Financiële stukken

In het politieke proces wordt een aantal documenten jaarlijks besproken. Het zijn de jaarrekening, de kaderbrief en de programmabegroting.

Elke maand verloopt het politieke proces volgens een vaste volgorde. Dat begint met het bepalen waarover wordt gesproken en besloten. Soms vloeien onderwerpen voort uit het bestuursakkoord, soms vanuit lopende projecten of de actualiteit. Maar er is ook een aantal documenten dat jaarlijks wordt besproken. Het gaat om de volgende documenten:

  • de jaarrekening
  • de kaderbrief
  • de programmabegroting

Jaarrekening

Voor de gemeenteraad is de jaarrekening van de gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat over het afgelopen jaar. Verder is de jaarrekening een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekening en begroting beslist de gemeenteraad over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. De jaarrekening verschijnt in mei.

Kaderbrief

De kaderbrief blikt kort terug op de bestuursplannen van de coalitie en geeft op hoofdlijnen de plannen en prioriteiten voor het komende jaar weer. De gemeenteraad kan met behulp van de kaderbrief duidelijker kaders stellen voor het gewenste beleid. In de kaderbrief worden geen (financiële) middelen toegewezen: dat gebeurt bij de begroting. De kaderbrief is een eerste stap om te komen tot de programmabegroting. Kaderbrief is de nieuwe naam voor de vroegere voorjaarsnota.

Programmabegroting

In de programmabegroting worden de beleidskeuzes uit de kaderbrief vertaald in een aantal concrete prestaties, maatregelen en de budgetten die daarvoor gepland zijn. De programmabegroting geeft daarmee antwoord op de vragen:

  • wat wil de gemeente bereiken?
  • wat gaat de gemeente daarvoor doen?
  • en wat mag dat kosten?

De programmabegroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor het komende jaar. Daarnaast geeft de begroting in grote lijnen de (financiële) verwachtingen voor de drie daarop volgende jaren. Gelijktijdig met de begroting worden de belastingmaatregelen gepresenteerd.