Huurkorting

Veel ondernemers die commercieel vastgoed huren of erfpachten van de gemeente ondervinden nog altijd de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven en instellingen die op commerciële basis een pand of terrein van de gemeente huren of erfpachten, kunnen daarom een verzoek indienen om korting op huur of erfpachtcanon te ontvangen.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 uitspraak gedaan over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurkorting en welke berekeningswijze hierbij gehanteerd kan worden. Het college heeft daarom op 15 maart 2022 besloten bij het verlenen van huurkorting de uitgangspunten te volgen uit de uitspraak van de Hoge Raad.

Huurkorting met terugwerkende kracht 

De korting betreft commerciële huur of erfpachtsituaties met terugwerkende kracht en voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot het moment van aanvraag onder de volgende voorwaarden: 

 1. Het gehuurde/gepachte kan of kon niet of in geringe mate geëxploiteerd worden als gevolg van coronamaatregelen. Dit betreft meer dan alleen horeca en heeft mede betrekking op andere 290-bedrijfsruimte (ex artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek) (zoals winkels), en heeft niet alleen betrekking op sluiting maar ook op andere overheidsmaatregelen zoals adviezen. Onder ex artikel 7:290 BW vallen: 'een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan die verhuurd wordt voor de uitoefening van een hotelbedrijf, een kampeerbedrijf of de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is.'
 2. De huurkorting wordt berekend volgens de vaste lastenmethode (conform de voornoemde uitspraak van de Hoge Raad). De vaste lastenmethode kent de volgende stappen ter berekening van de huurprijsvermindering:
  a) De overeengekomen huurprijs wordt uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag aan vaste lasten.
  b) Het met dat percentage overeenstemmende deel van de TVL waarop de huurder aanspraak kan maken, wordt afgetrokken van het bedrag van de overeengekomen huurprijs.
  c) De procentuele omzetvermindering wordt vastgesteld door de omzet in de periode waarover de huurprijsvermindering berekend wordt (hierna: de lagere omzet) te vergelijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak voorafgaand aan de coronapandemie (hierna: de referentieomzet) volgens de formule: 100% - (100%x (de lagere omzet: de referentieomzet).
  d) Het met de verstoring van de waardeverhouding samenhangende nadeel wordt gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder (ieder 50% van het nadeel), tenzij uit de in artikel 6 :258 lid 1 BW bedoelde redelijkheid en billijkheid een andere verdeling volgt. 
  Het bedrag van de huurkorting kan vervolgens worden berekend volgens de formule: (overeengekomen huurprijs - gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.
 3. Huurder/erfpachter dient jaarrekeningcijfers aan te leveren van de jaren 2019, 2020 en 2021.
 4. De korting wordt met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot het moment van aanvraag en per kwartaal vastgesteld (in verband met de TVL).
 5. Huurder/erfpachter dient aan te geven welke overheidssteun als gevolg van corona hij heeft verkregen, waaronder NOW, TVL, TOGS en TOZO.
 6. Aanvragen voor korting dienen te worden ingediend met behulp van het registratieformulier.
 7. Het restant saldo na berekening van de korting dient uiterlijk 1 juli 2023 volledig terugbetaald te zijn.

Hoe werkt het?

 • Vul het aanvraagformulier in en verzamel de gevraagde bewijsstukken
 • Voeg de bewijsstukken toe en verstuur uw aanvraag
 • Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 15 maart 2020. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maximaal binnen 8 weken *.
 • U krijgt bericht of uw aanvraag voorlopig is goedgekeurd. Bij een positief besluit ontvangt u het geld zo snel mogelijk op uw rekening, mits er sprake is van terugbetaling. Indien er sprake is van een openstaande huur/erfpacht, worden hier nadere afspraken over gemaakt. 
 • Voor de definitieve vaststelling ontvangt u van ons een verzoek om de definitieve omzet aan te leveren (via btw-aangiften, jaarrekeningen of andere objectieve omzetcijfers) en tevens de definitieve TVL-vaststellingen door te geven. Dit zal rond 1 januari 2023 zijn. U ontvangt van ons bericht over het definitieve bedrag. U krijgt geld of u moet geld terugbetalen. Dit zal binnen 16 weken plaatsvinden. 

* De finale omzetcijfers en de definitieve TVL-vaststellingen, over de gehele periode waarop de huurkortingsregeling geldt, zullen dan nog niet bekend of verleend zijn. Daarom wordt de huurkorting voorlopig bepaald en later (achteraf) op basis van de finale omzetcijfers en TVL-vaststellingen definitief vastgesteld. De gemeente kan aanvullende bewijsstukken opvragen en heeft het recht de voorlopige huurkorting terug te vorderen of te corrigeren op basis van de werkelijke omzetcijfers en/of TVL-uitkeringen. 

Heeft u al huuruitstel gehad?

Met het aanvragen van een huurkorting komt het reeds verleende huuruitstel te vervallen. 

Heeft u al huurkorting ontvangen?

De bestaande huurkortingsregeling (waarvoor aanmelden niet meer mogelijk is) voor commerciële huurders wordt niet verlengd of aangepast aangezien de Hoge Raad inmiddels uitspraak heeft gedaan over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurkorting en welke berekeningswijze hierbij gehanteerd kan worden. De getekende overeenkomsten (allonges) tussen de gemeente en de huurders die gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke huurkortingsregeling inzake huurkorting, op basis van de gemeentelijke huurkortingsregeling, blijven gelden.  Voor huurders en erfpachters van bedrijfsruimten (ex art. 7:290 BW, horeca en detailhandel) waarvoor de berekening van huurkorting volgens het model van de Hoge Raad gunstiger uitpakt is er de mogelijkheid een herberekening aan te vragen. Indien een herberekening gunstiger uitvalt (voor de huurder of erfpachter van bedrijfsruimten ex art. 7:290BW) bestaat er de mogelijkheid om de bestaande huurkortingsregeling te ontbinden en een nieuwe regeling te treffen. Indien uw bestaande regeling gunstiger was zal deze gehandhaafd worden.

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar post-vastgoed [at] maastricht.nl