slangen pompen water weg

Hoogwater Maastricht

 Op deze pagina kunt u informatie vinden over de nazorg en nasleep van de hoogwatersituatie. U vindt ook meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl).

Wat was er aan de hand?

Door het vele regenwater stroomden de rioleringen vol. Normaal wordt water opgeslagen in de buffer van de riolering. Door het vele regenwater was het riool vol en was de buffer niet meer beschikbaar. Normaal heeft het riool nog een mogelijkheid om over te lopen richting de Maas. Door regenval in de Ardennen was het water in de Maas ondertussen gestegen. De hoogwatergolf bereikte Maastricht. Overal was te veel water: in de rioleringen en in de Maas. 

Waterstand Maas

De actuele waterstand en waterafvoer van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook de Veiligheidsregio communiceert regelmatig over de hoeveelheid water die door de Maas wordt afgevoerd.

Wat als u schade heeft van de wateroverlast?

Mensen die waterschade hebben moeten contact opnemen met hun verzekeraar. Documenteer daarom de schade (maak goede foto’s of filmpjes) én leg de gemaakte kosten vast die er zijn als gevolg van schade. Op de website van het Verbond van verzekeraars staan antwoorden op veel gestelde vragen, tips bij het melden van schade en handige links.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. 

Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt.

U kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021.

Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds geeft onder bepaalde voorwaarden eenmalig maximaal 1.000 euro voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Dit geld komt uit de ruim 10 miljoen euro die is binnengekomen via giro 777. Tot 1 september 2021 was het mogelijk deze gift aan te vragen. Mensen die de gift hebben aangevraagd krijgen schriftelijk bericht over de afhandeling.

Daarnaast kunnen verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen bij het Rampenfonds voor financiering van herstelprojecten.  De periode voor aanvraag is verlengd tot 1 januari 2022.  Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Nationaal Rampenfonds. Het laatste nieuws van het Nationaal Rampenfonds leest u in hun persbericht van 2 september

Belastingdienst

Heeft u vragen over belastingzaken naar aanleiding van de wateroverlast? Bel dan het speciale telefoonnummer 088 15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast [at] belastingdienst.nl

Waarschuwing Waterschap

Waterschap Limburg is bezig met inspecties van de dijken om mogelijke schades in kaart te brengen. Dat geldt niet alleen voor onze dijken. Het hele systeem van beken, buffers en waterkeringen moet geïnspecteerd worden naar aanleiding van de hevige wateroverlast van de afgelopen tijd.

Op tal van plekken zijn oevers beschadigd en ligt er modder en meegespoeld materiaal in beken en buffers. Het waterschap waarschuwt voor instabiele oevers en mogelijk gevaarlijke situaties.

Ziet u zelf een gevaarlijke situatie rondom onze wateren? Neem dan contact op met Waterschap Limburg via het telefoonnummer 088-8890100.

Fysieke gezondheidsrisico's 

Het hoogwater heeft zich gelukkig teruggetrokken uit onze regio. Maar let op! Doordat het water is gezakt, is er veel achtergebleven slib. Dit kan risico’s met zich meebrengen.

Laat bijvoorbeeld kinderen niet erin spelen. En eet geen gewassen uit moestuinen die onder water stonden.

GGD Zuid-Limburg geeft meer tips over gezondheidsrisico's van slib.

Voor het afvoeren van slib kunt u het beste contact opnemen met een containerdienst of grondwerkbedrijf. Zij kunnen het slib naar een bedrijf brengen dat is gecertificeerd om verontreinigde grond / slib in te zamelen. 

Mentale gezondheidsrisico's 

Een onverwachte en schokkende gebeurtenis zoals de enorme wateroverlast van de afgelopen dagen kan van grote impact zijn met mentale klachten tot gevolg.  De GGD Zuid Limburg regelt Psychosociale Hulpverlening.

Ook kunt u eventueel contact opnemen met Slachtofferhulp via het telefoonnummer 0900-0101.

Hulp bij opruimen natuurgebieden

Veel natuurgebieden die te maken hebben of hadden met hoog water zijn nog afgesloten voor publiek. Boswachters van Natuurmonumenten gaan inventariseren of er schade is en  of de gebieden weer veilig te betreden zijn.

In natuurgebieden is veel rommel achtergebleven. Natuurmonumenten heeft de komende tijd hulp nodig om de troep in natuurgebieden in Limburg en Brabant op te ruimen. Wilt u helpen? 

Veelgestelde vragen 

  • Hoe wordt mijn inkomstenderving gecompenseerd en maak ik aanspraak op een uitkering?

   Voor informatie over het compenseren van inkomstenderving kijk op de site van de  Rijksoverheid. Voor vragen of u recht heeft op een uitkering, kunt contact opnemen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of bellen met  +31 43 350 40 40.
    
  • Hoe wordt de schade afgehandeld die niet door de verzekering gedekt is?

   De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet de inhoud van de regeling bekend gemaakt. Op de pagina van de rijksoverheid leest u alle voorwaarden.

   Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt.

  • Ik wil graag mijn verhaal kwijt, ben op zoek naar een luisterend oor, emotionele hulp of advies.

  Kijk op de website van Slachtofferhulp of neem contact op via telefoonnummer 0900-0101. 

  • Waar kunnen we vrijwillige hulp aanbieden?

   Wilt u iemand helpen die hulp nodig heeft of heeft u zelf hulp nodig? Meldt u dan aan via wij-zijn-vrijwilligers.nl. Iedereen die vrijwilligers zoekt of als vrijwilliger wil helpen kan via dit platform aan elkaar gekoppeld worden. 
  • Op de website van L1 staat ook een overzicht van initiatieven voor slachtoffers van de wateroverlast.
  • Zijn er chemicaliën vanuit België naar Maastricht gestroomd?

   Vanuit België is verontreinigd water in de Maas naar Nederland gestroomd. De GGD en rampenzender L1 hebben geïnformeerd over de gevaren van vervuiling van het water. Voor meer info over de risico’s kijk op de site van de GGD.
  • Hoe kan ik me voorbereiden op hoogwater?

   Op de site Wacht niet op Water leest u wat u kunt vóór voor en tijdens wateroverlast. Ook staan hier verhalen van mensen die te maken hadden met wateroverlast. De site is van het Waterschap Limburg en de veiligheidsregio’s Noord- en Zuid-Limburg.