Detailhandelsvisie

Detailhandel is een ander woord voor kleinere en middelgrote bedrijven. De ontwikkelingen in de detailhandelssector zijn erg dynamisch. Voor de gemeente Maastricht betekent dit continu meebewegen om deze snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Bewoners en ondernemers zijn via een enquête en stadsronde naar hun mening gevraagd over de detailhandel in Maastricht. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt en meegenomen in de detailhandelsvisie 2016.

Met het oog op de leefbaarheid van de buurten en wijken kiest de gemeente in de vastgestelde Detailhandelsvisie 2016 nadrukkelijk voor het behoud, maar ook de versterking van het winkelaanbod dicht bij de mensen thuis. Om dit te bereiken zet de visie gericht in op de binnenstad, stadsdeel-, wijk- en buurtcentra en het retailpark Belvédère.

Kwaliteitsverbetering

Uitgangspunt is het verbeteren van de kwaliteit. Dit gebeurt door onder andere het verbeteren van het winkelaanbod. Niet direct meer winkels, maar vooral zorgen voor goed uitgeruste winkels in een nette en bereikbare omgeving.  In een beperkt aantal gevallen is hierbij ook uitbreiding aan de orde. Dit geldt voor de wijken binnenstad, Belvédère, Brusselse Poort en Limmel-Nazareth. De overige centra  in de stad worden niet uitgebreid. Daar wordt de kwaliteit wel verbeterd. Dit kan betekenen dat sommige winkelcentra compacter worden.

Beleid

De Detailhandelsvisie 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016 als beleidsregel zoals bedoeld in art. 4.81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat niet alleen de nadere uitwerkingen, maar ook initiatieven, projecten, bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke aan deze nota worden getoetst. De Detailhandelsvisie 2016 geldt tot een nieuwe detailhandelsnota wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Beoordeel deze pagina