Verduurzamingssubsidie aanvragen voor organisaties

Organisaties in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van energiescans en verduurzaming deels vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Het doel is om de energieprestatie van gebouwen in Maastricht te verbeteren.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u subsidie ontvangen voor het nemen van 1 of meerdere verduurzamingsmaatregelen en/of het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan. U vindt de voorwaarden hieronder op deze pagina.

Let op: u kunt géén subsidie aanvragen voor verduurzaming of een energiescan van een gebouw dat in eigendom is van de gemeente Maastricht. Voor organisaties die gebruikmaken van vastgoed waarvan de gemeente eigenaar is worden verduurzamingsmaatregelen rechtstreeks door de gemeente zelf uitgevoerd.

 • Met organisaties bedoelen we gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties, amateursportorganisaties en culturele organisaties.

  • Een organisatie kan subsidie aanvragen voor verduurzaming of een energiescan van één of meer gebouwen.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor gebouwen die gelegen zijn in de gemeente Maastricht. Voor een gebouw met een woonfunctie kan geen subsidie worden aangevraagd.
  • Per gebouw wordt slechts eenmaal subsidie voor verduurzaming en eenmaal subsidie voor een energiescan verstrekt.
  • Indien uw organisatie voor zowel verduurzaming als voor een energiescan subsidie wil aanvragen dient u voor beide activiteiten apart een aanvraag in te dienen. Let op: u kunt alleen voor beide activiteiten een aanvraag indienen als de energiescan klaar is, en deze voldoet aan de voorwaarden die de subsidieregeling stelt aan de energiescan.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor verduurzamingsmaatregelen die zowel in de energiescan(s) als in de bijlage van de subsidieregeling zijn opgenomen.
  • Subsidie aanvragen voor het nemen van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen kan van 23 juni 13.00 uur tot en met 30 september 2024.
  • Subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan kan van 23 juni 13.00 uur tot en met 31 mei 2024.
 • Hoe? Door een digitaal aanvraagformulier in te vullen. U leest hieronder ook welke documenten u moet meesturen.

   

  Let op
  Alleen iemand die tekenbevoegd is namens de organisatie kan een aanvraag indienen. Het beschikbare bedrag per doelgroep (soort organisatie) wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

 • De organisatie:

  • is een stichting of vereniging
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was vanaf 23 juni 2022 tot nu onafgebroken ingeschreven
  • heeft een bestuur of raad van toezicht van minimaal 3 mensen
  • bevindt zich ‘op papier’ in Maastricht en is ook actief in Maastricht
  • is eigenaar van een gebouw in de gemeente Maastricht en/of huurder en/of gebruiker van een gebouw in de gemeente Maastricht dat niet in eigendom is van de gemeente Maastricht
 • Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (dat niet ouder is dan 6 maanden)
  • een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan 6 maanden. Het rekeningnummer, de naam van de organisatie en de datum moeten duidelijk op het bankafschrift staan
  • de offerte(s) of de factu(u)r(en) voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • indien één of meer facturen worden ingediend: een kopie van een bankafschrift waarop de betaling van de factuur of de facturen is of zijn vermeld
  • een overzicht van subsidies die uw organisatie al heeft of zal ontvangen voor de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • indien subsidie wordt aangevraagd voor verduurzamingsmaatregelen: de energiescan
  • indien de energiescan waarvoor subsidie wordt aangevraagd al is uitgevoerd: de energiescan
  • indien van toepassing: bewijsstukken waaruit blijkt dat in het huidige en de twee voorgaande jaren staatssteun of de-minimissteun (vaak: subsidiebeschikking) aan uw organisatie is gegeven. Lees meer over de-minimissteun en bepaal of uw organisatie daarvoor in aanmerking komt.
  • De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor:
   een gemeenschapshuis, welzijnsorganisatie en culturele organisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000
   een amateursportvereniging: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 12.000
  • De hoogte van de subsidie voor de kosten van een energiescan bedraagt per gebouw 100% van de kosten, met een maximum van € 2.000.
  • Per gebouw wordt het verleende subsidiebedrag voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan in mindering gebracht op de maximale hoogte van de subsidie voor projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen.
 • Per soort organisatie (doelgroep) is er een maximaal bedrag beschikbaar. Dat noemen we een subsidieplafond (bedragen zijn in euro):

  • gemeenschapshuizen: 250.000,-
  • welzijnsorganisaties: 415.000,-
  • amateursportorganisaties: 238.000,-
  • culturele organisaties: 450.000,-

Contact

Heeft u vragen? Neem dan via e-mail contact op met noodfonds [at] maastricht.nl (noodfonds[at]maastricht[dot]nl) Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht.