Toekomstplannen wonen Provincie Limburg en gemeente Maastricht

Door de vergrijzing, onze ambities en andere ontwikkelingen is de woningbehoefte in zowel Zuid-Limburg als Maastricht veranderd. Die veranderende behoefte hebben zowel de Provincie Limburg als de gemeente Maastricht in kaart gebracht. En vertaald naar twee toekomstplannen over wonen: de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de Woonprogrammering Maastricht.

De gemeente maakt verder elk jaar prestatieafspraken met de woningcorporaties. Doordat er dit jaar veel is veranderd door de invoering van de woningwet gaat dit op een andere manier dan voorgaande jaren. De nieuwe woningwet heeft ook gevolgen voor de investeringen die de corporaties nog kunnen doen in hun bezit en in de omgeving. Vandaar dat het nodig is om ook alle buurtontwikkelingsplannen te actualiseren.

In dit artikel leest u kort wat alle plannen inhouden. En we vertellen u wanneer er over welk plan een besluit wordt genomen.

Over de plannen

De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de woonprogrammering Maastricht hebben als doel de aantrekkelijkheid van respectievelijk Zuid-Limburg en Maastricht te versterken als het gaat over wonen.
 
Er is nog een flinke vraag in Maastricht. Er is behoefte aan woningen in rustige buurten rond de stad, goedkope huurwoningen en zorgwoningen. Dat betekent dat vooral in de woonbuurten nabij de binnenstad ruimte blijft om extra woningen toe te voegen. Aan de andere kant moet Maastricht ook een aantal plannen schrappen. Dat is nodig om te voorkomen dat er overaanbod is en teveel van hetzelfde gebouwd wordt. Dit kan leiden tot leegstand en dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid maar ook voor de waarde van bijvoorbeeld je huis. Plannen die niet voorzien in de behoefte aan de rand van de stad zullen worden geschrapt of worden omgevormd. Waar mogelijk gaat de gemeente verdunning aan de rand van de stad stimuleren. Partijen die verdunnen in buurten aan de rand van stad krijgen de mogelijkheid om in ruil voor die verdunning sociale woningbouw in buurten nabij de binnenstad te realiseren. We moeten dus én overaanbod schrappen én zorgen voor de woningen waar behoefte aan is. De gemeente voorkomt met deze woonprogrammering dat er een overaanbod van woningen gaat ontstaan. Dat er minder ruimte is voor het toevoegen van woningen betekent wel dat ook de mogelijkheden voor splitsen van woningen wordt beperkt.
 
De Structuurvisie en de woonprogrammering  Maastricht zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht op 27 september 2016. 
 
De prestatie afspraken voor 2017 zijn gezamenlijk door de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) van de corporaties opgesteld. Hierin worden nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van de corporaties op de thema’s wonen&zorg, betaalbaarheid, duurzaamheid en woonruimteverdeling. Deze afspraken zijn in concept gereed en worden eind november door het college, de corporaties en HBV’s ondertekend. Tegelijkertijd zijn ook de buurt- en wijkontwikkelingsplannen tegen het licht gehouden. Door de veranderende woningbehoefte en de nieuwe Woningwet kunnen niet alle voorgenomen plannen precies zo worden uitgevoerd als in de plannen is opgenomen. Daarom hebben de gemeente en de corporaties nieuwe afspraken gemaakt wat er nog wel gerealiseerd wordt en welke delen anders of niet meer gerealiseerd wordt. Deze afspraken zijn nog in concept en worden eind dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

De plannen lezen

De ontwerp Structuurvisie-Wonen-Zuid-Limburg en de Woonprogrammering Maastricht inclusief alle bijbehorende stukken kunt u vinden in het raadsdossier wonen.

De concept prestatieafspraken en aanpassingen in de buurtontwikkelingsplannen worden besproken tijdens de stadsronde van 1 november. De stukken zijn 12 dagen voorafgaand aan de vergadering te lezen via het raadsinformatiesysteem

De presentatie van de buurtontwikkelingsplannen

De voorgenomen aanpassingen in de buurtontwikkelingsplannen worden voorafgaand aan de raadsdiscussie in november de komende weken al aan de verschillende buurten gepresenteerd. U kunt hieronder de presentaties vinden die in de verschillende buurten zijn gegeven.

Besluitvorming

Tijdens de stadsronde van 1 november kunt u als inwoner uw signaal afgeven over de voorgenomen prestatieafspraken en de aanpassingen in de buurtontwikkelingsplannen. Dat signaal neemt de gemeenteraad mee naar de raadsdiscussie over de buurtontwikkelingsplannen op 29 november. Op 13 december liggen de voorgenomen aanpassingen voor bij de gemeenteraad ter vaststelling. Het college ondertekend de prestatieafspraken eind november samen met de corporaties en de HBV’s.

Beoordeel deze pagina