Grond- en Vastgoedbeleid

Via de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid geven we aan hoe en met welke instrumenten we de komende jaren aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken uitvoering willen geven.

De kadernota Grond- en vastgoedbeleid is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de Structuurvisie.

Vastgoed kopen van of verkopen aan de gemeente

Als u vastgoed van de gemeente wilt kopen of aan ons wilt verkopen, hanteren we een aantal voorwaarden en prijzen.

Die vindt u uitgewerkt in vier documenten: in de nota Grondprijzenbeleid, de Algemene verkoopvoorwaarden, de Erfpachtvoorwaarden en in de nota Verwervings- en taxatieprotocol 2009. In het Grondprijzenbeleid kunt u bijvoorbeeld nagaan hoe we de grondprijzen in Maastricht berekenen. Zo willen we het zakendoen met de gemeente Maastricht nog uniformer, transparanter en objectiever maken.

Grondprijzen en voorwaarden

Op 24 september 2013 heeft de Maastrichtse gemeenteraad de nota Grondprijzenbeleid en de Algemene verkoopvoorwaarden en de Erfpachtvoorwaarden vastgesteld. Deze documenten zijn een uitwerking van de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid en gelden onder andere voor de functies woningbouw, bedrijventerrein, kantoren en detailhandel. Jaarlijks stelt het college de grondprijzenbrief vast.

Verwerving en taxatie

De nota Verwervings- en taxatieprotocol 2009 gaat over de manier waarop we gemeentegronden en/of opstallen willen verwerven en taxeren.

Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties

Sinds 2014 stelt de gemeenteraad samen met de Jaarrekening telkens de Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties vast.

Kadernota grond- en vastgoedbeleid

De gemeenteraad heeft in 2012 de kadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht vastgesteld. Na 7 jaar is deze kadernota toe aan een evaluatie en een actualisatie. Het college heeft daarom op 2 april 2019 de ‘Startnotitie actualisering kadernota grond- en vastgoedbeleid’ vastgesteld. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de Omgevingsvisie. Zie voor meer informatie de raadsinformatiebrief van 2 april 2019.

Beoordeel deze pagina