Omgevingswet in Maastricht

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar met name ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.

 

Dit filmpje legt in 2 minuten uit wat de Omgevingswet precies is.

Wat wil de gemeente Maastricht bereiken met de Omgevingswet?

De wet biedt gemeenten meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen. In het Ambitiedocument Omgevingswet heeft de gemeenteraad van Maastricht haar ambities en uitgangspunten aangegeven. Zo legt de gemeente Maastricht het accent op de volgende zaken.

  • Het versnellen en integraler en transparant maken van de werkprocessen, vereenvoudigen en samenbrengen van regelgeving, verkorten van doorlooptijden, regionale samenwerking en vroegtijdige participatie. Resultaat hiervan moet zijn dat Maastricht sneller en beter duidelijkheid kan bieden aan inwoners, ondernemers en initiatiefnemers over wat er op een bepaalde locatie wel of niet mag.
  • Meer gebiedsgericht te differentiëren in kwaliteiten, ambities en bijbehorende regels. Resultaat hiervan moet zijn dat vooral in de buurten en op werklocaties meer maatwerk en (sociale) functiemenging een plek krijgt.

Wat doet de gemeente om haar doelen te bereiken?

De nieuwe wet geeft de gemeente 6 kerninstrumenten waarmee zij haar doelen en die van de Omgevingswet kan behalen. Twee belangrijke instrumenten hierin zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De Omgevingsvisie vervangt de huidige Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een brede strategische visie op de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, natuur, gezondheid, veiligheid en economie. Meer weten over de manier waarop de gemeente de Omgevingsvisie maakt? En hoe u uw bijdrage kunt leveren? U leest het op de aparte pagina over de Omgevingsvisie.

Het Omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Voor 2029 moet de gemeente Maastricht één Omgevingsplan hebben voor heel de gemeente. Om er nu al mee te oefenen, start de gemeente Maastricht samen met de buurt een experiment in Boschpoort. Woont u in Boschpoort? Of bent u geïnteresseerd in het experiment? Kijkt u dan op de pagina over het Omgevingsplan voor meer informatie.

Wat merken inwoners van de Omgevingswet?

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal: de inwoners en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn na 1 januari 2021 alle regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden
  • is er straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening
  • vraagt de gemeente inwoners om mee te denken bij de beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen op vergunningen die voor 1 januari 2021 zijn verleend en waartegen geen bezwaar en beroep meer open staat.