Stadslandbouw

De doelstelling van de projecten buitengoed Geul & Maas (voorheen de landgoederenzone) is het maken van een meer aantrekkelijke leefomgeving voor de bewoners van het gebied. Het samenwerkingsverband Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg en de provincie Limburg willen daartoe o.a de bewoners en ondernemers meer betrekken bij de inrichting van het gebied maar ook bij het onderhoud en beheer. Daarom stelt de gemeente Maastricht 2 percelen ter beschikking voor het uitvoeren van pilot projecten met betrekking tot stadslandbouw en/of streekproductie.

In het pilotproject wordt aan initiatiefnemers met goede ideeën op het gebied van stadslandbouw/ streekproductie de gelegenheid geboden deze ideeën/projecten te realiseren.

Grond

De percelen die beschikbaar zijn, zijn gelegen aan De Weert, tegenover kasteel Vaeshartelt langs en tussen de spoorbanen. Zie bijgevoegde kaart. Het betreft 4 kadastrale nummers: Maastricht I 4041, 4033, 4034 en 4036 totale grootte 13,0 ha. 

Het perceel is nu gedeeltelijk in gebruik als grasland 6,3 ha en bos 6,7 ha. Voor het bos geldt een planologische bescherming in het kader van het POL Perspectief 1 'Bos en natuurgebied'.

Het grasland heeft in principe geen planologische bescherming en kan voor het pilot project vrij gebruikt worden voor het telen van diverse gewassen. 

De gronden zijn eigendom van de gemeente Maastricht en worden 5 jaar kosteloos ter beschikking  gesteld aan projectdeelnemers. Na 5 jaar wordt de situatie geëvalueerd. De initiatiefnemer voert het projectidee uit voor eigen rekening en risico.

Pilot

De gemeente Maastricht heeft iedereen de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van een inschrijfprocedure om aan een pilot voor streekproductie mee te doen.

Alle inschrijvingen die daarvoor werden ontvangen zijn door een onafhankelijke selectiecommissie beoordeeld. De sluitingstermijn voor de inzendingen was 13 september 2014.

Beste inzending

Het plan 'De drie poorten' van Stefan Muijtjens (landbouwadviseur) en Mark Daemen (Landmark) is als beste inzending beoordeeld. Voor de uitvoering van hun plan geeft de gemeente de grond vanaf 1 maart 2015 voor 5 jaar gratis in bruikleen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde documenten: 

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij: