Drugsbeleid

Coffeeshopbeleid/spreidingsbeleid

Maastricht kent sinds 1993 een beleid voor de in de stad aanwezige coffeeshops. Dit is verder uitgewerkt in beleidsstukken van 2001 en de stukken over het spreidingsbeleid coffeeshops van 2005 t/m 2007. Daarnaast zijn er lokaal beleidsregels vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe handhavend wordt opgetreden in het kader van de landelijke gedoogrichtlijnen voor coffeeshops (de AHOJGI-criteria).

Aanpak drugsoverlast en drugshandel

Helaas wordt de stad geconfronteerd met drugshandel en overlast. Dit kan op straat zijn of vanuit woningen, loodsen/bedrijven, winkels of horeca-inrichtingen. Deze illegale handel is niet beperkt tot bepaalde wijken of delen van de stad. Het stadsbestuur tolereert dit niet: hier wordt hard tegen opgetreden wanneer dit wordt geconstateerd.

Welke signalen kunt u melden?

U kunt een melding maken wanneer u mensen op straat ziet handelen in drugs of wanneer u het vermoeden heeft dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij gevestigd is. Ook kleine details die kunnen wijzen op drugscriminaliteit zijn van belang om te melden. U kunt signalen (anoniem) bij ons melden. Wanneer u uw melding maakt zijn een aantal punten van belang om te omschrijven:

  • Wie: Beschrijf de persoon die overlast veroorzaakt. Denk aan opvallende uiterlijke kenmerken. Zijn er auto’s of scooters bij betrokken? Wat zijn de kentekens?
  • Wat: Wat veroorzaakt de ervaren overlast?
  • Waar: Adressen, namen van winkels of cafés of andere kenmerken in de omgeving
  • Wanneer: Datum en tijdstip. Gebeurt het vaker op dezelfde tijden? Zit er een patroon in?
  • Hoe: Is er een patroon te herkennen in de manier van handelen?

Melden

Melden van overlast bij de gemeente Maastricht:

Uw bijdrage is voor ons belangrijk. Met uw meldingen krijgen we een nog beter beeld van de overlastsituaties en kunnen we daadkrachtiger en gerichter handelen.

Anoniem melden

Zowel via ons klantencontactcentrum 14 043, de Maastricht meldt App, als ons online formulier kunt u anoniem melden. Wanneer u anoniem meldt krijgt u echter geen terugkoppeling van uw melding. Wilt u toch niet melden via de gemeente dan kunt u ook een melding maken via Meld Misdaad Anoniem: bel gratis 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

Aanpak illegale drugshandel

Optreden tegen illegale drugshandel in/vanuit panden doen we door een pand na het constateren van drugshandel tijdelijk te sluiten. De burgemeester namelijk heeft volgens de Opiumwet de bevoegdheid om een zogenoemde last onder bestuursdwang op te leggen, als in een pand hard- of softdrugs (waaronder hennepplanten) worden verhandeld of voor handel aanwezig zijn. Dit is uitgewerkt in het Damoclesbeleid Lokalen en Woningen.

Deze last onder bestuursdwang houdt in de praktijk de tijdelijke sluiting van het pand in: het pand kan voor de opgelegde duur niet worden bewoond of gebruikt. De duur kan, afhankelijk van de situatie en het soort drugs, variëren: 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.

Waarom een sluiting?

Deze sluiting wordt opgelegd omdat illegale drugshandel en teelt van hennep ernstig inbreuk maken op de openbare orde en een aantasting zijn van uw woon- en leefomgeving. Bij hennepplantages is er ook nog eens sprake van brandgevaar, ook voor omwonenden. Als gevolg van de tijdelijke sluiting wordt de handel beëindigd en de woning uit het illegale, criminele circuit gehaald. Herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

De sluiting is een duidelijk signaal dat drugshandel vanuit panden onder geen enkele voorwaarde getolereerd wordt en de maatregelen worden getroffen om die illegale activiteiten te stoppen.

Poster

Een pand dat door de gemeente wordt gesloten wordt voorzien van een poster op het raam, waarmee voor de omgeving duidelijk is dat dit pand wordt aangepakt en uit de criminaliteit wordt gehaald. Daarmee wordt ook de loop naar dit pand die met deze illegale handel gemoeid is beëindigd. Het doel is om de buurten van Maastricht veiliger te maken.