Jeugd

Met het jeugdbeleid in Maastricht willen we bereiken dat kinderen en jongeren van 0-23 jaar zich goed kunnen ontwikkelen en zich prettig voelen.

Decentralisatie van de Jeugdzorg

Gemeenten krijgen er vanaf 2015 een flink takenpakket bij. Ze worden verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Deze decentralisatie van de jeugdzorgtaken geeft gemeenten de kans om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te organiseren. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid. Daar komen in 2015 taken bij die nu op stadsregionaal of provinciaal niveau zijn verankerd: de toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg, de ambulante jeugdzorg, de open residentiële zorg, de pleegzorg, de crisishulp, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. Daarnaast komen er ook taken bij die nu wettelijk op landelijk niveau zijn geregeld in de AWBZ of Zorgverzekeringswet: de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Ook de jeugdzorg plus, voorheen de gesloten jeugdzorg, wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Code 043

Jongeren worden in de gelegenheid gesteld actief deel te nemen aan het dagelijkse leven en de activiteiten in Maastricht. Via code043 stimuleert de gemeente dat jongeren zelf initiatieven nemen.

Leerplicht

Daarnaast probeert de gemeente te voorkomen dat leerlingen spijbelen of stoppen met school voordat ze een diploma hebben. Als dit toch gebeurt, komt leerplicht in actie of worden leerlingen terug naar school of werk begeleid via de regionale meld en coördinatiefunctie. Als jongeren persoonlijke problemen hebben, werkt dat door in hun totale ontwikkeling en moeten ze snel hulp krijgen. Ook is het belangrijk achterstanden in taal en onderwijs tegen te gaan.

In opdracht van het rijk heeft de gemeente Maastricht een Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht. Hier kunnen ouders en opvoeders terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een netwerkorganisatie van professionele (zorg)instellingen. Het CJG is gericht op: Het bieden van een inlooppunt voor alle vragen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. Het bieden van laagdrempelig advies en ondersteuning, gericht op herstel van zelfredzaamheid. Het in beeld brengen van jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen. Het tijdig hulp bieden om het ontstaan van (escalatie van) problemen te vermijden. Het voorzien in effectieve coördinatie van zorg volgens het beleidsprincipe één gezin, één plan.

Beoordeel deze pagina