Huurkorting

Veel ondernemers die commercieel vastgoed huren of erfpachten van de gemeente ondervinden nog altijd de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven of instellingen die op commerciële basis een pand of terrein van de gemeente huren of erfpachten, kunnen daarom een verzoek indienen om korting op huur of erfpachtcanon te ontvangen.

Huurkorting met terugwerkende kracht 

De korting betreft commerciële huur of erfpachtsituaties met terugwerkende kracht en voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. 

Voorwaarden

 1. De huurder of erfpachter heeft het gehuurde of gepachte niet of slechts beperkt kunnen gebruiken als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Huurder of erfpachter dient aan te geven in welke perioden sprake was van gehele of gedeeltelijke gedwongen sluiting van het gehuurde of gepachte of dat sprake was van beperkende maatregelen als gevolg van coronamaatregelen waardoor het gehuurde of gepachte beperkt gebruikt kon worden. 
 2. De huurder of erfpachter heeft meer dan 30% omzetderving in de voorgestelde periode (15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021) als gevolg van coronamaatregelen ten opzichte van 2019. 
 3. Voor de huurders of erfpachters die TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ontvangen, wordt de korting op huur of canon als volgt berekend en toegekend: de huurprijs of erfpachtcanon minus TVL x 50%.
 4. Voor huurders of erfpachters die niet in aanmerking komen voor TVL maar wel voldoen aan de voorwaarden onder 1 en 2 wordt de korting als volgt berekend en toegekend: de huurprijs of erfpachtcanon x 50%.
 5. Huurder of erfpachter dient aan te geven welke overheidssteun als gevolg van coronamaatregelen hij of zij heeft verkregen, waaronder NOW, TVL, TOGS en TOZO.
 6. De korting wordt met terugwerkende kracht voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 verleend en per kwartaal vastgesteld (in verband met de TVL).
 7. De aanvraag voor huurkorting wordt vóór 1 juni 2021 ingediend.

Hoe werkt het?

 • Vul de aanvraag in en verzamel de gevraagde bewijsstukken.
 • Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 15 maart 2020. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maximaal binnen 8 weken*.
 • U krijgt bericht of uw aanvraag voorlopig is goedgekeurd. Bij een positief besluit ontvangt u het geld zo snel mogelijk op uw rekening, mits er sprake is van terugbetaling. Indien er sprake is van een openstaande huur of erfpacht, dient u deze uiterlijk 1 oktober 2022 terugbetaald te hebben. 
 • Voor de definitieve vaststelling ontvangt u van ons een verzoek om de definitieve omzet aan te leveren (middels btw-aangiften, jaarrekeningen of andere objectieve omzetcijfers) en tevens de definitieve TVL-vaststellingen door te geven. Dit zal rond 1 januari 2022 zijn. U ontvangt van ons bericht over het definitieve bedrag. U krijgt geld of u moet geld terugbetalen. Dit zal binnen 16 weken plaatsvinden. 

* De finale omzetcijfers en de definitieve TVL-vaststellingen, over de gehele periode waarop de huurkortingsregeling geldt, zullen dan nog niet bekend of verleend zijn. Daarom wordt de huurkorting voorlopig bepaald en later (achteraf) op basis van de finale omzetcijfers en TVL-vaststellingen definitief vastgesteld. De gemeente kan aanvullende bewijsstukken opvragen en heeft het recht de voorlopige huurkorting terug te vorderen of te corrigeren op basis van de werkelijke omzetcijfers en/of TVL-uitkeringen. 

Mocht er sprake zijn van een openstaand huursaldo na verrekening van de huurkorting, zal er een betalingsregeling getroffen worden waarbij de terugbetaaltermijn 18 maanden betreft en ingaat op 1 juli 2021.

Heeft u al huuruitstel gehad?

Met het aanvragen van een huurkorting komt het reeds verleende huuruitstel (periode 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021) te vervallen. Met uitzondering van de aanvragen voor huuruitstel voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Daar kunt u een aparte aanvraag voor indienen via het formulier huuruitstel. 

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar post-vastgoed [at] maastricht.nl