Luchtkwaliteit

De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren, dankzij forse inspanningen, schoner geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Samen met alle partijen in de stad, wil de gemeente de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren.

Waarom is schone lucht belangrijk?

Luchtverontreiniging wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsklachten. Het gaat met name om luchtwegklachten zoals hoesten, piepen en kortademigheid. Verontreinigde lucht kan ook effect hebben op hart- en bloedvaten. Sommige mensen krijgen last van hun ogen.

In verband met onze gezondheid zijn er wettelijke normen vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Dat wil zeggen dat de lucht aan bepaalde eisen moet voldoen. In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit. Hierin staan de grenswaarden voor een aantal luchtvervuilende stoffen. Voor stikstofdioxide en fijn stof is dat 40 µg/m3 als jaargemiddelde. Deze norm beschermt tegen aanhoudende effecten door langdurige blootstelling aan stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie advieswaarden vastgelegd, die voor fijn stof lager zijn dan de huidige normen. Waar mogelijk willen wij als stad gaan proberen om aan deze normen te voldoen. De komende maanden gaan we dit verder onderzoeken.

Wat hebben we al gedaan?

In de periode 2004-2014 hebben de Europese unie, het Rijk en de gemeente Maastricht voor miljoenen euro’s (in Maastricht 7,3 miljoen) aan maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in Nederland en in Maastricht te verbeteren.  Uit de evaluatie blijkt dat dit effect heeft gehad: Maastricht voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De concentraties NO2 zijn zelfs 4% lager dan in vergelijkbare steden. Wel wordt de norm nog af en toe overschreden in de buurt van de tijdelijke N2. Als de A2-tunnel eind 2016 in gebruik wordt genomen, is dit probleem opgelost. Dit blijkt uit het evaluatierapport (PDF, 2 Mb) van 2014. Het huidige niveau willen we als gemeente niet alleen vasthouden, maar waar mogelijk verder verbeteren. Daarvoor gaan we ons de komende jaren inzetten. Dat doen we samen met alle partijen in de stad (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en bewoners). Want schonere lucht zorgt voor minder gezondheidsklachten.

Hoe is het nu met de luchtkwaliteit in Maastricht?

Gemeente Maastricht heeft de NO2-waarden langs belangrijke wegen laten meten. Hieruit blijkt dat:

 • De concentraties voor stikstofdioxide (NO2) dalen.
 • In Maastricht voldoet de luchtkwaliteit bijna overal aan de wettelijke normen. Wanneer de A2-tunnel open is voldoen we ook daar aan de normen.
 • Bij de singels, Tongerseweg en A2 voldoen we straks wel aan de wettelijke norm, maar niet aan de wereldgezondheidsnorm die voor fijn stof lager ligt dan de wettelijke norm.
 • Er zijn een paar onverklaarbare verschillen tussen de gemeten waarden en de berekende waarden uit de landelijke monitoringstool (dit is een rekentool waarmee het Rijk bepaalt of aan de normen wordt voldaan). De oorzaak hiervan laten we door het RIVM onderzoeken.

De luchtkwaliteit langs de N2 verbetert sterk als de ondertunneling gereed is. Tegen die tijd:

 • komt de luchtkwaliteit nergens meer boven de grenswaarden;
 • zijn de concentraties NO2 bijna overal minder dan de huidige concentraties;
 • zijn de concentraties fijn stof overal minder dan de huidige concentraties.

Extra maatregelen treffen

In de periode tot 2018 voeren we de volgende maatregelen uit:

 1. We vervolgen het programma luchtkwaliteit met het platform luchtkwaliteit en een bewustwordingscampagne.
 2. Samen met Maastricht Bereikbaar blijven we alternatieven voor de auto stimuleren bij bewoners, forenzen, bezoekers en goederenvervoer in Maastricht.
 3. We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen (distributie, personenauto's, bedrijfsauto's, stadsbussen), bijvoorbeeld door elektrische stadsbussen in te zetten.
 4. We geven aandacht aan duurzame gebiedsontwikkeling bij de Groene Loper voor A2 Maastricht.
 5. We blijven de luchtkwaliteit meten, vooral op plaatsen met een relatief hoge concentratie stikstofdioxide, met name de Meerssenerweg, Prins Bisschopssingel en Wilhelminasingel. Ook meten we de effecten van de ondertunneling en de verlegging van de Noorderbrug.
 6. We volgen nieuwe (inter)nationale methodes om fijn stof te meten en zullen deze waar mogelijk gaan toepassen.
 7. De tunnelmonden gaan ruim voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Om een vinger aan de pols te houden, plaatsen we een extra meetstation bij de zuidelijke tunnelmonden van de A2-tunnel om daar de uitstoot van schadelijke stoffen te kunnen meten.
 8. We verlengen de periode van de milieuzone op de Statensingel.

Hoe gaan we verder?

Gemeente Maastricht wil zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat in de stad. Schone lucht draagt daar aan bij. Op dit moment worden de normen voor luchtkwaliteit in Maastricht nergens meer overschreden. Bovendien verbetert de luchtkwaliteit de komende tijd merkbaar door het gereed komen van de A2-tunnel en de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug. Maar het halen van de norm betekent niet dat er helemaal geen gezondheidsrisico’s meer zijn. Daarom wil de gemeente de luchtkwaliteit in de hele stad verder verbeteren. Dit kunnen we niet alleen. We vragen alle partijen in de stad om mee te doen. Daarom gaan we de komende maanden de ideeën uitwerken die in het kader van het project bewustwording luchtkwaliteit worden ingebracht in o.a. de stadsronde met de raad van 1 december.

Beoordeel deze pagina