Beatrixhaven: revitalisering

De gemeente Maastricht is in 2011 gestart met de revitalisering van het bedrijventerrein Beatrixhaven. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Noord/Belvédère.

De gemeente investeert ongeveer € 25 miljoen tot 2020 in de opwaardering van het bedrijventerrein. Bedrijventerrein Beatrixhaven (netto 220 hectare) is één van de grootste multimodale (ontsloten via weg, spoor, water, red.) bedrijventerreinen in Zuid-Limburg. Er zijn meer dan honderdnegentig bedrijven gevestigd (ongeveer 4 procent van het totaal aantal Maastrichtse bedrijven) en de werkgelegenheid bedraagt bijna 10 procent van de totale werkgelegenheid in Maastricht. Het is één van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar zware bedrijvigheid (milieucategorie 4 en 5) zich mag en nog kán vestigen. Zo omvat de Beatrixhaven onder andere een sterk ontwikkeld internationaal staalproductie- en transportcluster. De zware bedrijvigheid is in (regio) Maastricht nog steeds één van de belangrijkste economische dragers. 

Uitgangspunten revitalisering

Essentie van de revitalisering is een versterking van het bedrijventerrein en een opwaardering van de functionaliteit, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de woon- en leefkwaliteit van de omgeving. De revitalisering maakt het mogelijk dat door geluidsreductie in de loop van een aantal jaren de vestiging van nieuwe zware bedrijvigheid in de kern van het bedrijventerrein weer mogelijk is. De uitgangspunten zijn:

  • het behalen van ruimtewinst,
  • het versterken van de bereikbaarheid (water, spoor, weg)
  • een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. 

Revitalisering

Een aantal betrokken partijen heeft in 2006 voor de revitalisering een masterplan en een nota Industrielawaai opgesteld waardoor bedrijventerrein Beatrixhaven een optimale vestigingslocatie voor zware bedrijvigheid kan zijn en blijven in de toekomst. Die partijen zijn: Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken, ondernemersvereniging Samenwerkende Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Limburgse Werkgevers Vereniging, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en NV Industriebank LIOF.

Op basis van het Masterplan (2006) zijn in de jaren 2007-2010 een viertal subsidies (totaal € 9 miljoen) voor de herstructurering van het bedrijventerrein (ruimtewinst) en de opwaardering van de haveninfrastructuur (baggeren van de haven en aanleg van meer vaste kades) door de Rijksoverheid en de Provincie Limburg aan de gemeente toegekend.

Goede bereikbaarheid noodzakelijk

Verreweg de belangrijkste factor voor vestiging blijft de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. In het geval van zware bedrijvigheid gaat het daarbij mede om het multimodale karakter van die bereikbaarheid, via water, spoor en weg:

  • in juli 2014 is het bedrijventerrein rechtstreeks ontsloten vanaf de A2 en A79 via een nieuwe A2-afslag.
  • het terrein beschikt over een eigen goederenspoor railverbinding die in de afgelopen jaren ten behoeve van het toegenomen vervoer per spoor opgewaardeerd is en in het kader van 'Maastricht Bereikbaar' verder opgewaardeerd wordt.
  • ook is er een eigen binnenhaven aan het Julianakanaal.

Hiermee scoort het bedrijventerrein in potentie hoog op de kwaliteitscriteria voor het vestigingsklimaat. Dit, in combinatie met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vasthouden aan segmentering en vestigingsmilieus en een adequaat parkmanagement, maakt de Beatrixhaven tot een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein voor zware industrie. 

Herstructureren bedrijventerrein

De gemeente en Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) creëren in het hart van dit industriële bedrijvenpark, aan de Punterweg, 5,5 ha. aaneengesloten ruimte voor de zware industrie. Met deze ontwikkeling wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad halen of ruimte maken voor bedrijven die moeten of willen verplaatsen binnen Maastricht. In 2014 worden de opstallen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf 2015 zijn de kavels beschikbaar voor (nieuwe) grootschalige industriële bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5. De kavels zijn vanaf 2014 te koop voor een grondprijs van 128 €/m2.

Meer informatie over de herontwikkeling van het Middengebieden de uitgifte van kavels is te vinden op de website www.industriekavelsmaastricht.nl of bekijk het informatiefilmpje via Youtube.

Stedelijke inbedding

Naast de specifieke revitaliseringdoelstellingen voor het bedrijventerrein liggen er ook een aantal opgaven op stedelijk niveau. Door de rechtstreekse aansluiting van het gebied op de A2/A79 is het bedrijventerrein een uitstekende locatie voor de vestiging van een stedelijk P&R-terrein (park and ride) met een lightrailhalte (station Noord ten noorden van Limmel) voor de verbinding naar de binnenstad. Ook in het kader van operatie Coffeecorner wordt (de omgeving van) het bedrijventerrein gezien als een geschikte vestigingslocatie voor de uitplaatsing van coffeeshops uit de binnenstad.