zaal met bankjes en stoelen waar raadsleden vergaderen

College en Gemeenteraadsleden

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester, 6 wethouders en de gemeentesecretaris. Dit college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeenteraad uit. De raad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en burgers van Maastricht over de uitvoering van de wensen van de raad. Dit gebeurt in de jaarlijkse gemeenterekening. De raad controleert dan in hoeverre de doelen zijn bereikt, of er doelen moeten worden bijgesteld en welke nieuwe doelen moeten worden toegevoegd.