. Dat doet de Wmo-raad onder andere door de sociale ontwikkeling van Maastricht te versterken.

De raad probeert dit te bereiken door een bijdrage te leveren aan de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gevoerde gemeentelijke Wmo-beleid. De leden proberen om goed contact te hebben met burgers uit alle lagen van de Maastrichtse samenleving die een bijzonder belang hebben bij de Wmo.

De raad heeft echter niet tot taak om individuele belangen van burgers te behartigen en/of klachten te behandelen.

Samenstelling

De onafhankelijke Wmo-raad telt 9 leden inclusief de voorzitter. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd en zijn voorgedragen uit en representeren ieder een bepaalde doelgroep of belangengroepering. Deze groeperingen zijn: chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een (psycho)sociaal probleem of chronisch psychisch probleem, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, allochtone Maastrichtenaren, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Voorgeschiedenis

De Wmo-raad is in 2009 ontstaan op grond van een verordening van de gemeente, maar is ook te zien als opvolger van dit Platform Belangen Wmo Maastricht. Dat platform vervulde van 2005 tot 2008 een soortgelijke rol.

Meer informatie

Meer informatie over de Wmo-raad vindt u via de website van de Wmo-raad.

Beoordeel deze pagina