Integraal ouderenbeleid

Het aantal ouderen neemt niet alleen landelijk, maar ook in Maastricht toe. Bovendien leven ouderen steeds langer en nemen ze langer deel aan het arbeidsproces. De gemeente investeert daarom de komende jaren extra in ouderenbeleid om de vitaliteit van ouderen zo veel mogelijk te behouden voor onze samenleving.

Het beleid is er steeds meer op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. De gemeente heeft de taak om deze dienstverlening voor ouderen op de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen en waar nodig te stimuleren en/of te faciliteren.

Uitvoeringsagenda 2012-2013

In het coalitieakkoord 'Investeren in vertrouwen 2010-2014' is afgesproken om een integraal ouderenbeleid te vormen dat er voor zorgt dat ouderen volwaardig tot hun recht komen in de samenleving. De Uitvoeringsagenda Ouderenbeleid 2012-2013 is opgezet om hieraan gehoor te geven.

Belangrijke doelstelling van de Uitvoeringsagenda is de vitaliteit van senioren te behouden, te bevorderen en voor onze samenleving te (blijven) benutten. In de uitvoeringsagenda gaat de gemeente in samenspraak met burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en professionals aan de slag om deze doelstelling te realiseren.

Vond u deze informatie nuttig?