Handhaven openbare ruimte

De handhaving dient er mede voor om Maastricht schoon, bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

De raad heeft op 22 september 2009 het beleidsplan Handhaving fysieke ruimte vastgesteld. In het beleidsplan geeft de gemeente aan waar, op welke thema’s en hoe toezicht en handhaving van wetten en regels zal plaatsvinden.

Wat is nieuw aan het handhavingsbeleid?

In vergelijking met voorgaande jaren wordt meer aandacht besteed aan:

  • de leefbaarheid in de wijken, met name in de zogenaamde krachtwijk Noordoost;
  • het stadscentrum vanwege de concentratie van horeca en evenementen;
  • de overlast rondom drugs;
  • het behoud van cultureel erfgoed en monumenten;
  • energiebesparing en duurzaamheid;
  • zorg voor de twintig kleine woonwagenlocaties.

Onze prioriteit ligt bij activiteiten die effect hebben op:

  • de veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld bij bouwconstructies of bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen;

Het nieuwe beleid is strenger. De strategie blijft gebaseerd op het vertrouwen dat inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad zelf hun verantwoordelijkheid nemen en regels naleven. Indien echter blijkt dat het vertrouwen bij herhaling geschaad wordt, zal de gemeente hard en gepast optreden. Als een overtreding na waarschuwing toch blijft voortduren of zich herhaalt, volgt sneller dan voorheen een sanctie. Denk aan een proces-verbaal of een bestuurlijke boete (dwangsom).

De gemeente is gedwongen keuzes te maken, net als andere instanties zoals de politie. Onze organisatie heeft de plicht de naleving van zowel landelijke als gemeentelijke regels te controleren. Het aantal wetten en verordeningen waarop gehandhaafd moet worden is daarmee enorm. Voor de fysieke ruimte (de totale Maastrichtse leefomgeving) onderscheidt de gemeente meer dan honderddertig thema’s variërend van illegaal bouwen, het vervuilen van de bodem en vele vormen van geluidsoverlast, tot het fout parkeren van auto’s, het verkeerd afgeven van huishoudelijk afval en andere vormen van ergernissen in de wijken.

Team Handhaven

De handhaving wordt uitgevoerd door team Handhaven waarin verschillende typen handhavers zitten. De verschillen hebben betrekking op hun aandachtsveld (algemeen of specialistisch) en op hun bevoegdheden. Centraal in de uitvoering van de handhaving staan de wijkgebonden medewerkers (achttien). Zij zijn in hun wijk het eerste aanspreekpunt en zij zoeken actief de samenwerking op met specialisten van de gemeenten, of met de politie en de woningcorporaties.

De wijkgebonden medewerker in uw wijk

De gemeente zal de voortgang en de resultaten van de handhaving nauwgezet volgen. Dit betekent dat onderzocht zal worden of de wijze van handhaving daadwerkelijk positieve veranderingen teweegbrengt doordat mensen de regels meer uit eigen beweging gaan naleven. Als dat niet het geval is zal bekeken worden welke verdere maatregelen genomen kunnen worden. Handhaving alleen kan nooit alle problemen oplossen. Team Handhaven is te bereiken via het GemeenteLoket via 14 043.

Beoordeel deze pagina