Veilige kamers

De gemeente Maastricht is op 5 januari 2015 gestart met de controle van ongeveer 500 panden. Het gaat om panden waarin vijf of meer kamers worden verhuurd.

1.Waarom het project ‘Veilige Kamers’?

In 2013 heeft de gemeente Maastricht vastgesteld dat er in de loop der jaren honderden kamerverhuurpanden bijgekomen zijn. Veel eigenaren van deze panden hebben tot op heden de hiervoor vereiste ‘gebruiksmelding brandveilig gebruik’ niet ingediend bij de gemeente Maastricht. Daarbij is er mogelijk ook sprake van een gebruik dat niet is toegestaan in het geldende bestemmingsplan en de beleidsregel “woningsplitsing en omzetting naar kamers”. De gemeente vindt het, vooral vanwege de brandveiligheid, belangrijk om de betreffende pandeigenaren te benaderen en er samen voor te zorgen dat alsnog snel aan alle regels voldaan wordt.

2.Waarom voert de gemeente deze controles nu uit?

Veiligheid voor kamerbewoners staat bij de gemeente hoog in het vaandel. In 2013 is geconstateerd dat er veel kamerverhuurpanden bijgekomen zijn, zonder dat de eigenaren dit bij de gemeente hebben gemeld. Hierdoor is er geen zicht op de veiligheid in deze panden, waardoor direct gestart is met de controle van de brandveiligheid van deze panden. 

3.Waarop controleert de gemeente precies?

Ieder pand zal bezocht worden door een handhaver van de gemeente om de huidige toestand te bekijken en te beoordelen. Op basis van de bevindingen zal de gemeente, indien nodig, handhavend optreden. De onderdelen waarop gecontroleerd wordt zijn onder andere: 

  • bestemmingsplan en de beleidsregel ‘woningsplitsing en omzetting naar kamers’: Hierin is vastgelegd of kamerverhuur al dan niet mogelijk is in een gebied; voor meer informatie hierover, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing
  • ‘gebruiksmelding brandveilig gebruik’: wanneer een pandeigenaar vijf of meer kamers verhuurt is hij verplicht een melding brandveilig gebruik in te dienen. Hiermee committeert hij zich aan de brandveiligheidsregels die gelden bij kamerverhuur;
  • feitelijk brandonveilig gebruik: of het daadwerkelijke gebruik voldoet aan die regels volgens het Bouwbesluit 2012. Ga hiervoor naar www.bouwbesluitonline.nl 

4. Ik huur een kamer in een pand en de gemeente komt controleren. Kan ik een boete of straf krijgen?

Nee. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de totale veiligheid in het pand. Alleen hij zal een boete krijgen indien hij niet meewerkt aan het voldoen aan de brandveiligheidseisen. Wel vragen wij bewoners het pand veilig te gebruiken. Uiteindelijk voorkom je hiermee ook risico’s.

5. Ik huur een kamer in een pand en de gemeente komt controleren. Word ik uit huis gezet als er gebreken geconstateerd worden?

De gemeente zet geen bewoners uit huis. Als de gemeente echter erg onveilige situaties tegenkomt zal de eigenaar gesommeerd worden meteen voorzieningen te treffen om het pand veilig te maken. Mocht het pand echter eveneens gebruikt worden strijdig met de regels in het beleid “woningsplitsing en omzetting naar kamers”, dan zal de eigenaar gesommeerd worden met in acht neming van redelijke termijnen, om dit strijdige gebruik te beëindigen.

5. Ik huur een kamer in een pand en wil weten wat ik zelf kan doen, zodat alles volgens de regels verloopt. Waar kan ik informatie vinden?

Als je zelf meer wilt weten over wat je zelf kunt doen kijk dan o.a. eens via nevenstaande link naar de folder “Brandveilig op kamers”.

6. Ik huur een kamer in een pand en wil weten of de gemeente komt controleren. Waar moet ik zijn?

Stuur een e-mail naar veiligekamers@remove-memaastricht.nl.

7. Ik ben pandeigenaar en ik wil weten of de gemeente mijn pand komt controleren. Waar moet ik zijn?

Stuur een e-mail naar veiligekamers@remove-memaastricht.nl.

8. Het beleid voor woningsplitsing en kamerverhuur is onlangs gewijzigd. Wat betekent dit voor het project Veilige Kamers?

Op 22 juli 2016 treedt de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsregel “woningsplitsing en omzetting naar kamers” in werking. In deze beleidsregel zijn gewijzigde regels opgenomen waaraan voldaan moet worden bij het splitsen van een woning naar meerdere woningen of het omzetten van een woning naar kamers. Deze gelden voor alle woningen in de gemeente.

Het project Veilige Kamers gaat gewoon door. We blijven controleren op brandveiligheid en checken of het gebruik voldoet aan het bestemmingsplan. Het gewijzigd beleid wordt hierin meegenomen.

9. Wat verandert er voor mij als pandeigenaar door het gewijzigd beleid?

Een aantal oude regels zijn vervallen; nieuwe regels zijn toegevoegd. Deze gelden nu voor de hele stad. De exacte uitkomst in uw situatie kunt u zelf bepalen door de bijbehorende uitvoeringsregels toe te passen. Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing voor alle informatie over het gewijzigde beleid en de uitvoeringsregels. 

10. Wat moet ik doen als pandeigenaar wanneer blijkt dat mijn pand voldoet (kan voldoen) aan de gewijzigde regels?

Om het pand met in acht neming van het gewijzigd beleid te mogen gebruiken moet u een ontheffingsverzoek van het bestemmingsplan indienen bij de gemeente. Dit kunt u doen via een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” via www.omgevingsloket.nl.

Denkt u ook aan mogelijk andere benodigde vergunningen, omdat u de woning gesplitst heeft of omgezet heeft naar kamer, zoals:

  • Omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” (bouwvergunning)
  • Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Deze vergunningen kunt u allemaal gelijktijdig aanvragen.

11. Ik ben pandeigenaar en ik wil weten wat ik moet doen zodat alles in het pand volgens de regels verloopt. Waar kan ik informatie vinden?

De eisen voor de brandveiligheid in een pand zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. U kunt het Bouwbesluit 2012 onder andere raadplegen via www.bouwbesluitonline.nl.

De eisen met betrekking tot het gebruik van het pand zijn vastgelegd in het voor de buurt geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is onder andere in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op 22 juli 2016 is gewijzigd beleid in werking getreden voor het splitsen van woningen en omzetten van een woning naar kamers. Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing voor alle informatie over het gewijzigd beleid en de uitvoeringsregels.