slangen pompen water weg

Hoogwater Maastricht

 Op deze pagina kunt u informatie vinden over de nazorg en nasleep van de hoogwatersituatie. U vindt ook meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl).

Wat was er aan de hand?

Door het vele regenwater stroomden de rioleringen vol. Normaal wordt water opgeslagen in de buffer van de riolering. Door het vele regenwater was het riool vol en was de buffer niet meer beschikbaar. Normaal heeft het riool nog een mogelijkheid om over te lopen richting de Maas. Door regenval in de Ardennen was het water in de Maas ondertussen gestegen. De hoogwatergolf bereikte Maastricht. Overal was te veel water: in de rioleringen en in de Maas. Dit was een unieke situatie. 

Waterstand Maas

De actuele waterstand en waterafvoer van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook de Veiligheidsregio communiceert regelmatig over de hoeveelheid water die door de Maas wordt afgevoerd.

Wat als u schade heeft van de wateroverlast?

Mensen die waterschade hebben moeten contact opnemen met hun verzekeraar. Documenteer daarom de schade (maak goede foto’s of filmpjes) én de gemaakte kosten als gevolg van schade. 

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Er komt een tegemoetkoming voor geleden materiële schade en gemaakte kosten. Waarschijnlijk is half augustus meer duidelijk over deze ministeriele regeling.

Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds geeft geld aan de getroffen gemeentes. Het gaat om eenmalig 1000 euro voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Dit geld komt uit de 8,5 miljoen euro die is binnengekomen via giro 777. De gemeente Maastricht zal een aanvraag doen bij het Rampenfonds. Als we weten hoe getroffen bewoners een aanvraag kunnen doen en wat de voorwaarden zijn, melden we dat op deze pagina.

Bekijk ook de Veelgestelde vragen over de afhandeling van wateroverlast schade op de website van de Rijksoverheid.

Waarschuwing Waterschap

Waterschap Limburg is bezig met inspecties van de dijken om mogelijke schades in kaart te brengen. Dat geldt niet alleen voor onze dijken. Het hele systeem van beken, buffers en waterkeringen moet geïnspecteerd worden naar aanleiding van de hevige wateroverlast van de afgelopen tijd.

Op tal van plekken zijn oevers beschadigd en ligt er modder en meegespoeld materiaal in beken en buffers. Het waterschap waarschuwt voor instabiele oevers en mogelijk gevaarlijke situaties.

Ziet u zelf een gevaarlijke situatie rondom onze wateren? Neem dan contact op met Waterschap Limburg via het telefoonnummer 088-8890100.

Fysieke gezondheidsrisico's 

Het hoogwater heeft zich gelukkig teruggetrokken uit onze regio. Maar let op! Doordat het water is gezakt, is er veel achtergebleven slib. Dit kan risico’s met zich meebrengen.

Laat bijvoorbeeld kinderen niet erin spelen. En eet geen gewassen uit moestuinen die onder water stonden.

GGD Zuid-Limburg geeft meer tips over gezondheidsrisico's van slib.

Voor het afvoeren van slib kunt u het beste contact opnemen met een containerdienst of grondwerkbedrijf. Zij kunnen het slib naar een bedrijf brengen dat is gecertificeerd om verontreinigde grond / slib in te zamelen. 

Mentale gezondheidsrisico's 

Een onverwachte en schokkende gebeurtenis zoals de enorme wateroverlast van de afgelopen dagen kan van grote impact zijn met mentale klachten tot gevolg.  De GGD Zuid Limburg regelt Psychosociale Hulpverlening.

Ook kunt u eventueel contact opnemen met Slachtofferhulp via het telefoonnummer 0900-0101.

Hulp nodig of hulp bieden?

Wilt u iemand helpen die hulp nodig heeft of heeft u zelf hulp nodig? Meldt u dan aan via wij-zijn-vrijwilligers.nl. Iedereen die vrijwilligers zoekt of als vrijwilliger wil helpen kan via dit platform aan elkaar gekoppeld worden. 

Op de website van L1 staat ook een overzicht van initiatieven voor slachtoffers van de wateroverlast.

Hulp bij opruimen natuurgebieden

Veel natuurgebieden die te maken hebben of hadden met hoog water zijn nog afgesloten voor publiek. Boswachters van Natuurmonumenten gaan inventariseren of er schade is en  of de gebieden weer veilig te betreden zijn.

In natuurgebieden is veel rommel achtergebleven. Natuurmonumenten heeft de komende tijd hulp nodig om de troep in natuurgebieden in Limburg en Brabant op te ruimen. Wilt u helpen?