Subsidie meerjarige dynamiek professionele kunst Maastricht

In de cultuurplanperiode 2025-2028 ondersteunt de gemeente Maastricht opnieuw de beweging naar talentontwikkeling, makers en podiumkunsten. Die trend is door cultureel Maastricht ingezet met de in 2019 vastgestelde cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur’. We kiezen daarbij voor een duidelijk cultureel profiel en een aantal accenten. Met verschillende financieringsvormen voor de professionele kunsten. Met de Subsidieregeling meerjarige dynamiek professionele kunst Maastricht 2025-2028 maken we ruimte voor dynamiek en versterken we het culturele ecosysteem.

Aanvragen 

Voldoet uw professionele culturele instelling aan de voorwaarden van deze subsidieregeling? Dan komt uw instelling in aanmerking voor meerjarige subsidie en kunt u online een aanvraag indienen. 

Voor de activiteiten omschreven in uw meerjarig bedrijfsplan kunt u per boekjaar 30.000 of 75.000 euro subsidie aanvragen. U kiest zelf voor het lage of het hoge budget. De aard van de instelling en de activiteiten moeten aansluiten bij deze budgetkeuze. In de bijlage van de subsidieregeling lichten we het onderscheid in budgetkeuze toe.

Eenmalig

Elke culturele instelling kan maar 1 aanvraag indienen. Vraagt u vaker deze meerjarige subsidie aan, dan krijgt u eenmalig de kans om aan te geven welke subsidieaanvraag of -aanvragen u intrekt. Als u die vraag niet beantwoordt, zijn wij genoodzaakt om alle subsidieaanvragen af te wijzen.

Vraag tijdig aan

U kunt tot maandag 29 april 2024 om 13.00 uur deze meerjarige subsidie aanvragen. Als u de aanvraag later indient, nemen wij die niet meer in behandeling.

Toekenning subsidie

Een ambtelijke adviescommissie controleert of uw aanvraag voor meerjarige subsidie aan de voorwaarden en vereisten van de subsidieregeling voldoet. De commissie toetst uw aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria en vat haar conclusies samen in een advies. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk 1 oktober 2024 een besluit op uw aanvraag. Bij de verdeling van de subsidies houdt het college rekening met het advies van de adviescommissie.

Waarvoor?

Wij kunnen uitsluitend subsidie verstrekken voor een samenhangend geheel van activiteiten:

 • op het gebied van professionele kunst.
 • die primair een artistiek-inhoudelijk karakter hebben. 
 • die in voldoende mate gericht zijn op en ten goede komen aan de gemeente Maastricht, haar inwoners en bezoekers. Zie de voorwaarden in de subsidieregeling. 
 • die gerealiseerd worden in de periode 2025 tot en met 2028.
 • die onderling verbonden zijn of logischerwijs aan elkaar relateren.
 • die bijdragen aan het realiseren van de cultuurvisie van de gemeente Maastricht ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur’.
 • die aansluiten bij een van de volgende categorieën: cultureel programmeur, cultureel platform of cultureel makershuis. In de bijlage van de regeling zijn de omschrijvingen van de categorieën uitgewerkt.

Voorwaarden

De culturele instelling:

 • is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid die zich inzet binnen de professionele kunst en / of cultuursector.
 • heeft een duidelijke relatie met de gemeente Maastricht op basis van vestiging en / of werkterrein.
 • sluit qua aard en activiteiten aan bij een van de volgende categorieën: cultureel programmeur, cultureel platform of cultureel makershuis.
 • staat op het moment van het indienen van de aanvraag ten minste twee jaar onafgebroken ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • ontvangt geen subsidie op basis van de Subsidieregeling landelijke BIS professionele kunst Maastricht 2025-2028.
 • ontvangt geen begrotingssubsidie voor de periode 2025-2028.

Meesturen met uw aanvraag

Stuur onderstaande documenten mee met uw aanvraag.

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden.
 • Een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan 6 maanden. Het rekeningnummer, de naam van de culturele instelling en de datum moeten duidelijk op het bankafschrift staan.
 • Een meerjarig bedrijfsplan 2025-2028. In de subsidieregeling leest u welke informatie en gegevens dit plan in ieder geval moet bevatten.

Is de culturele instelling een onderneming?

 • De hierboven genoemde documenten én
 • Een ingevulde verklaring de-minimissteun. Zie de toelichting van de verklaring voor meer informatie.

Is de instelling een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente?

Dan dient u de volgende aanvullende documenten mee te sturen. 

 • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten.
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar.
 • De jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.
 • Heeft u vragen? Via cultuur [at] maastricht.nl (cultuur[at]maastricht[dot]nl) kunt u contact met ons opnemen. Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht. Wij bellen u dan terug.