Bestemmingsplan, wijzigen

Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. Als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen, kunt u een wijziging aanvragen. 

Principeverzoek

Wij raden u aan om altijd eerst een principeverzoek in te dienen. Wij kunnen dan nagaan of een wijziging van het bestemmingsplan werkelijk nodig is en of het zinvol is om daarvoor een verzoek in te dienen. Als u een bestemmingsplan wilt laten wijzigen, moet u dit schriftelijk indienen. Hierbij hebt u nodig:

 • een aanvraag voor de eventueel vereiste omgevingsvergunning
 • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving
 • soms is het nodig dat een exploitatieplan wordt opgesteld. In dat geval worden de exploitatiekosten per bouwplan berekend.

Tot 1 juli 2023: bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke ordening

Om een bestemmingsplan nog onder de huidige wet te laten vaststellen door de gemeenteraad, moet de zienswijzenprocedure voor een ontwerpbestemmingsplan wordt opgestart voor 1 juli 2023. Dat betekent dat een compleet concept bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken voor 1 maart 2023 aangeleverd moet worden. De tijd tussen 1 maart en eind juni 2023 is nodig voor controles, overleggen met andere overheden en belangenorganisaties, het collegebesluit en de bekendmaking en tijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Initiatieven die na 1 maart worden ontvangen en die niet vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, worden in overleg met aanvragers voorbereid als een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan. 

Vanaf 1 juli 2023: Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen het omgevingsplan Maastricht. Vanaf 1 juli 2023 gaan we daarom samen met initiatiefnemers om tafel als het voor een initiatief nodig is om een wijziging omgevingsplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt en wat daarvoor nodig is. Wij verwachten dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van de binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). 

 • Als in het bestemmingsplan niet staat aangegeven dat u iets mag wijzigen, verbouwen of aanbouwen dan moet u een bouwinitiatief indienen. De afdeling Stedenbouw kijkt of de gemeente mee wil werken aan uw plan. 

  • De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de procedure die nodig is. Hou rekening met bijkomende kosten zoals publicatiekosten. Meer informatie over de kosten vind u in de tarieventabel bij de Legesverordening fysieke diensten 2023 van de gemeente Maastricht

  • Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek nemen wij een besluit. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

  • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u

   • Bij de reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
   • Bij de uitgebreide procedure kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

   Tegen een afwijzing van een bouwinitiatief/principeverzoek kunt u geen bezwaar indienen.