Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019

Het college van de gemeente Maastricht heeft op 3 juli 2018 ingestemd met het ter brede inspraak aanbieden van de concept verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht Heuvelland en de concept verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2019. Inwoners van Maastricht worden hierbij uitgenodigd om mee te denken en inspraak te leveren op de nu voorliggende concepten.

Doel verordeningen

De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

De verordening Maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan Maastrichtenaren die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

Beide verordeningen zijn procesgericht en kenmerken zich door het beschrijven van een zorgvuldig tweezijdig proces, om in gezamenlijkheid te komen tot passende ondersteuning op maat. De verordeningen kennen extra gemeentelijke proceswaarborgen, ook bovenwettelijke, waarmee het belang van de cliënt voorop staat. Tevens bevatten de verordeningen een hardheidsclausule, teneinde te voorkomen dat inwoners door het ijs kunnen zakken.

Inspraakdocumenten

Hierbij bieden wij u ter inspraak de volgende stukken aan:

  1.  De concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2019;
  2.  De concept-verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht-Heuvelland.

Daarnaast treft u per verordening een document aan waarin uitgebreid en artikelsgewijs wordt toegelicht wat er gewijzigd is ten opzichte van de eerste versie van de verordeningen en de reden van de wijziging.

Reacties

Tot en met 14 september 2018 kunt u reageren op deze voorstellen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ, Maastricht. U kunt ook reageren via post@maastricht.nl.

Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in de periode van oktober tot en met december 2018.

Downloaden
De documenten waarop u kunt inspreken, kunt u op deze pagina downloaden. 

Voorbehoud op 2 onderdelen

Het Rijk heeft het voornemen om per 1 januari 2019 het zgn. abonnementstarief Wmo in te voeren dat in de plaats komt van de huidige (verlaagde) eigen bijdrageregeling in de Wmo.

De exacte uitwerking van dit abonnementstarief is bij publicatie van de concept verordening niet bekend. De gemeente moet daarom de mogelijkheid hebben om per 1 januari 2019 zaken te kunnen wijzigen t.o.v. de nu voorliggende inspraakversie, op het moment dat volledige duidelijkheid hierover bestaat vanuit het Rijk.

Omdat de eerste tekenen uitwijzen dat het nieuwe abonnementstarief Wmo - waarbij iedereen ongeacht gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen of zorgafname een standaardbedrag van €17,50 per 4 weken betaalt - met name (zeer) voordelig zal uitpakken voor midden en hogere inkomens, kan dit tevens aanleiding zijn om de huidige Meerkostenregeling Wmo op een andere manier vorm te geven. In dat licht geschiedt de stapeling van zorgkosten per 1 januari 2019 namelijk op een andere wijze dan nu het geval is. Daarom wordt tevens een voorbehoud gemaakt ten aanzien van deze compensatie richting personen die meerkosten hebben als gevolg van chronische ziekte en/of beperking.

Daar waar onzeker landelijk beleid c.q. op dit moment onzekere gevolgen van dit landelijk beleid van invloed is op de besluitvorming in het najaar, wordt dit gemotiveerd aangegeven in de inspraakversie van de verordening. Dit biedt insprekers de mogelijkheid om breder te adviseren dan enkel op de huidige tekst van het betreffende artikel en dit leidt tot juiste verwachtingen.