Verkeer en mobiliteit

Het verkeers- en mobiliteitsbeleid is erop gericht de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van Maastricht voor de komende jaren te garanderen. Om deze opgave te realiseren zet de gemeente in op drie sporen.

Robuuste structuren

Het ontwikkelen van robuuste verkeersinfrastructuren voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto in de stad. Waarbij robuust wil zeggen: een duidelijke hoofdwegenstructuur voor diverse vervoersvormen, zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.

Stimuleren van fiets en OV

Het aanbieden van een duidelijk herkenbaar wegennet voor fiets en OV is niet voldoende om de automobilist te verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer of wat vaker op de fiets te stappen. Daarom zet de gemeente ook in op:

Zo hebben we fietsenstallingen; overdekt en onoverdekt. Verder willen we ook het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen door op prijsbeleid in te zetten.
De inzet van verkeersmanagement en reisinformatie om de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren en de fietser een betere doorstroming te geven. Daarnaast zetten we in op verbetering van de informatievoorziening voor reizigers.
Een uitgebreide communicatiecampagne om het gedrag van de reiziger zo te beïnvloeden dat deze vaker kiest voor OV en fiets. Meer informatie over dit thema vindt u op www.maastrichtbereikbaar.nl.
September 2009 heeft de gemeenteraad het nieuwe fietsplan vastgesteld. Hierin staan maatregelen op de korte, middellange en lange termijn beschreven die het fietsklimaat in de stad verbeteren.

Parkeren als sturingsinstrument

Het aantal auto’s dat Maastricht aan kan kent zijn grenzen. Om deze toestroom te beheersen is een uitgekiend parkeerbeleid voor bewoner en bezoeker van de stad van groot belang.
Maastricht kiest voor een maximale capaciteit van 7300 parkeerplaatsen voor de bezoekers in het centrum. Daarnaast zetten we in op minimaal achthonderd parkeerplaatsen aan de stadsranden door Park en Walk (P+W) en Park en Ride (P+R). Hierbij beseffen we dat het parkeren van de auto de eerste kennismaking van de bezoeker met de stad is. Bij het totale parkeerproduct zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid dus belangrijke randvoorwaarden.

Voor de bewoners zet de gemeente in op een eenvoudig parkeervergunningensysteem waarbij ze vanaf medio 2009 ook de mogelijkheid krijgen om tegen gereduceerd tarief bezoek te laten parkeren.

Slimme logistiek

Bedrijven rijden regelmatig met hun voertuigen en ladingen in de spits in en om Maastricht. Ook voor hen wil Maastricht Bereikbaar van toegevoegde waarde zijn, onder andere door te ondersteunen met gedegen advies over kansen en mogelijkheden van veranderingen in logistieke processen. Dit kunnen processen zijn bij deze bedrijven zelf, maar (bij voorkeur) ook bij hun ketenpartners.

Naast advies kan door bedrijven tevens een financiële vergoeding worden verkregen voor het analyseren en implementeren van logistieke projecten. Dit moet leiden tot voor het bedrijf gewenste voordelen, zoals bijvoorbeeld kostenbesparing, toename leveringszekerheid en CO2 reductie en minder ritten in de spits. Meer informatie hierover leest u op MaastrichtBereikbaar.nl/logistiek. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan een economisch vitale en toekomstbestendige stad.

Beoordeel deze pagina