Bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Als gevolg van economische en bevolkingsontwikkelingen, maatschappelijke trends, politieke/bestuurlijke keuzes en thema’s als globalisering en duurzaamheid, is een betere afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties van groot belang.

De vraag naar bedrijfslocaties vermindert en er is sprake van economische en demografische veranderingen. Dit was in 2010 voor Maastricht aanleiding om opdracht te geven voor een onderzoek naar de vraag en het aanbod en te vragen naar aanbevelingen voor de toekomst.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat bedrijventerreinen en kantorenlocaties in Maastricht kwalitatief in een redelijke tot goede staat verkeren in vergelijking met veel andere steden in Nederland. Wel is er een ‘mismatch’ aanwezig tussen de voorraad en de vraag naar locaties in Maastricht en is er een oplopend overaanbod. Daarnaast wordt een toename van de leegstand verwacht en moet er kritisch gekeken worden naar de huidige voorraad en nieuwe plannen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebundeld in het rapport 'Visie op bedrijventerreinen en kantorenlocaties' van Buck Consultants International.

Standpunt college

Burgemeester en wethouders hebben een voorlopig standpunt ingenomen op basis van het rapport. Dit omdat ze de concurrentiepositie van de stad willen waarborgen en gezonde toekomstbestendige werklocaties belangrijk zijn. De analyse en het voorlopig standpunt van burgemeester en wethouders dienen als start voor een consultatieronde met marktpartijen en overige overheden. Deze is gepland tot in het najaar van 2011. Na de consultatieronde wordt een definitief besluit genomen over kwalitatieve en/of kwantitatieve (her)programmering van de werklocaties voor de periode tot 2020.

Parkmanagement/ bedrijventerreinmanagement

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Samenwerkende Industrieën Maastricht (SIM) hebben op verschillende bedrijfsterreinen in Maastricht en omgeving parkmanagement in uitvoering. Dit vergroot de concurrentiekracht van de bedrijven en brengt de bedrijfsterreinen op een kwalitatief hoog niveau. Ook verbeteren de milieu- en bedrijfseconomische prestaties, zoals vervoersmanagement, parkeerproblematiek, efficiënt ruimtegebruik, groenstructuur, beveiliging, bewegwijzering enzovoort. Op de website www.parkmanagementmaastricht.nl is onder meer informatie te vinden over de organisatie en de activiteiten.

Kijk voor meer informatie op de pagina over bedrijfsterreinen.

Contactpersoon voor parkmanagement/ bedrijventerreinmanagement is Marleen van Oeveren, (043) 350 47 64, marleen.van.oeveren@maastricht.nl.

Meer informatie over bedrijfshuisvesting

Voor meer informatie over actuele mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting kunt u terecht bij het Bedrijfscontactpunt.

Beoordeel deze pagina