Graafwerk uitvoeren

U wilt graafwerkzaamheden uit gaan voeren. Het kan zijn dat u dan een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is meestal het geval als de graafwerkzaamheden samenhangen met slopen, bouwen of aanleggen. 

Vergunning nodig

Voor bouwen, slopen of aanleggen heeft u in het algemeen een omgevingsvergunning nodig. De graafwerkzaamheden die hiermee samenhangen worden in de aanvraag getoetst. Of u een vergunning nodig heeft vindt u op www.omgevingsloket.nl.

Archeologisch onderzoek

Als uw graafwerkzaamheden uitvoert dan 40 cm dan komt u in aanraking met archeologie. Archeologie is de bescherming en het onderzoek naar het bodemarchief. In de bodem zitten bijvoorbeeld losse voorwerpen of scherven maar ook allerlei structuren, zoals afval- en ophogingslagen, funderingen, kelders, beerputten, verdedigingsmuren of gedempte grachten. Deze zijn waardevol omdat ze het verhaal vertellen van de geschiedenis van Maastricht. Hierin maken we onderscheid in 3 archeologische zones. 

 • Archeologische zones

  • In zone A is de verwachting op archeologische vondsten het hoogste. Als je dieper graaft dan 40 centimeter is archeologisch onderzoek verplicht.
  • In zone B is de verwachting op archeologische vondsten minder hoog. Als je dieper dan 40 centimeter graaft en je projectgebied is groter dan 250 m2, dan is archeologisch onderzoek verplicht.
  • In zone C is de verwachting op archeologische vondsten het kleinste. Als je dieper dan 40 centimeter graaft en je projectgebied is groter dan 2500 m2, dan is archeologisch onderzoek verplicht. 

  In welke zone uw locatie ligt kunt u zien op de cultuurwaardenkaart Maastricht. 

 • Archeologisch onderzoek, wat houdt dat in?

  Indien archeologisch onderzoek nodig is, zal een archeoloog van de gemeente Maastricht een eerste verkenning uitvoeren. Hieruit volgt een advies of en op welke manier er nader onderzoek dient plaats te vinden door een onafhankelijk archeologisch bedrijf. Dit kan bestaan uit zowel bureauonderzoek als veldonderzoek (bijvoorbeeld opgraving).

 • Hoe lang duurt zo'n onderzoek

  De duur van bureau- of veldwerk is afhankelijk van een aantal omstandigheden, zoals de grootte en complexiteit van het oppervlak. Zo zal een opgraving die in een bestaande kelder (waar geen graafmachine bij kan) meer tijd in beslag nemen dan een opgraving die in open veld kan worden gedaan. Indien u in een vroeg stadium uw plannen kenbaar maakt, zal archeologie niet voor vertraging zorgen.

 • Wat kost een archeologisch onderzoek

  Aangezien veldwerk door onafhankelijke archeologische firma’s wordt uitgevoerd, bepaalt de vrije markt de kosten van deze onderzoeken. Op basis van de inhoudelijke informatie kan door de gemeentelijk archeoloog een inschatting van de kosten worden gegeven. 

 • Vragen

  Neem contact op met archeoloog Gilbert Soeters (043) 350 45 78, gilbert.soeters [at] maastricht.nl.