Amateurkunst, boekjaarsubsidie

Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat iedereen in de stad cultuur kan maken en meemaken. Daarom ondersteunen en stimuleren we actieve cultuurparticipatie. Van amateurkunst tot cultureel erfgoed. De Subsidieregeling  Amateurkunsten Maastricht bestaat uit 2 delen: een boekjaarsubsidie en een projectsubsidie. Op deze pagina leest u wat de boekjaarsubsidie inhoudt en hoe u de subsidie kunt aanvragen. 

Aanvragen

De boekjaarsubsidie amateurkunsten is een waarderingssubsidie voor de bekostiging van structurele activiteiten voor muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen en toneelverenigingen. De organisatie bevordert de beoefening van amateurkunsten in Maastricht. 

U kunt de boekjaarsubsidie online aanvragen tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Subsidiebedragen

Een boekjaarsubsidie amateurkunsten bestaat uit het basisbedrag en de som van de bedragen per lid zoals weergegeven in onderstaande tabel:

 Basisbedrag (Prijspeil 2023)Bedrag per lid (Prijspeil 2023)
Muziekgezelschap€ 1.451,10€ 103,95
Zangkoor€ 882€ 51,45
Majorettevereniging€ 480,90€ 46,20
Toneelvereniging€ 2.079€ 0

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden

Bij uw subsidie-aanvraag moet u onderstaande gegevens verstrekken:

  • een overzicht van het aantal leden op peildatum 1 september 2023
  • curriculum vitae van de betrokken artistiek leider, dirigent, instructeur of regisseur / spelsimulator waaruit blijkt dat deze beschikt over aantoonbare kwaliteiten op basis van diploma's, kennis en/of ervaring
  • (als een rechtspersoon voor het eerst subsidie aanvraagt): een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar
  • Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de aanvraag indient, neemt de gemeente een beslissing.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.