Grond- en vastgoedbeleid

Het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid is een ondersteunend middel om ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke doelen in de fysieke leefomgeving te realiseren. Deze doelen heeft de gemeente Maastricht vastgelegd in de Omgevingsvisie Maastricht 2040.

Kadernota grond- en vastgoedbeleid 2022

In de Kadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2022 zijn de algemene uitgangspunten van het grond- en vastgoedbeleid opgenomen. De Gemeenteraad heeft eind september 2022 de Kadernota grond- en vastgoedbeleid vastgesteld.

Nota grondprijzen

De uitgangspunten rondom de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente zijn vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota grondprijzen 2020. Deze nota gaat onder meer in op de door de gemeente te hanteren grondprijzen voor de verschillende functies zoals woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. De richtprijzen worden jaarlijks door het college geactualiseerd in de zogeheten Grondprijzenbrief volgens de in de nota aangegeven methodiek.

Documenten

Algemene verkoop- en erfpachtvoorwaarden

Op alle grondverkopen en gronduitgiftes in erfpacht zijn respectievelijk de algemene verkoop- en erfpachtvoorwaarden van toepassing.

Documenten

Protocol Optievergoeding

In het Protocol Optievergoeding is de gemeentelijke handelswijze uitgewerkt met betrekking tot het hanteren van een optievergoeding bij het reserveren van gronden of panden voor een gegadigde.

Documenten

Verwervings- en taxatieprotocol

In het verwervings- en taxatieprotocol is opgenomen hoe de gemeente handelt wanneer zij vastgoed aankoopt en wordt inzicht verschaft in de wijze en de uitgangspunten waarop binnen Gemeente Maastricht onroerende zaken worden getaxeerd/gewaardeerd.

Documenten

Bibob-toets

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) geeft bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen waarmee ze zaken doen, te controleren. In het kader van de wet Bibob kunnen we onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of organisatie.
Bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente onroerend goed verkoopt zal in beginsel altijd een Bibob-toets plaatsvinden. De Bibob-toets bestaat in de eerste plaats uit een Bibob-quickscan. Dit houdt in dat inzichtelijk gemaakt moet worden op welke wijze de financiering plaatsvindt.  Indien naar aanleiding hiervan nog vragen blijven bestaan, dan kan een volledige bibob gestart worden. Ook bij bijvoorbeeld huur of verhuur van onroerend goed of de aankoop van onroerend goed door de gemeente kan een Bibob-toets plaatsvinden.

Documenten