AZC dependance Taliënruwe Malberg

Van mei 2016 tot en met mei 2018 worden er maximaal 190 vluchtelingen opgevangen in het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg. De opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Update 8 juni 2016: Ingebruikname Taliënruwe te Malberg

De gemeente heeft op 7 juni 2016 een omgevingsvergunning verleend aan het COA. Daarmee is de opvang van vluchtelingen mogelijk op de locatie Taliënruwe te Malberg. De vergunning is verleend tot 1 juni 2018, voor de opvang van maximaal 190 personen. De eerste gezinnen nemen vanaf vrijdag 10 juni hun intrek in de woningen. De vergunning is te vinden rechts in beeld bij downloads. De officiële bekendmaking leest u op 16 juni in weekblad 1Maastricht. De digitale versie van 1Maastricht vindt u bij publicaties.

De bestuursovereenkomst Malberg over de capaciteitsuitbreiding AZC Overmaze is op 7 juni 2016 ondertekend door het COA en de gemeente Maastricht. Deze is rechts in beeld bij downloads te vinden.

Klankbordgroep

De gemeente en het COA hebben buurtbewoners en professionals uitgenodigd om samen met ons in een zogenoemde klankbordgroep te werken aan een goede landing van de opvanglocatie in Malberg. Deze groep bestaat uit buurtbewoners, medewerkers van woningcorporaties, zorginstellingen, politie, gemeente Maastricht en het COA. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we uw vragen over de inrichting van het gebouw, zorgen die er leven in de buurt of ideeën over samenwerking met de nieuwe bewoners. Hoe vaak de klankbordgroep bij elkaar komt hangt af van de behoefte van de deelnemers. Wilt u ook deelnemen? Meld u dan aan per e-mail via: malberg@coa.nl of per telefoon: 06-31657881. 

Burengesprekken en buurtgesprekken

Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de vestiging van een dependance van het AZC aan de Taliënruwe in Malberg hebben vanaf 24 maart de eerste gesprekken met de directe buren plaatsgevonden. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben verschillende buurtbewoners thuis bezocht om met hen de situatie te bekijken.

Er zijn tijdens deze burengesprekken en bezoeken veel vragen gesteld. Via deze pagina kunt u het verslag van 24 maart en de veelgestelde vragen teruglezen. 

Wie komen er in de woningen? Wat is de samenstelling van deze groep?

De satelliet Malberg is een dependance van het AZC Maastricht. De dependance kent geen eigen instroom, dit wordt geregeld vanuit het AZC Maastricht. Het COA plaatst vervolgens bij voorkeur statushoudende gezinnen, die al met pre-inburgering cursussen bezig zijn of afgerond hebben. Dat betekent niet dat het uitsluitend gezinnen zijn. Er kunnen ook alleenstaanden (mannen of vrouwen) komen wonen die in afwachting zijn van een plaatsing ergens in Nederland. Er is geen uitspraak te doen over uit welk land van herkomst de tijdelijke bewoners afkomstig zijn. Er is sprake van een gemengde samenstelling.

Wat houden de pre-inburgeringsprogramma's in?

Vluchtelingen krijgen via het COA lesprogramma’s NT2 (Nederlands als 2e taal), progamma’s over de rechten en plichten van burgers in Nederland, en algemene kennis over de Nederlandse samenleving. De mensen die naar de dependance in Malberg komen hebben in principe deze cursussen al gevolgd. (Meer info zie www.coa.nl)

Om hoeveel wooneenheden gaat het?

De dependance in Malberg bestaat uit 63 eenheden, waar maximaal 190 personen kunnen verblijven. Per eenheid zullen er gemiddeld 1-4 bewoners gehuisvest worden. Deze woningen voldoen aan de minimale eisen zoals het COA die heeft opgesteld.

Achtergrond

In september 2015 heeft de gemeenteraad van Maastricht aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers en daarover in contact te treden met het COA.

Dit is ter aanvulling op de 600 vluchtelingen die sinds 2014 worden opgevangen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Limmel. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben twee locaties aangewezen: het voormalige kantoor van Macintosh aan de Parkweg in St. Pieter / Villapark en het voormalige UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg. Dit worden dependances van het AZC in Limmel.