Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit: 'operatie schone handen'

In 2005 ondertekenden de burgemeesters van alle negentien Zuid-Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, het Openbaar Ministerie, het politiekorps Limburg Zuid, FIOD/ECD, SIOD en de Belastingdienst het convenant ‘Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit Zuid-Limburg’. Kortweg: operatie schone handen. De verschillenden partijen willen met deze aanpak voorkomen dat de onderwereld infiltreert in erkende economische sectoren. Bijvoorbeeld door crimineel geld wit te wassen in de horeca of via vastgoedtransacties. Activiteiten die niet alleen ons economisch bestel in ernstige mate aantasten, maar eveneens de rechtstaat. 

Boeven vang je tegenwoordig niet meer met een veldwachter; hoe ijverig die ook is. Bestrijding van de moderne crimineel vraagt om een gezamenlijke aanpak van (semi)-overheden en het openbare gezag. In Zuid-Limburg hebben diverse instanties de handen ineen geslagen.

Werkwijze

Geïntegreerde (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit werkt met lokale projectteams en één regionaal team (Regionaal Informatie en Expertise Centrum, RIEC). De lokale teams bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente die bij het verlenen van vergunningen en de handhaving zijn betrokken. Deze teams controleren bij een verzoek voor een vergunning of de aanvrager of de bedrijfsactiviteit niets te maken heeft met welke vorm van criminaliteit dan ook. Het lokale projectteam krijgt bij het vergaren van informatie ondersteuning van het RIEC. Bovendien coördineert het RIEC de aanpak op regionaal niveau om te voorkomen dat een afgewezen aanvrager uitwijkt naar een andere gemeente (waterbedeffect). 

Openbaar en half openbaar

De benodigde informatie halen we uit openbaar beschikbare bronnen als het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het Hypotheekregister. Maar ook uit zogenaamde half openbare bronnen als de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA) en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) van de gemeente en gegevens van de gemeentelijke afdelingen milieu, bouw- en woningtoezicht, drank en horeca, Sociale Dienst en brandpreventie. Maar ook uit gesloten bronnen kan informatie vergaard worden, zoals gegevensbestanden van de Belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD, Openbaar Ministerie en de politie. 

Hoe screenen?

Wie of wat komen voor zo’n screening in aanmerking? Het bestuur van de gemeente Maastricht heeft ervoor gekozen om gebieden in onze stad aan te wijzen waarbinnen elk pand gericht gecontroleerd wordt. Allereerst verzamelen we informatie uit openbare en halfopenbare bronnen en deze informatie leggen we vast. Vervolgens komt het lokale projectteam wekelijks samen om de vergaarde informatie te bespreken en te analyseren. Als sprake lijkt te zijn van een ongewenste of verdachte situatie, gaan we op zoek naar meer informatie in gesloten bronnen. De convenantpartners besluiten aan de hand daarvan onderling of ze op bestuurlijk, strafrechterlijk en/of fiscaal niveau ingrijpen. 

Ook is het mogelijk dat panden worden aangewezen die buiten de aangewezen gebieden liggen. Dat gebeurt bij een mogelijke betrokkenheid bij specifieke georganiseerde criminaliteitsvormen, zoals handel in verdovende middelen of malafide autobranches.

Werkwijze landelijk ingevoerd

De Zuid-Limburgse werkwijze is voor de minister van Binnenlandse Zaken mede aanleiding geweest om de aanpak landelijk in te voeren. De aftrap werd gegeven op 12 september 2007 in Maastricht. Een volgende stap is het verbreden van de regionale samenwerking naar de (EU)-regio. 

Samenstelling lokale team Maastricht

Het lokale team in Maastricht bestaat uit de volgende functionarissen: een vergunningverlener Drank- en Horecawet, een bouwinspecteur, een medeweker van het bedrijvencontactpunt, een medewerker van de sociale recherche, een gebiedscoördinator handhaving, een wijkagent, een projectleider RIEC en een medewerker team Integrale Veiligheid (voorzitter werkgroep).

Contactgegevens

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid, telefoon (045) 400 51 70, e-mail info@bestuurlijkeaanpak.nl, fax (045) 400 51 79, postadres Postbus 1710, 6201 BS Maastricht, bezoekadres: Spoorsingel 1, 6412 AA Heerlen (achter het NS-station).

Kijk voor meer informatie op http://www.bestuurlijkeaanpak.nl/

Beoordeel deze pagina