Hoekerweg-Fregatweg

In de zomer van 2014 is knooppunt Kruisdonk uitgebreid. Zo is er een directe en snelle verbinding ontstaan vanaf de A2 en A79 via de Nieuwe Limmelderweg naar het bedrijventerrein Beatrixhaven en het P+R terrein Maastricht Noord. Door de vernieuwde infrastructuur neemt de verkeersdrukte in Meerssen en gedeeltelijk bij kruispunt Geusselt af. Maar de verkeersstructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af en daardoor kan de doorstroming nog niet optimaal zijn.

Kruising Hoekerweg – Fregatweg aangepast

Zolang de nieuwe verkeersstructuur niet af is, blijft de kruising Hoekerweg – Fregatweg een belangrijke verbinding. De voorrangssituatie van de kruising Hoekerweg – Fregatweg is aangepast om extra verkeer op te vangen. Verkeer op de Hoekerweg heeft voorrang in deze tijdelijke situatie. De tijdelijke situatie zal volgens huidige inzichten duren tot medio 2015, mogelijk zelfs langer. Door de gewijzigde verkeerssituatie heeft verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg nu voorrang op het verkeer dat de (oude) route over de Fregatweg rijdt. Op die manier wordt voorkomen dat meerdere vlakbij elkaar gelegen kruispunten vastlopen. Er zijn wel twee nadelen:

  • het verkeer op de Fregatweg komende vanaf het noorden (Bunde/Meerssen) moet voorrang verlenen. Hierdoor ontstaat vaker een wachtrij op de Fregatweg, zeker tijdens de ochtendspits.
  • fietsers hebben geen voorrang meer bij het oversteken van de Hoekerweg, omdat anders in de nieuwe voorrangsregeling onveilige situaties ontstaan. Dit brengt een langere wachttijd met zich mee. Vooral tijdens de spits is het soms lastig oversteken.

Gevolgen voor verkeer en bereikbaarheid

Vanaf het voorjaar 2015 zal de doorstroming mogelijk verbeteren door de detectielussen en het doseersysteem. Naar verwachting kan de wachtrij op de Fregatweg beheersbaar worden gemaakt. Oplossen is echter niet aan de orde, in de tijdelijke situatie moet verkeer rekening houden met vertraging op de Fregatweg. Kijk voor meer informatie over werkzaamheden op de slimme kaart.

A2 - Afrit 52

(Vracht)verkeer vanaf de A2 wordt geadviseerd om via afrit 52 naar de Beatrixhaven te rijden. Tot eind 2016, als de openstelling van de A2-tunnel is voorzien, zal de doorstroming niet optimaal zijn.

Onderzoek nieuwe verbinding

De gemeente wil de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven – de Nieuwe Limmelderweg – graag doortrekken tot aan de Galjoenweg. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het nieuwe wegdeel (Kraakweg) tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg. In het voorjaar van 2015 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Zodra er duidelijkheid is over de Kraakweg, kan de gemeente Maastricht toewerken naar een definitieve structuur in de Beatrixhaven. Als de gemeente Maastricht de Kraakweg kan aanleggen, zullen de verkeersstromen sterk wijzigen en zal de kruising Hoekerweg -Fregatweg weer worden teruggebracht naar de oude situatie. Mocht het zo zijn dat de Kraakweg onverhoopt niet kan worden aangelegd, dan zal de kruising Hoekerweg -Fregatweg moeten worden omgebouwd om de verkeersstromen beter te kunnen verwerken. Verschillende varianten zijn dan mogelijk, maar het meest reëel lijkt een kruispunt met verkeerslichten, waarbij zoveel mogelijk rijrichtingen een eigen rijstrook krijgen. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een rotonde. Beide scenario’s worden overigens door de gemeente Maastricht voorbereid.

Planning

  • Juni-juli 2014: Tijdelijke verkeerssituatie Hoekerweg-Fregatweg, gerealiseerd door gemeente Maastricht.
  • Juli 2014: Uitgebreid knooppunt Kruisdonk met tijdelijke verkeerslichten open voor verkeer, gerealiseerd door Avenue2.
  • November - december 2014: Definitieve verkeerslichten bij knooppunt Kruisdonk, door Avenue2.
  • Voorjaar 2015: Aansluiten detectielussen Fregatweg op verkeerslichten knooppunt Kruisdonk, door gemeente Maastricht.
  • 2015: Voorbereiding en uitvoering nieuwe verbinding vanaf Hoekerweg, door gemeente Maastricht.
  • Eind 2016: Knooppunt Kruisdonk volledig en optimaal functionerende verkeersstructuur Beatrixhaven, A2-tunnel gereed.

Gemeente en project A2 Maastricht

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente en Avenue2 en zijn deels afhankelijk van elkaar. Uiteraard worden de werkzaamheden onderling afgestemd. Kijk op de website van A2 Maastricht voor meer informatie over de werkzaamheden aan knooppunt Kruisdonk.