Hoogwaterveiligheid

Door de verandering van het klimaat zal Maastricht in de toekomst vaker te maken krijgen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Om de toekomstige veiligheid van Maastricht en Eijsden te waarborgen zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en dijkverhoging/versterking, met een scherp oog voor ruimtelijke kwaliteit en economische kansen. De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten werken daarom samen aan een ‘Ontwikkelingsvisie’. Deze visie wordt begin 2018 aan de beide gemeenteraden voorgelegd.

Praat u weer mee op 11 en 12 september?

Op maandag 11 september en dinsdag 12 september 2017 krijgt u weer de mogelijkheid om met ons mee te denken door middel van een interactieve schets- en informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de twee voorgaande “mijnMaas Cafés” van 22 oktober 2015 en 25 februari 2016. De resultaten van de bijeenkomsten zijn opgenomen in het Startdocument Hoogwaterveiligheid Koploper Maas Maastricht, dit document is te vinden op deze website.

De interactieve schets- en informatiebijeenkomsten worden gehouden om van burgers en andere stakeholders input te krijgen voor de op te stellen ontwikkelingsvisie van het Zuidelijk Maasdal. Met de kaart op tafel wordt samen met burgers en stakeholders de mooiste en bijzonderste plekken langs de Maas verkend. We gaan in gesprek over de eerste contouren van een visie voor het Maasdal en de mogelijke oplossingen voor de waterveiligheid. Uiteindelijk willen we komen tot een ontwikkelingsvisie met wenselijk en haalbaar geachte maatregelen voor hoogwaterveiligheid. De inbreng vanuit burgers en stakeholders is belangrijk en waardevol!

Op beide avonden staat een ander deel van het Maasdal centraal:

Maandag 11 september het noordelijke deel ten noorden van de Kennedybrug. De bijeenkomst vindt plaats in Van der Valk hotel Maastricht aan de Nijverheidsweg 35 te Maastricht. Meer informatie over de bereikbaarheid van de locatie vindt u op de website van Van der Valk hotel Maastricht https://www.hotelvandervalkmaastricht.nl/routebeschrijving/

Dinsdag 12 september het deel ten zuiden van de Kennedybrug inclusief Eijsden. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultureel Centrum Eijsden, Breusterstraat 23 te Eijsden. Meer informatie over de bereikbaarheid van de locatie vindt u op de website van Cultureel Centrum Eijsden http://www.saintececile.nl/IManager/Content/9228/n6dz/mt6632

Iedereen is welkom vanaf 18.15 uur. Het programma start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Aanmelden

Bent u er weer bij? Meldt u dan uiterlijk maandag 4 september 2017 (maar liefst zo snel mogelijk) aan via mijnmaas@maastricht.nl . Vermeld in uw bericht uw naam, eventuele organisatie en op welke avond u aanwezig bent.

Wat ging vooraf?

Via een open en interactief participatief proces is een agenda samengesteld met daarop een aantal maatregelen die nader zouden moeten worden onderzocht. Het proces bestond uit twee zogenaamde mijnMaascafé’s op 22 oktober 2015 en 25 februari 2016 en een stadsronde met de gemeenteraad van Maastricht op 19 april 2016. In Eijsden-Margraten is er 21 april 2016 een brede informatieavond georganiseerd. Het resultaat van dit proces is opgenomen in het Startdocument Hoogwaterveiligheid Koploper Maas Maastricht. Dit Startdocument is vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Maastricht op 31 mei 2016, het college van Eijsden-Margraten heeft kennis genomen van dit document. De gemeenteraden in beide gemeenten zijn hiervan middels Raadsinformatiebrieven op de hoogte gebracht.

De vastgestelde onderzoeksagenda bevat de volgende punten:

  1. Realiseren groene rivier Borgharen / Itteren
  2. Optimaliseren eiland Bosscherveld
  3. Verbreden Maas bij Franciscus Romanusweg
  4. Realiseren stroombaan Pietersplas / Oosterplas
  5. Opvang top hoogwatergolf in ENCI-groeve
  6. Verdieping zomerbed ter plaatse van vaargeul
  7. Verhoging bestaande waterkeringen

Hoe verder?

De genoemde maatregelen worden de komende jaren verder onderzocht en uitgewerkt tot een samenhangend pakket van maatregelen waarbij we ook kijken naar de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad en (eu)regio. Het pakket vormt de onderzoeksagenda van een langdurig participatief proces dat er toe moet leiden dat de stad ook in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater in de Maas en rond 2050 aan de veiligheidsnormen voldoet.

Achtergrond

Het Rijk en de provincie Limburg hebben de gemeente Maastricht gevraagd het initiatief te nemen voor een aanpak om de hoogwaterveiligheid te vergroten: Koploper Maas Maastricht. Het college heeft het plan van aanpak daarvoor vastgesteld. Niet alleen de klimaatverandering, maar ook de maatschappelijke behoefte aan een hoger beschermingsniveau om slachtoffers en grote (economische) schade te voorkomen en om kwetsbare gebieden en infrastructuur te beschermen, is reden geweest voor het Rijk om eind 2014 de norm voor hoogwaterveiligheid in het nationale Deltaprogramma te verhogen. De exacte opgave is nog niet bekend omdat op landelijk niveau nog wordt gewerkt aan de precieze prognose op basis van de klimaatscenario's en de gevolgen daarvan voor de Maas.

Bekijk ook de pagina MijnMaas