Centrumplan De Heeg

Het centrum van De Heeg kampt al een aantal jaren met problemen. Het loopt leeg en is verre van aantrekkelijk. Winkels hebben hun deuren gesloten. Mensen voelen zich onveilig door die leegstand. Het woongenot is zoek. Kortom: werk aan de winkel. Wat er waarom wanneer gebeurt, leest u op deze pagina.

Aanleiding

Het winkelcentrum in De Heeg is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Winkels kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. Mensen kopen steeds meer online of doen hun boodschappen op andere plekken in de omgeving. Daarnaast moet de sporthal opgewaardeerd en gerenoveerd worden. Tegelijkertijd lopen er in De Heeg voorbereidingen voor een nieuw Integraal Kindcentrum op de plek van voormalige basisschool De Schans. Het kindcentrum krijgt geen eigen gymzaal. Het is de bedoeling dat het bewegingsonderwijs gecombineerd wordt met sporten in een van de gemeentelijke sportaccommodaties. Orange Capital, de eigenaar en verhuurder van het vastgoed in het winkelcentrum, wil op zijn beurt het winkelcentrum opknappen en nieuwe winkels aantrekken. De Jumbo heeft aangegeven op korte termijn te willen uitbreiden.

Ook de parkeerdruk rond De Roserije vraagt aandacht. Tot slot wil het Heegeneerke (sociaal café) graag verhuizen.

Een project en een doel

Reden genoeg om een project in het leven te roepen: het project Centrumplan De Heeg. Het doel van het project is het centrum van de Heeg weer aantrekkelijk te maken zodat de mensen er zich happy en veilig voelen.

De aanpak

Dit project coördineert en verbindt betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren in De Heeg. Dus in plaats van ieder probleem afzonderlijk te bekijken, worden ze allemaal samen in kaart gebracht en aangepakt.

Stand van zaken

Leren/Integraal Kindcentrum

Sloop

De sloop van de voormalige basisschool de Schans en de bijbehorende gymzaal gaat op maandag 7 januari 2019 daadwerkelijk van start. De werkzaamheden zullen ongeveer 9 weken in beslag nemen. De direct omwonenden hebben hierover inmiddels een informatiebrief ontvangen. De rest van de wijk wordt geïnformeerd door een bericht op de website van de nieuwe school en via de website van de gemeente.

Bestemmingsplan aanpassing

De bestemming van het huidig perceel is al Maatschappelijke doeleinden en hiermee geschikt voor onderwijs. Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan op enkele onderdelen (regels) worden aangepast. Dit is formeel al in gang gezet en de raadsinformatiebrief is gepubliceerd

Nieuwbouw

Het afgelopen jaar is door de architect en adviseurs flink gewerkt. Er ligt nu een definitief ontwerp. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwkundige detaillering van dit ontwerp en wordt de haalbaarheid getoetst bij de gemeentelijke Welstand- en Monumentencommissie. Als alles volgens planning verloopt kunnen we mei 2019 beginnen met de bouwwerkzaamheden.

Verkeer/parkeren

In december nog begint een onderzoek naar de mogelijkheden om de parkeer- en verkeersdruk in woonstraten rondom het centrum van de Heeg te verlagen. Door mogelijk de Langendaal (gedeeltelijk) open te stellen voor gemotoriseerd verkeer zou de bereikbaarheid en de vindbaarheid van het centrum kunnen verbeteren. En kan de ingang van de openbare parkeergarage bijvoorbeeld worden verplaatst naar de Langendaal. Uiteraard wordt er ook gekeken naar wat dit betekent voor fietsverkeer, de busroute, de kruisingen met de Borghaag en de Cuyleborg.

Ontmoeten

Als de sporthal zou vervallen op de huidige plek, zou het dan dan een mooie plek kunnen zijn voor ontmoeting, activiteiten of evenementen? En levert dit voordeel op voor de zichtbaarheid en bereikbaar van het winkelgebied? Komend voorjaar gaan we samen met u als buurtbewoner en gebruiker van het centrum ontdekken of dit ook daadwerkelijk zo is. Vragen we u of er behoefte is aan zo’n wijkplein en wie er dan gebruik van gaat maken. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Bewegen

Komend voorjaar onderzoeken we of de sporthal kan verhuizen naar een betere plek. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de huidige gebruikers zodat (sport)verengingen niet zonder sporthal komen te zitten. In ieder geval is er een gymzaal nodig voor het Integraal Kindcentrum. We houden u op de hoogte over ontwikkelingen.

Winkelen

Orange Capital Partners als eigenaar van de winkels en Jumbo willen graag op korte termijn aan de slag met de verbetering van de supermarkt. Rekening houdende met alle ontwikkelingen en afstemming in de Heeg en de vaak lange procedures, gaat dit misschien niet zo snel als dat iedereen dat zou willen. In januari is er een vervolgoverleg waarin verder wordt onderzocht of het mogelijk is om toch al op kortere termijn aan de slag te kunnen.

Aan de slag

Ondertussen loopt een aantal deelprojecten al. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het kindcentrum. En Orange Capital is bezig met de uitwerking van aanpassingen in het winkelcentrum. Hierover moeten besluiten genomen worden door Jumbo, Q-Park en de gemeente. Daarna kan de vergunning aangevraagd worden. De besluitvorming over de sporthal is onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Buurtcafé/huiskamer het Heegeneerke breidt haar activiteiten uit en is samen met de gemeente op zoek naar een plek buiten de Boeckel. Daarnaast is buurtnetwerk Like De Heeg samen met de gemeente en het Veilige Buurten Team actief bezig om het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten. Lege etalages worden aangekleed, er vinden opruimacties plaats. Kortom: er wordt gewerkt in De Heeg.

De planning

Zoals gezegd bestaat de totale ontwikkeling van het centrum uit verschillende onderdelen. Die kennen elk een eigen planning en dynamiek. Omdat we de vaart en voortgang er wel in willen hebben, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat betekent:  

  • dat partijen hard werken om  de uitbreiding van de Jumbo nog in 2018 mogelijk te maken.
  • de daarbij behorende aanpassingen in de garage ook zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Denk aan de aanleg van een rolbaan zodat mensen met hun kar vanuit de garage direct in de winkel staan en andersom. En denk aan de samenvoeging van de stallinggarage en de openbare garage om zo voor meer parkeerplekken te zorgen.
  • de komst van een Integraal Kindcentrum vraagt om verkeersaanpassingen. De uitwerking van daarvan en van ideeën rondom een busbaan en kiss & ride bij de school loopt. Duidelijkheid hierover wordt na de zomer verwacht. Een eventueel nieuwe toegang voor de parkeergarage, de sporthal en de eventuele komst van een wijkplein vragen meer tijd. Zoals gezegd is een besluit over sporthal De Heeg onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Deze punten staan dus voor het eerste kwartaal van 2019 op de planning.
  • het Buurtnetwerk Like De Heeg gaat door met kleine en grote acties om de leefbaarheid te vergroten. Al dan niet met hulp van de gemeente en het Veilige Buurten Team.

Partners

In het project Centrumplan De Heeg werken Orange Capital, de gemeente Maastricht, Trajekt, Woonpunt, Q-park, buurtnetwerk Like De Heeg, het Heegeneerke, het schoolbestuur Kom Leren samen aan een leefbaar winkelcentrum in De Heeg.

Meedenken, meedoen?

De projectorganisatie heeft al eerder gevraagd of mensen willen meedenken en willen deelnemen aan een van de werkgroepen: algemene ontwikkeling De Heeg, winkelcentrum, sport, ontwikkelingen Integraal Kindcentrum, verkeer/parkeren. U kunt zich nog steeds aanmelden om mee te doen en ook mee te praten in een van de werkgroepen. U kunt zich aanmelden via post@maastricht.nl, onder vermelding van aanmelding werkgroep De Heeg.