Euregionale samenwerking: krachtenbundeling en partnerschap

Maastricht is een sociale en saamhorige stad, waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk-, en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dat is onze ambitie voor Maastricht. Dat is onze stad, die zich kenmerkt en onderscheidt als onbegrensd en ontspannen.

Het belang van Maastricht houdt niet op bij de gemeente- of zelfs landsgrens. De bloei van de hele (eu)regio is ons aller belang. De steden en provincies vervullen samen een grensoverschrijdende voortrekkersrol. En als hoofdstad van Limburg komen we natuurlijk op voor alle Limburgers. De manier waarop we in de stad elkaar respectvol en gelijkwaardig bejegenen is ook de manier waarop we met partners in de regio vanuit krachtenbundeling en samenwerking over grenzen heen aantrekkelijk willen blijven voor al onze bewoners, bezoekers en bedrijven. Want ook al is Maastricht de grootste stad en hoofdstad van Limburg, in nationaal en internationaal perspectief zijn we in ons eentje nooit krachtig genoeg om overeind te blijven in de concurrentie tussen stedelijke regio’s.

Maastricht staat al eeuwenlang open voor mensen die samen bouwen aan het rijke culturele erfgoed waar deze stad zo trots op is. En dat we samen verder uitbouwen in een onbegrensde en ontspannen stad van Europese allure.

Bron: Coalitieakkoord gemeente Maastricht 2018-2022 – ‘Maastricht, onbegrensd en ontspannen’

Schaalniveaus

Voor een sterk Zuid-Limburg en een krachtige Euregio werken wij op verschillende schaalniveaus. De ene keer met de steden in Tripool-verband, dan weer met onze regiogemeenten in het heuvelland, maar ook met alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Ook over de grens dansen we tussen de schalen van bilaterale overleggen met buurgemeenten tot Euregio Maas-Rijn. Daarnaast voeren we voor sommige regiogemeenten ook ondersteunende taken uit. Bij de invulling daarvan zijn kostendekkendheid, robuuste uitvoering en het verminderen van bestuurlijke drukte belangrijke thema’s. We onderhouden onze contacten door het organiseren van diverse inhoudelijke netwerkbijeenkomsten voor de verschillende schaalniveaus, zodat we snel in gezamenlijkheid kunnen handelen als actuele vraagstukken zich presenteren.

Verbinden en verankeren

De profilering van Maastricht als internationale stad gaat ook over de grenzen van de regio en euregio heen. Dé strategische opgave op het gebied van internationalisering is om Maastricht te verbinden met en verankeren in Euregio Maas-Rijn, Europa en de wereld, en daarnaast om in Maastricht zelf een woon- en leefklimaat te bevorderen waar internationals zich welkom en thuis voelen. Gezamenlijk met onze partners (medeoverheden, bedrijven, instellingen en burgers) in de stad en de (eu)regio  geven we hier invulling aan.

Samenwerking

De ligging van Maastricht in het centrum van Euregio Maas-Rijn zorgt voor een sense of urgency voor samenwerking over de landsgrenzen heen. Onze inwoners slechten deze grenzen dagelijks. Zij werken, winkelen, studeren, bezoeken hun familie en recreëren in het buitenland, 3 kilometer verderop (België), 30 kilometer verderop (Duitsland) of 3 uur verderop (per HSL naar Londen of Parijs).

Het potentieel dat grensregio’s als de onze bieden in tijden van urbanisatie en globalisering verschijnt steeds scherper op het netvlies. De expliciete aandacht die in het nieuwe regeerakkoord wordt geschonken aan het belang van en inzet op samenwerking in de grensregio’s is hier een zichtbaar voorbeeld van.

In 2019 wil de gemeente Maastricht samen met partners binnen de euregio een heldere gemeenschappelijke agenda ontwikkelen, uitvoeren en organisch verankeren, gericht op majeure samenwerkingsthema’s. Hiervoor wordt in 2019 een euregionale werkconferentie georganiseerd.

Bestaande samenwerkingsverbanden in de euregio zoals MAHHL (Maastricht-Aken-Hasselt-Heerlen-Luik)  en Euregio Maas-Rijn zijn hierbij van belang. Ook kijken we nadrukkelijk naar kansen voor de optimalisering van deze samenwerkingsverbanden. De doorontwikkeling van de euregio Maas-Rijn naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) benutten we als aanjager voor hernieuwde agendavorming, voor stroomlijning van structuren op het gebied van euregionale samenwerking en versterking van de positie van steden binnen de EMR. Binnen deze ontwikkelingen wordt ook de toekomst van de MAHHL-samenwerking gepositioneerd.

Maastricht  Working on Europe

Gezamenlijk met Provincie Limburg en Universiteit Maastricht (UM) investeert de gemeente in haar Europese profiel, vanuit het programma ‘Maastricht Working on Europe’. Met dit programma profileert Maastricht zich wereldwijd als de werkplaats van Europa, waar kritische mensen samenkomen voor het debat om Europa beter te maken, voor alle Europeanen. De partners betrekken daar uitdrukkelijk de inwoners van deze stad en regio bij.

Het programma omvat verschillende componenten, waaronder een interdisciplinaire onderzoeksagenda, voortbouwend op de al aanwezige expertise binnen de UM en andere kennisinstellingen in de regio op het gebied van Europa. Naast de meer ‘wetenschappelijke’ invalshoek voorziet het programma in het betrekken van/stem geven aan de burger in de discussie over Europa. Daarvoor moet academische kennis toegankelijk gemaakt worden (valorisatie) voor een bredere groep. Bij de uitwerking wordt het Europese profiel van stad, regio en universiteit versterkt door een continue agenda van activiteiten die laten zien dat ontwikkelingen rondom Europese samenwerking hier kritisch worden gevolgd en besproken.

Kijk voor meer informatie op www.maastrichteurope.nl