MaastrichtForum: uw mening telt!

Regelmatig nodigen wij de leden van het MaastrichtForum uit om hun mening te geven over onderwerpen. Dat kan over van alles gaan: over groen en natuur, handhaving, veiligheid in de buurt of bijvoorbeeld parkeren. Hoewel u daar niet altijd evenveel van ziet, wordt na afloop veel gedaan met uw antwoorden. Wat precies, dat leest u op deze pagina.

De gemeente gebruikt uw antwoorden bijvoorbeeld om nieuw beleid of nieuwe plannen te maken. Of we trekken lessen uit de antwoorden over hoe de gemeente een bepaalde situatie de volgende keer anders of beter aan kan pakken.  Kortom: u bent als lid van het MaastrichtForum ontzettend waardevol. 

Wat deed de gemeente met uw antwoorden?

Wilt u weten wat de gemeente deed met uw mening? Wij hebben het onze opdrachtgevers gevraagd. Hieronder kunt u per onderzoek de toelichting van de opdrachtgever lezen.

Vragen – opmerkingen - suggesties?

Neem dan gerust contact met ons op via forum@maastricht.nl. Bedankt.

2018

Het jaarlijkse media-onderzoek – najaar 2018

"Aan het Maastrichtse media-onderzoek in 2018 deden 3.335 inwoners mee. Net als voorgaande jaren was ruim 1.100 van de respondenten lid van het MaastrichtForum. Met dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in welke media haar inwoners gebruiken. De uitkomsten gebruikt de gemeente om media te kiezen waarmee haar berichten bij zoveel mogelijk inwoners terechtkomen. Het media-onderzoek vindt jaarlijks plaats. Daaruit blijkt dat steeds meer inwoners voorkeur hebben voor digitale media. 9 op de 10 inwoners (89 procent) maakt dagelijks gebruik van e-mail. Het gebruik van tv en het lezen van de weekkrant neemt tegelijkertijd af. Toch zijn er nog inwoners die dagelijks naar bijvoorbeeld TVMaastricht kijken (13 procent). Met deze gegevens stelt de gemeente jaarlijks haar mediamix bij waarmee ze bepaalt welke media worden ingezet voor berichten. Het doel is daarbij maximaal aantal inwoners bereiken met het beschikbare budget.

Het volledige persbericht, inclusief een link naar het volledige onderzoek, kunt u downloaden. Wilt u op de hoogte blijven van berichten van de gemeente? Meld u dan aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief of kijk op de Facebookpagina van de gemeente."

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Geusseltbad - najaar 2018

“In de 22 helft van 2018 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gedaan onder bezoekers van het Geusseltbad. Een belangrijk onderdeel hiervan was het onderzoek naar het niet-gebruik van het Geusseltbad onder (onder meer) leden van het MaastrichtForum. 932 forumleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun feedback te geven. Deze inbreng was voor ons erg belangrijk en heeft ons geholpen bij het opstellen van verbeterplannen om van het Geusseltbad een nog prettiger en beter zwembad te maken.”

Beweegvriendelijkheid - voorjaar 2018

“Begin 2018 hebben wij onderzocht hoe inwoners van Maastricht denken over bewegen in de eigen omgeving en in welke mate deze omgeving de inwoners stimuleert om (meer) te gaan bewegen. De resultaten bleken erg waardevol en zijn samen met andere informatie gebruikt bij het opstellen van nieuwe beleidsplannen omtrent de leefomgeving en bewegen. Eind 2019 zullen deze nieuwe beleidsplannen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Afhankelijk van het besluit van de raad zullen wij dus vanaf 2020 aan de slag gaan met het uitvoeren van de nieuwe plannen – en dus (indirect) met uw feedback.”

Stadspeiling - voorjaar 2018

“Op periodieke basis vraagt het stadsbestuur aan de inwoners van Maastricht wat er leeft, om zo de betrokkenheid te vergroten en burgers te betrekken bij de besluitvorming. In 2017-2018 is dit gedaan via de stadspeiling. De resultaten hiervan kunt u nalezen op www.maastricht.buurtmonitor.nl. De resultaten van elke nieuwe stads- en buurtpeiling worden hier toegevoegd."

2017

Oproep voor beoordelaars subsidieaanvragen – najaar 2017

"Van de 87 reacties zijn er 5 kandidaten ‘aangenomen’ die zeer enthousiast zijn en gaan meedoen. Alle andere respondenten zijn verder persoonlijk geantwoord en geïnformeerd, zij staan inmiddels op een reservelijst. Een mooi resultaat dus."

Evaluatie afsluiting Noorderbrug- zomer 2017

"De evaluatie van de Noorderbrugafsluiting is gebruikt om te onderzoeken hoe de afsluiting is ervaren. We waren erg blij met alle antwoorden en de resultaten bevestigden grotendeels wat wij al dachten: afsluiting was voor vrijwel iedereen bekend en is goed verlopen. Ook bleek dat mensen nog steeds gewoon naar het centrum en werk zijn gegaan en dat er ook een boel mensen toch (tijdelijk) met een ander duurzamer vervoermiddel zijn gaan reizen. Vooral dit laatste vonden we interessant om te ontdekken. Ook viel het op dat er een aantal opmerkingen is geplaatst over het fietsen in en rondom Maastricht. Opmerkingen van de respondenten hebben wij bij onze ‘Projectleider Fiets’ bezorgd en zullen onder meer worden gebruikt bij het maken van het nieuwe fietsbeleid van de gemeente Maastricht. Begin 2018 wordt een rapportage over de hele afsluiting van de Noorderbrug gepubliceerd en daar zullen ook de resultaten van dit onderzoek in opgenomen zijn."

Groenvoorziening in de stad - zomer 2017

"Het onderzoek naar het groen in de eigen buurt/omgeving heeft ons veel informatie opgeleverd. Vooral het thema onkruid bleek veel los te maken onder de Maastrichtenaren. De signalen van de burgers en de resultaten uit de vragenlijsten worden door het de gemeente en haar ambtenaren (h)erkend. Ze zijn er dan ook direct mee aan de slag gegaan. Veel klachten gingen (ook) over het groenonderhoud op rotondes. De verantwoordelijke rotondespecialist/aannemer is hierop aangesproken. Deze heeft ervoor gezorgd dat het achterstallig onderhoud inmiddels is weggewerkt en de beeldkwaliteit weer terug gebracht is op het gewenste niveau. De bewoners die hun naam en contactgegevens hebben achter gelaten bij het invullen van de enquête worden persoonlijk geïnformeerd over wat er met hun klachten en signalen wordt gedaan. Omdat er veel signalen zijn, is dit een flinke klus. Dus we vragen hiervoor enig geduld :-) Wij willen iedereen bedanken voor de antwoorden en (soms uitgebreide) reacties. Dit heeft ons echt geholpen."

Meer informatie lees je in het persbericht 'Gemeente Maastricht pakt onkruid aan'

Groen en natuur rondom de stad - zomer 2017

"De resultaten vanuit het MaastrichtForum bleken een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het groenstructuurplan: het had een grotere meerwaarde dan we vooraf dachten. De leden van het MaastrichtForum geven duidelijk aan dat de thema’s klimaatverandering en ontmoetingsplekken/recreatie prioriteit (moeten) hebben in dit nieuwe plan. Het plan wordt de komende tijd verder ontwikkeld en naar verwachting eind 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd over de zogenaamde ‘Omgevingsvisie’, waarin ook de verdere uitwerking van het groenstructuurplan wordt besproken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij aan te sluiten."

Parkeermotieven - voorjaar 2017

"De resultaten van het MaastrichtForum zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Dit rapport gaat over parkeergedrag van inwoners van Maastricht, van de regio en van bezoekers van buiten Maastricht en regio. Naar aanleiding van dit rapport hebben we aanbevelingen gedaan die worden gebruikt voor het maken van een nieuwe Parkeervisie in 2018. Daarom was de mening van het MaastrichtForum een onmisbaar onderdeel van het onderzoek."

2016

Het jaarlijkse media-onderzoek – najaar 2016

"Aan het Maastrichtse media-onderzoek in 2016 deden 2.389 inwoners mee. Ruim 1.100 daarvan waren leden van het MaastrichtForum. Met dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in welke media haar inwoners gebruiken. De uitkomsten gebruikt de gemeente om media te kiezen waarmee haar berichten bij zoveel mogelijk inwoners terechtkomen. Het media-onderzoek vindt jaarlijks plaats. Daaruit blijkt dat steeds meer inwoners voorkeur hebben voor digitale media. Bijna alle inwoners (98% van de respondenten) hebben toegang tot internet. 88% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van e-mail. Het gebruik van tv en het lezen van de weekkrant neemt tegelijkertijd af. Toch zijn er nog inwoners die dagelijks naar bijvoorbeeld TV Maastricht kijken (13%). Met deze gegevens stelt de gemeente jaarlijks haar mediamix bij, waarmee ze bepaalt welke media worden ingezet voor haar berichten. Het doel is daarbij maximaal aantal inwoners bereiken met het beschikbare budget. 

Wilt u op de hoogte blijven van berichten van de gemeente? Meld u dan aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief of kijk op de Facebookpagina van de gemeente."

Jaarlijkse stadspeiling – najaar 2016

"De resultaten hiervan zijn na te lezen op www.maastricht.buurtmonitor.nl. De resultaten van elke nieuwe stadspeiling worden hier toegevoegd."

Imago handhaving - zomer 2016

"Het MaastrichtForum heeft ons geholpen om de boodschap van handhaven naar buiten toe te bepalen. Het onderzoek dat wij onder het MaastrichtForum hebben gedaan naar het imago van team Handhaving was voor ons een zogenaamde ‘nulmeting’. Ook was het bedoeld om aan de hand van de resultaten te bepalen hoe het beste gecommuniceerd kan worden over team Handhaving. We hebben nu een eerste indruk. En er is gelijk actie ondernomen. Naar aanleiding van de antwoorden van het MaastrichtForum hebben wij bijvoorbeeld onze communicatie aangepast en is er een korte filmserie gemaakt over team Handhaving (zie links hieronder). In de toekomst zullen we dan opnieuw (ongeveer) hetzelfde onderzoek uitvoeren, om te kijken of – en zo ja hoe -  er iets is veranderd en aan welke aanpassing dit ligt. Alles bij elkaar heeft het onderzoek vooral een goed beeld gegeven. En had het zeker een meerwaarde."

De filmpjes: