Omgevingsvisie Maastricht

De gemeente Maastricht werkt aan een Omgevingsvisie voor Maastricht. Deze visie vervangt de huidige Structuurvisie van Maastricht uit 2012. Er zijn 2 redenen om dit nu te doen:

 1. De Structuurvisie moet geactualiseerd worden;
 2. De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een Omgevingsvisie op te stellen.

Wat staat er in de Omgevingsvisie Maastricht?

De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040. Het is een brede visie op een groot aantal onderwerpen en beschrijft de samenhang tussen deze onderwerpen. Voorbeelden zijn: mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties.

De Omgevingsvisie geeft antwoord op 2 vragen.

 1. Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? De gewenste ontwikkelingen.
 2. Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren? De beheersopgaven.

Wat zijn de stappen bij het opstellen van de Omgevingsvisie?

 • De gemeenteraad van Maastricht heeft in juni 2017 besloten dat bestaande visies de basis zijn voor de nieuwe Omgevingsvisie. Deze worden waar nodig geactualiseerd en aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen en de opgaven van nu.
 • Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in februari 2018 de Verkenning van de Opgaven’ vastgesteld. In deze notitie staan de opgaven voor de fysieke leefomgeving van Maastricht.
 • In de stadsronde van 25 september 2018 is de gemeenteraad met de stad in gesprek gegaan over de  ‘Discussienotitie Omgevingsvisie’. Hierin zijn de opgaven vertaald in de gewenste ontwikkelrichting voor Maastricht. In hoofdlijnen is er in beschreven welke keuzes de gemeente daarbij wil maken.
 • Van najaar 2018 tot en met voorjaar 2019 wordt de discussienotitie verder uitgewerkt tot een ‘Ontwerp Omgevingsvisie'. Tot mei 2019 organiseerden we diverse momenten waarop we met verschillende partijen in gesprek zijn gaan.
 • In juli 2019 ligt er een 'Ontwerp Omgevingsvisie': een eerste versie van het gewenste eindproduct. Hierin staat wat we concreet gaan doen in Maastricht om de gewenste ontwikkelrichting te realiseren.
 • Dit stuk wordt ter inzage gelegd vanaf 13 september 2019. Bewoners en belanghebbenden kunnen reageren op deze eerste versie van het eindproduct en formeel een zienswijze indienen.
 • Na het verwerken van de zienswijzen wil de gemeenteraad eind 2019 - begin 2020 de definitieve ‘Omgevingsvisie Maastricht’ vaststellen.

Meepraten? Ja, graag!

De Omgevingsvisie maken we in dialoog met bewoners, belangenorganisaties en strategische partners uit de stad. Dat doen we in diverse werkvormen: publieke bijeenkomsten voor geïnteresseerde bewoners en partijen, stadsronden voor het gesprek tussen de gemeenteraad en bewoners, en dialoogtafels met strategische partners en belangenorganisaties. Er zijn meerdere momenten waarop we input ophalen en bouwstenen verwerken. Bij elke ronde ziet u hoe uw input verwerkt is en vragen wij u mee te denken bij de volgende stap.

Wilt u weten wanneer er publieke bijeenkomsten zijn? U leest dat op deze website (kolom rechts op deze pagina), in de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente en op onze Facebookpagina. Strategische partners en belangenorganisaties krijgen een gerichte uitnodiging voor momenten die speciaal voor hen georganiseerd worden.

Wat is het verschil tussen een Structuurvisie en een Omgevingsvisie?

De Structuurvisies van Maastricht zijn vooral gericht geweest op nieuwe ontwikkelingen in de stad. De Omgevingsvisie is niet alleen ontwikkelingsgericht is, maar beschrijft ook hoe we de bestaande gebieden en publieke ruimten willen beheren. Daarnaast is de Omgevingsvisie integraler dan de vorige Structuurvisies; met meer aandacht voor de samenhang tussen thema’s als mobiliteit, groen, sport, bewegen en natuur. Tot slot besteedt de Omgevingsvisie voor het eerst nadrukkelijk aandacht aan de thema’s gezondheid en veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.