Subsidie aanvragen voor verduurzamen ondernemingen

Ondernemingen in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van een energiescan en maatregelen om te verduurzamen (deels) vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzaming en zo de energieprestatie van gebouwen in Maastricht te verbeteren.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor subsidie voor een energiescan en het nemen van een of meerdere maatregelen om uw onderneming te verduurzamen. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden.

Lees daarom eerst goed de informatie door voordat u de subsidie gaat aanvragen. Dit voorkomt dat u tijdens de aanvraagprocedure vastloopt of dat u aanvraagt terwijl u al vooraf had kunnen inschatten of aanvragen wel mogelijk is in uw geval. 

U kunt geen scan of subsidie aanvragen als het gebouw eigendom is van de gemeente. 

 • Tot wanneer aanvragen?

  • Subsidie aanvragen voor het nemen van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen tot en met 30 september 2024.
  • Subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan kan tot en met 30 september 2024.

  Voor wie?

  Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming met een of meer vestigingen in de gemeente Maastricht.

  • U kunt subsidie aanvragen voor uw eigen onderneming voor verduurzaming of een energiescan.
  • U kunt namens een onderneming die penvoerder is voor een samenwerkingscollectief van minimaal 10 ondernemingen subsidie aanvragen voor verduurzaming. Het samenwerkingscollectief heeft tot doel om gezamenlijke verduurzamingsmaatregelen te nemen die de deelnemende ondernemingen niet op individuele basis kunnen realiseren.

  Welke subsidie?

  • Een onderneming kan subsidie aanvragen voor verduurzaming of een energiescan van één of meer gebouwen.
  • Een penvoerende onderneming kan namens het samenwerkingscollectief subsidie aanvragen voor verduurzaming van één of meer gebouwen.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor gebouwen die gelegen zijn in de gemeente Maastricht. Voor een gebouw met een woonfunctie kan geen subsidie worden aangevraagd.
  • Per gebouw wordt slechts eenmaal subsidie voor verduurzaming en eenmaal subsidie voor een energiescan verstrekt.
  • Indien uw onderneming voor zowel verduurzaming als voor een energiescan subsidie wil aanvragen dient u voor beide activiteiten apart een aanvraag in te dienen. Let op: u kunt alleen voor beide activiteiten een aanvraag indienen als de energiescan klaar is, en deze voldoet aan de voorwaarden die de subsidieregeling stelt aan de energiescan.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor verduurzamingsmaatregelen die zowel in de energiescan(s) als in de bijlage van de subsidieregeling zijn opgenomen.
 • De onderneming (en elke deelnemende onderneming in het samenwerkingscollectief)

  • Is een bedrijf met een of meer vestigingen in de gemeente Maastricht
  • staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel en was vanaf 23 juni 2022 tot nu onafgebroken ingeschreven
  • is eigenaar en/of huurder van een gebouw in de gemeente Maastricht dat niet in eigendom is van de gemeente Maastricht
  • voert haar activiteiten hoofdzakelijk uit in de gemeente Maastricht
 • Onderneming

  Bij de aanvraag voor een onderneming stuurt u mee:

  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw onderneming. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Een kopie van een recent bankafschrift. Hierop moet het IBAN nummer, de naam van uw onderneming en de datum zichtbaar zijn. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Indien van toepassing: bewijsstukken waaruit blijkt dat in het huidige en de twee voorgaande jaren staatssteun of de-minimissteun (vaak: subsidiebeschikking) aan uw onderneming is gegeven.
   Lees  meer over de-minimissteun en bepaal of uw onderneming daarvoor in aanmerking komt.
  • De offerte(s) of de factu(u)r(en) voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Indien één of meer facturen worden ingediend: een kopie van een bankafschrift waarop de betaling van de factuur of de facturen is of zijn vermeld.
  • Een overzicht van subsidies die uw onderneming al heeft of zal ontvangen voor de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Indien subsidie wordt aangevraagd voor verduurzamingsmaatregelen: de energiescan.
  • Indien de energiescan waarvoor subsidie wordt aangevraagd al is uitgevoerd: de energiescan.

  Samenwerkingscollectief 

  Als subsidie wordt aangevraagd namens een samenwerkingscollectief moet u een aantal extra zaken meesturen:

  • Een of meerdere ondertekende machtigingen waaruit blijkt dat uw onderneming door alle deelnemende ondernemingen gemachtigd is als penvoerder.
  • Van iedere deelnemende onderneming: een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Een uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Een overzicht van subsidies die door een of meer deelnemende ondernemingen al zijn of zullen worden ontvangen voor de verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een projectplan voor de gezamenlijk te nemen verduurzamingsmaatregelen, inclusief begroting en beschrijving van de aard van de samenwerking tussen de deelnemende ondernemingen.

  Een samenwerkingscollectief hoeft bij de aanvraag géén bewijsstukken in te dienen waaruit blijkt dat in het huidige en de twee voorgaande jaren voor soortgelijke activiteiten (zijnde verduurzaming) staatssteun of de-minimissteun (vaak: subsidiebeschikking) is gegeven. Dat vragen wij op zodra we voornemens zijn subsidie te verlenen aan een samenwerkingscollectief.

 • De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van een of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor:

  • een onderneming: 50% van de projectkosten, met een maximum van € 5.000,-
  • een samenwerkingscollectief: 50% van de projectkosten, met een maximum van
   € 50.000,-

  De hoogte van de subsidie voor de kosten van een energiescan bedraagt per gebouw: 

  • 100% van de kosten tot een bedrag van ten hoogste € 1.000,- 
  • 50% van de kosten die het bedrag van € 1.000 overstijgen, met een maximum van € 1.500,-.

  Totaal beschikbare subsidie voor ondernemingen

  Per doelgroep is er een maximaal bedrag beschikbaar. Dat noemen we een subsidieplafond

  • ondernemingen: € 500.000,-
  • samenwerkingscollectieven: € 250.000,-

  Voor de doelgroep ondernemingen is het subsidieplafond:

  • het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen: € 250.000,-
  • het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan € 250.000,-

Contact

Heeft u vragen? Neem dan via e-mail contact op met noodfonds [at] maastricht.nl (noodfonds[at]maastricht[dot]nl) Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht.