Handhaven openbare ruimte

De raad heeft op 22 september 2009 het meerjarenbeleid 2015-2019 handhaven openbare ruimte vastgesteld. In dit beleidsplan staat waar, op welke thema’s en hoe toezicht en handhaving van wetten en regels plaatsvindt. Medio 2019 evalueert de gemeenteraad het ‘oude’ beleidsplan en stelt de raad een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op en vast. 

In het huidige handhavingsbeleid is aandacht voor:  

  • de leefbaarheid in de gebieden
  • het stadscentrum, vanwege de concentratie van horeca en evenementen
  • overlast veroorzaakt in de openbare ruimte, in het kader van de leefbaarheid

Onze prioriteit ligt bij activiteiten die effect hebben op:

  • de leefbaarheid in Maastricht
  • hinder als gevolg van afval en vervuiling
  • de bereikbaarheid van de stad, bijvoorbeeld parkeeroverlast van auto’s en fietsen.

De gemeente heeft de plicht toe te zien op de naleving van zowel landelijke als gemeentelijke regels. Het aantal wetten en verordeningen waarop we moeten handhaven, is daarmee groot. Voor de openbare ruimte (de totale Maastrichtse leefomgeving) onderscheidt de gemeente een groot aantal aandachtsgebieden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, foutparkeren, het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval en andere vormen van ergernissen in de gebieden.

De handhaafstrategie is en blijft het stimuleren van het naleefgedrag waarbij de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad zelf hun verantwoordelijkheid nemen en regels naleven. Als blijkt dat het vertrouwen bij herhaling geschaad wordt, treedt de gemeente gepast op. Als een overtreding na een waarschuwing toch blijft voortduren of zich herhaalt, volgt sneller een sanctie. Denk aan een proces-verbaal of een bestuurlijke boete (dwangsom).