Tijdelijk wonen

De gemeente Maastricht gaat ruimte bieden voor tijdelijke woningen. We nodigen u uit om met voorstellen te komen om tijdelijke woningen te realiseren. 

Aanleiding: tijdelijk tekort middeldure huurwoningen

De economische groei en het achterblijven van nieuwbouw in de crisisjaren heeft de vraag naar woningen doen stijgen in Maastricht. Ook de prijzen zijn gestegen. Hierdoor is er een tekort aan betaalbare en middeldure huurwoningen ontstaan voor specifieke doelgroepen zoals statushouders, inwoners die de geestelijke gezondheidzorg verlaten en andere inwoners die met spoed een woning zoeken. De verwachting is dat dit tekort de komende tien jaar aanhoudt. Daarnaast begint Universiteit Maastricht in september 2019 met enkele nieuwe internationale opleidingen. Hierdoor neemt de studentenpopulatie verder toe. Daarom biedt de gemeente ruimte voor het realiseren van maximaal 500 tijdelijke woningen in 2019.

Voorstel indienen tot 20 januari 2019

Tot 20 januari 2019 kunt u een voorstel indienen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Voor 2019 gaat het om 375 woningen voor studenten en 125 woningen voor andere doelgroepen. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. De uitvoering komt voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Ook dient u duidelijk aan te geven waar u uw project wil realiseren, of de grondeigenaar instemt of dat er nog overleg moet plaatsvinden met de grondeigenaar.

Voorwaarden

Voor uw aanvraag gelden verder de volgende voorwaarden:

 1. Om als doorstroomcomplex te kunnen fungeren worden de woningen verhuurd met een maximale huurcontractduur van 1 tot maximaal 2 jaar.
 2. Voor 2019 gaat het om maximaal 500 tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen waarbij het uitgangspunt is 75% (375) voor studenten en 25% (125) voor uitstromers uit een instelling, statushouders en spoedzoekers.
 3. Er moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor tijdelijke huisvesting
 4. Ruimtelijke afweging van de locatie op geschiktheid geschiedt door de gemeente.
 5. Zelfstandige woningen zijn min. 30m2 en hebben een huur van (incl. subsidiabele servicekosten): 
  - minimaal 25% van de woningen onder kwaliteitskortingsgrens (<€ 417,34 in 2018);
  - maximaal 50% tussen kwaliteitskortingsgrens en 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 - € 597,30 in 2018);
  - maximaal 25% boven de 1e aftoppingsgrens met een uitloop naar maximaal € 800,-.
 6. Onzelfstandige woonruimten zijn min. 5m2 groot (conform Bouwbesluit), voldoen aan het max. percentage kamergewijs verhuurde panden per straat en het afstandscriterium. Ook hebben ze een huur (incl. subsidiabele servicekosten) onder de kwaliteitskortingsgrens (<€417,34 in 2018).
 7. Voorrang wordt gegeven aan: initiatieven in monumenten, initiatieven in bestaande bebouwing, initiatieven met een mix van doelgroepen, realisatie vóór 1-9-2019.
 8. Pre’s: duurzaamheid (energiekosten, opwekking en hergebruik materialen), esthetische en architectonische kwaliteit, realisatie op Randwyck (voor tijdelijke studentenwoningen), een eigentijds design met een hoogwaardige en gerieflijke uitstraling tot uitdrukking komend in een architectonisch verantwoorde gevelafwerking en passend in de directe omgeving, begeleiding of huismeester.

Beoordeling gemeente

De gemeente beoordeelt de tijdig ingediende voorstellen aan de hand van deze voorwaarden. Om over te gaan tot realisatie is meestal een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit besluit is aan de gemeente. Het staat de gemeente altijd vrij een voorstel af te wijzen. De reden van de afwijzing zal duidelijk worden aangegeven. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een inspanningsverplichting van de gemeente om zo snel mogelijk het vergunningstraject te doorlopen.

Bekendmaking

Vanaf 1 februari 2019 maakt de gemeente de partijen bekend waarmee zij gaat starten met het plan- en vergunningsproces. Alle indieners ontvangen persoonlijk bericht.  

Meer informatie en indienen van uw voorstel

Heeft u een plan en wilt u meedoen? Initiatieven kunnen tot uiterlijk 20 januari 2019 worden ingediend bij Eric Gruisen of Suzanne Mestrom, team Wonen en Leefkwaliteit van de gemeente Maastricht. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer (043) 350 46 70 of (043)350 43 74 of per mail eric.gruisen@maastricht.nl of suzanne.mestrom@maastricht.nl. Bekijk de volledige richtlijn tijdelijk wonen die het college heeft vastgesteld. U kunt voor het aanvragen het inschrijfformulier gebruiken.

Voorstellen na 20 januari 2019

Ook na 20 januari 2019 kunnen partijen nog voorstellen indienen. Deze worden echter alleen in behandeling genomen indien het maximum van 500 tijdelijke woningen nog niet is bereikt. De beoordeling van deze voorstellen vindt in een later stadium plaats.