Gemeentelijk rioleringsplan

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen, we hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen.

Hoe de gemeente met deze taken omgaat staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit plan wordt opgesteld in samenspraak met de andere waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap Roer en Overmaas. Het plan staat dan ook in het teken van de samenwerking binnen de regio Maas- en Mergelland. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan aspecten als klimaatveranderingen, de relatie met de (her)inrichting van de openbare ruimte en een verdere verbetering van de waterkwaliteit door invulling te geven aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Contact

Als u vragen heeft over het gemeentelijk rioleringsplan of het stedelijk waterbeleid kunt u contact opnemen met Gerard Wijnands, beleidsmedewerker stedelijk water van team Beheer en Wonen via gerard.wijnands@maastricht.nl of (043) 350 52 42.

Beoordeel deze pagina