Centrumplan De Heeg

Het centrum van De Heeg kampt al een aantal jaren met problemen. Het loopt leeg en is verre van aantrekkelijk. Winkels hebben hun deuren gesloten. Mensen voelen zich onveilig door die leegstand. Het woongenot is zoek. Kortom: werk aan de winkel. Wat er waarom wanneer gebeurt, leest u op deze pagina.

Aanleiding

Het winkelcentrum in De Heeg is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Winkels kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. Mensen kopen steeds meer online of doen hun boodschappen op andere plekken in de omgeving. Daarnaast moet de sporthal opgewaardeerd en gerenoveerd worden. Tegelijkertijd lopen er in De Heeg voorbereidingen voor een nieuw Integraal Kindcentrum op de plek van voormalige basisschool De Schans. Het kindcentrum krijgt geen eigen gymzaal. Het is de bedoeling dat het bewegingsonderwijs gecombineerd wordt met sporten in een van de gemeentelijke sportaccommodaties. Orange Capital, de eigenaar en verhuurder van het vastgoed in het winkelcentrum, wil op zijn beurt het winkelcentrum opknappen en nieuwe winkels aantrekken. De Jumbo heeft aangegeven op korte termijn te willen uitbreiden.

Ook de parkeerdruk rond De Roserije vraagt aandacht. Tot slot wil het Heegeneerke (sociaal café) graag verhuizen.

Een project en een doel

Reden genoeg om een project in het leven te roepen: het project Centrumplan De Heeg. Het doel van het project is het centrum van de Heeg weer aantrekkelijk te maken zodat de mensen er zich happy en veilig voelen.

De aanpak

Dit project coördineert en verbindt betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren in De Heeg. Dus in plaats van ieder probleem afzonderlijk te bekijken, worden ze allemaal samen in kaart gebracht en aangepakt.

Stand van zaken

Waar we nu staan? Alle vraagstukken en uitdagingen zijn geïnventariseerd en samengebracht. Daarmee zijn we ook al aan de slag gegaan. De stedenbouwkundig ontwerper is gaan tekenen en puzzelen om te komen tot 1 plaatje. Een plaatje waarop zowel het sporthalvraagstuk, de uitbreiding van de Jumbo, het integraal kindcentrum en de verkeersproblematiek aan bod komen. Een eerste denkrichting is op 10 april gepresenteerd aan het college. 

Deze denkrichting biedt kans om het vrij gesloten centrum een meer open karakter te geven met ruimte voor ontmoeting. De denkrichting heeft nog geen formele status. Samen met buurt en overige partijen wordt die richting uitgewerkt tot een breed gedragen en haalbaar voorstel. Op 16 april zijn de ideeën gepresenteerd aan de buurt. Die bijeenkomst was druk bezocht. Projectleider Karin Gybels presenteerde er de ontwikkelingen. Daarna kregen de bezoekers de gelegenheid om per thema in groepjes verder te praten met medewerkers van de gemeente en de andere partners. Een verslag van de avond vindt u op www.thuisinmaastricht.nl.

Aan de slag

Ondertussen loopt een aantal deelprojecten al. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het kindcentrum. En Orange Capital is bezig met de uitwerking van aanpassingen in het winkelcentrum. Hierover moeten besluiten genomen worden door Jumbo, Q-Park en de gemeente. Daarna kan de vergunning aangevraagd worden. De besluitvorming over de sporthal is onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Buurtcafé/huiskamer het Heegeneerke breidt haar activiteiten uit en is samen met de gemeente op zoek naar een plek buiten de Boeckel. Daarnaast is buurtnetwerk Like De Heeg samen met de gemeente en het Veilige Buurten Team actief bezig om het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten. Lege etalages worden aangekleed, er vinden opruimacties plaats. Kortom: er wordt gewerkt in De Heeg.

De planning

Zoals gezegd bestaat de totale ontwikkeling van het centrum uit verschillende onderdelen. Die kennen elk een eigen planning en dynamiek. Omdat we de vaart en voortgang er wel in willen hebben, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat betekent:  

  • dat partijen hard werken om  de uitbreiding van de Jumbo nog in 2018 mogelijk te maken.
  • de daarbij behorende aanpassingen in de garage ook zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Denk aan de aanleg van een rolbaan zodat mensen met hun kar vanuit de garage direct in de winkel staan en andersom. En denk aan de samenvoeging van de stallinggarage en de openbare garage om zo voor meer parkeerplekken te zorgen.
  • De komst van een Integraal Kindcentrum vraagt om verkeersaanpassingen. De uitwerking van daarvan en van ideeën rondom een busbaan en kiss & ride bij de school loopt. Duidelijkheid hierover wordt na de zomer verwacht. Een eventueel nieuwe toegang voor de parkeergarage, de sporthal en de eventuele komst van een wijkplein vragen meer tijd. Zoals gezegd is een besluit over sporthal De Heeg onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Deze punten staan dus voor het eerste kwartaal van 2019 op de planning.
  • Met het Heegeneerke worden nu gesprekken gevoerd over een nieuwe plek.
  • Het Buurtnetwerk Like De Heeg gaat door met kleine en grote acties om de leefbaarheid te vergroten. Al dan niet met hulp van de gemeente en het Veilige Buurten Team.

Partners

In het project Centrumplan De Heeg werken Orange Capital, de gemeente Maastricht, Trajekt, Woonpunt, Q-park, buurtnetwerk Like De Heeg, het Heegeneerke, het schoolbestuur Kom Leren samen aan een leefbaar winkelcentrum in De Heeg.

Meedenken?

De projectorganisatie heeft tijdens een bijeenkomst op 16 april gevraagd of mensen willen meedenken en willen deelnemen aan een van de werkgroepen: algemene ontwikkeling De Heeg, winkelcentrum, sport, ontwikkelingen Integraal Kindcentrum, verkeer/parkeren. U kunt zich nog altijd aanmelden om mee te doen en ook mee te praten in een van de werkgroepen. U kunt zich aanmelden via post@maastricht.nl, onder vermelding van aanmelding werkgroep De Heeg.