Kunst in de openbare ruimte

In Maastricht staan zo’n 200 kunstwerken in de openbare ruimte. Daarmee is onze stad in het bezit van een aanzienlijke kunstcollectie in de buitenlucht. Deze collectie levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek, aantrekkingskracht en leefbaarheid in de stad. Daarnaast is kunst in de openbare ruimte een laagdrempelige en toegankelijke cultuuruiting van de stad.

Regelmatig komen bij de Gemeente Maastricht nieuwe initiatieven en ideeën van burgers, bedrijven en instellingen binnen voor het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat deze kunstwerken een toegevoegde waarde hebben, heeft de gemeente Maastricht een Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte (AC-KIOR) aangesteld.

Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte (AC-KIOR)

De AC-KIOR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, aangevuld met 1 lid namens de Welstands-Monumentencommissie. Elk lid brengt ervaring en kennis mee vanuit het eigen vakgebied. De commissieleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar en kunnen deze benoeming 1 keer laten verlengen.

Advies en werkwijze

De adviescommissie adviseert het college over - bijvoorbeeld -  de realisatie en het onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Maar ook over de artistieke en  inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen. De adviescommissie vergadert 4 keer per jaar of zo vaak als nodig is. Adviezen worden per aanvraag schriftelijk vastgelegd en naar het college van B&W gestuurd. Deze adviezen zijn niet bindend en het college kan -  met duidelijke argumenten – daarvan afwijken.

Een aanvraag voor een nieuw initiatief voor het plaatsen van Kunst in Openbare Ruimte doorloopt drie stappen. Kijk voor meer informatie over de 3 stappen in de uitklapmenu's onderaan deze pagina.

 1. Stap 1: Voorstel indienen
 2. Stap 2: Aanvragen omgevingsvergunning
 3. Stap 3: Aanvragen subsidie

Contact

Heeft u een vraag over Kunst In de Openbare Ruimte in de gemeente Maastricht? Of wilt u een voorstel bespreken? Neem dan contact op met de adviescommissie via kior [at] maastricht.nl. Een nieuw voorstel kan alleen aan de adviescommissie worden voorgelegd als het compleet wordt aangeleverd (zie stap 1).

 • Aanvragen voor het plaatsen van Kunst in de Openbare Ruimte moeten eerst worden voorgelegd aan de adviescommissie. De aanvrager kan het voorstel indienen via het online aanvraagformulier. In het voorstel moet rekening worden gehouden met de intenties van het project. Zoals de locatie(s) die aan de orde is/zijn; de rol die het kunstwerk moet spelen; een sluitende begroting en de manier waarop de buurt betrokken wordt.

  Het ingediende voorstel moet in elk geval bevatten:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier AC KIOR
  • een schetsontwerp door een professionele kunstenaar
  • een dekkende begroting of een kostenoverzicht

  Aanvragers kunnen hun voorstel zelf toelichten tijdens de vergadering van de adviescommissie. Na bespreking van het voorstel volgt een advies aan het college van B&W. Het college neemt vervolgens een besluit. Als dat besluit positief is, is het aan de aanvrager zelf om het productieproces en de vergunningenprocedure op te starten.

 • Het plaatsen van Kunst in de Openbare Ruimte wordt gezien als het plaatsen van een bouwwerk. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. De legeskosten voor de vergunningaanvraag en vergunningverlening zijn voor rekening van de aanvrager. 

  Een omgevingsvergunning aanvragen gaat via het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kan de aanvrager ook vooraf checken of een vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk nodig is. 

  Voordat er een vergunning wordt aangevraagd is het mogelijk om eerst een vooroverleg in te plannen met een adviseur van team vergunnen. Daarvoor kan een aanvrager eerst een principeverzoek indienen. Een principeverzoek heet ook wel een conceptaanvraag omgevingsvergunning. Een adviseur bekijkt of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen en geeft advies over de haalbaarheid. Een principeverzoek kan online worden aangevraagd en is gratis. 

 • Kunst in de Openbare Ruimte wordt betaald door de aanvrager. Na het doorlopen van stap 1 en 2 kunt u in het kader van de subsidieregeling Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 subsidie aanvragen. 

  Subsidie online aanvragen

  Een subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting, met een maximum van € 5.000,-. Het jaarlijkse subsidieplafond voor nieuwe initiatieven is € 20.000,-.

 • De afspraken rondom Kunst in de Openbare Ruimte, gemeente Maastricht is vastgelegd in de Regeling Kunst in de Openbare Ruimte 2021.

  • Gerdi Beks, commissielid, benoemd op 1 juni 2022 tot 1 juni 2024
  • Geert Driessen, commissielid, benoemd op 1 juni 2022, tot 1 juni 2024
  • Charlotte Smeets, commissielid, benoemd op 1 februari 2023 tot 1 februari 2025
  • Arno van Roosmalen, commissielid, benoemd op 1 februari 2023 tot 1 februari 2025
  • Mark Feron, commissielid en lid Welstands- en Monumentencommissie, benoemd op 1 mei 2023 tot 1 mei 2025
  • Marlo Saalmink, ambtelijk secretaris