Toeristisch vervoer, vergunning

De gemeente Maastricht verleent vergunningen voor toeristisch recreatief vervoer in de gemeente. Wilt u toeristen vervoeren in een toeristenbus, -tram, paard-en-wagen of fietstaxi? Vraag dan uiterlijk 13 april uw vergunning aan. Per vervoersoort geldt een maximumaantal te verlenen vergunningen. Bij gelijke geschiktheid vindt loting plaats.

Aanvragen

Om een vergunning voor toeristisch recreatief vervoer aan te vragen, moet u voldoen aan de vereisten uit de beleidsregels

Voor de nieuwe periode van het vierjaarlijks vergunningenregime kunt u nog tot en met 13 april 2022 een vergunning aanvragen.

Stuur uw schriftelijk aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders en vermeld in uw brief duidelijk uw motivatie, type voertuig, route en specificatie. 

Het adres is:

B&W van Maastricht
t.a.v. Veiligheid en Leefbaarheid
Team Vergunnen Openbare Ruimte, Horeca en Parkeren
Postbus 1992
6210 BZ Maastricht 

Route

Exploitanten van toeristentram binnenstad Oost, toeristenbus, paard en wagen, fiets(taxi) kunnen zelf per voertuig een route ontwerpen. De route moet op een kaart uitgetekend worden met benoeming van weggedeelten en rijrichting. De route voor de toeristentram binnenstad West is op een kaart vastgesteld en kan dus niet zelf worden bepaald.

Meesturen

Uw aanvraag voor een vergunning toeristisch vervoer is pas compleet als u ook onderstaande documenten meestuurt:

  • Een bewijs dat het voertuig voldoet aan alle door de Rijksdienst voor het Wegverkeer gestelde technische eisen en als zodanig is toegelaten op de openbare weg.
  • Indien van toepassing het kentekenbewijs en een verzekeringsbewijs.
  • Van de bestuurder een kopie van het voor het betreffende voertuig vereiste rijbewijs.
  • Van de bestuurder een kopie van een arbeidscontract met de aanbieder van het vervoer.
  • Foto’s van het voertuig.
  • Een kopie van de voertuiggegevens met vermelding van het aantal decibel dat het voertuig produceert en, indien van toepassing, gegevens over de uitstoot van het voertuig en de energiezuinigheid.

Maximum aantal vergunning per vervoersoort

Uitgangspunt is een vierjaarlijks vergunningenregime met een vastgesteld maximum aantal te verlenen vergunningen per vervoersoort.

Vervoersoort Maximum aantal vergunningen
Toeristenbus 2
Toeristentram binnenstad West 2
Toeristentram binnenstad Oost 1
Paard-en-wagen 3
Fietstaxi 5

Als er meer aanvragen zijn dan het aantal te verlenen vergunningen, dan worden de vergunningen verleend op basis van de criteria uitstoot, geluidsproductie en energiezuinigheid. Bij gelijke geschiktheid volgt vergunningverlening door loting.

Nieuwe bepaling

De beleidsregels zijn op 22 februari 2022 aangevuld met een nieuwe bepaling. Gedurende de looptijd van de vergunningen kan in bepaalde zwaarwegende gevallen via een apart besluit van B&W de route aangepast worden. Of het toeristenvervoer kan gedurende een beperkte periode niet rijden. Toetsingskader voor vergunningverlening zijn de beleidsregels