Amateurkunst, projectsubsidie

Wij willen dat iedereen kan meedoen als we het over cultuur hebben. Dat iedereen, jong of oud, in zijn of haar vrije tijd, als hobby, bijvoorbeeld muziek kan maken bij de harmonie of kan gaan dansen. Daarom geven we geld in de vorm van subsidie aan verenigingen die activiteiten organiseren die daarvoor zorgen. Oftewel die zorgen voor cultuurparticipatie op amateurniveau. Dat doen we in de vorm van een jaarlijkse subsidie voor verenigingen oftewel de boekjaarsubsidie amateurkunst. En dat doen we in de vorm van een projectsubsidie amateurkunst. Over die laatste subsidie gaat deze pagina.

 

Als uw vereniging of organisatie bepaalde activiteiten organiseert en voldoet aan de voorwaarden, kunt u maximaal 5.000 euro projectsubsidie amateurkunst aanvragen. De subsidie vraagt u aan om die activiteiten (mee) te betalen.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor (vrijwilligers)organisaties die actief zijn voor en in Maastricht en die als doel hebben het bevorderen van de beoefening van amateurkunsten. 

We hebben het over muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen en toneelverenigingen.

3 soorten activiteiten

Er zijn 3 soorten activiteiten waarvoor deze organisaties subsidie kunnen aanvragen:

 1. Voor activiteiten die bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de organisatie of vereniging. Daarmee bedoelen we activiteiten die een blijvend effect hebben op de leden van de vereniging of organisatie. Bijvoorbeeld een workshop. De subsidie is niet bedoeld voor bijvoorbeeld de inhuur van solisten.
 2. Voor activiteiten die zorgen voor sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee bedoelen we activiteiten die de vereniging organiseert met en/of voor doelgroepen in de stad voor wie het minder makkelijk is om aan cultuur te doen.
 3. Er is voor de activiteiten sprake van een samenwerking tussen school en de vereniging. Alle amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen voor een project tijdens schooltijd of na schooltijd om cultuurparticipatie te stimuleren. Denk aan kennismakingslessen met muziekinstrumenten in de klas, een jeugdkoor, jeugdslagwerkklas, jeugdblazersklas of een combinatie hiervan. Het doel van het project is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. Let op: samenwerking met het onderwijs is een voorwaarde. 

Hoogte van de subsidie

Een projectsubsidie bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Maximaal 75 procent van de begroting mag uit subsidie van Gemeente Maastricht bestaan. 

Voorwaarden

De activiteiten:

 • worden uitgevoerd in of voor Maastricht
 • zijn inclusief: iedereen kan en mag meedoen en meemaken
 • zijn afgerond voor 1 januari van het jaar dat komt na het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden: het subsidiejaar. Dus als u subsidie aanvraagt voor activiteiten in 2024, moeten de activiteiten voor 1 januari 2025 zijn afgerond. 
 • hebben een sociaal-maatschappelijke impact en /of dragen bij aan de ontwikkeling van de vereniging en / of er is voor de activiteit sprake van een samenwerking tussen school en de vereniging. Als er sprake is van een samenwerking tussen school en de vereniging wordt die samenwerking vastgelegd in een samenwerkingovereenkomst. 

Een aanvraag voor projectsubsidie moet uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteiten binnen zijn. Let op: als u projectsubsidie samenwerking amateurkunstvereniging en onderwijs aanvraagt voor een activiteit tussen september en december, moet uw aanvraag uiterlijk 15 mei van het subsidiejaar bij ons binnen zijn. Als u de activiteit in het nieuwe kalenderjaar wilt organiseren, kunt u uw aanvraag vanaf september indienen. Dus als u subsidie aanvraagt voor activiteiten tussen september en december 2024 moet uw aanvraag uiterlijk 15 mei 2024 bij ons binnen zijn. Subsidie voor een activiteit in 2025 kunt u vanaf september 2024 aanvragen.

Aanvragen

Via de knop  'Projectsubsidie aanvragen' kunt u subsidie aanvragen voor alle 3 de soorten activiteiten. In het formulier zelf kunt u aangeven voor welke soort(en) activiteit(en) u subsidie aanvraagt.

Meesturen bij de aanvraag

 • Bij de aanvraag stuurt u altijd een begroting mee. We maakten voor u een voorbeeld Model begroting van activiteiten of programma van activiteiten dat u kunt gebruiken.
 • Als u projectsubsidie aanvraagt voor activiteiten waarbij een vereniging samenwerkt met school, stuurt u ook de samenwerkingsovereenkomst mee. Ook daarvoor maakten we een voorbeeld Model samenwerkingsovereenkomst projectsubsidie amateurkunsten dat u kunt gebruiken. 
 • U stuurt een projectplan mee. In de officiële Subsidieregeling, artikel 18, leest u wat in het projectplan moet staan.
 • Vraagt uw organisatie voor de eerste keer subsidie aan, dan hebben we ook een kopie van de oprichtingsakte, een jaarrekening en jaarverslag nodig. 

Vraag advies / hulp

Heeft u behoefte aan advies voordat u een aanvraag indient? Dan kunt u terecht bij de cultuurcoach amateurkunsten van Cultuurmakers Maastricht. Doe dat op tijd en houd daarbij rekening met de aanvraagtermijn van 13 weken voordat het project begint. Aan dit advies kunt u geen rechten of verwachtingen verbinden. 

U kunt de cultuurcoach bereiken via hellen.hurkens [at] maastricht.nl
 

 • De gemeente neemt een beslissing binnen 8 weken nadat de complete aanvraag is ingediend. We laten u per mail weten of u subsidie krijgt of niet en hoe verder. 

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

 • U vindt alle voorwaarden en meer informatie terug in de officiële Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht.