Diversiteit

De gemeente heeft als standpunt dat iedere inwoner van Maastricht, inclusief nieuwkomers, de kans moet krijgen deel te nemen aan alle aspecten in onze samenleving. Integratie van individuen en groepen in alle aspecten van het maatschappelijke leven is een must.

Voor de gemeente betekent dit dat integratie en participatie zich niet beperkt tot het beleidsterrein welzijn en volksgezondheid, maar zich uitstrekt over alle portefeuilles. Dus ook openbare orde en veiligheid, communicatie, sociale en economische zaken, stadsbeheer, sport, volkshuisvesting, natuur en afval, financiën, personeel, organisatie en cultuur, stadsontwikkeling, onderwijs, mobiliteit, milieu, grondzaken en euregionaal beleid.

Algemene doelstelling

De gemeente Maastricht wil een multiculturele en veilige samenleving zijn. Iedere inwoner van onze stad (gevestigd of nieuwkomer) moet de kans hebben op een gelijkwaardige wijze deel te nemen. En daarmee gezamenlijk onze samenleving vorm te geven en zich individueel te ontplooien en te ontwikkelen. Ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging, burgerlijke staat, opleiding en met gelijke rechten, plichten, kansen en vrijheden.

Uitgangspunt is dat diversiteit geen last maar een lust is. Diversiteit is noodzakelijk om goed te kunnen participeren. Onder diversiteit verstaan we:

  • zich richten op ieder individu; het vertrekpunt is de samenleving als geheel
  • het niet toestaan van discriminatie en het bestrijden van vooroordelen
  • oog hebben voor de individuele keuze van burgers
  • nadruk leggen op kwaliteit van beleid en uitvoering
  • gebruikmaken van verschillende invalshoeken
Beoordeel deze pagina