Veelgestelde vragen over asielzoekers en vluchtelingen

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Zie voor meer informatie hierover www.coa.nl Waar een asielzoeker wordt opgevangen, is afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin hij zich bevindt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijkt op welke locatie in Nederland ruimte is om mensen op te vangen.

AVO Villapark/Sint Pieter
Contact: villapark@coa.nl / 088 7153700

De toekomstige locatie aan de François de Veijestraat is door het COA als kernlocatie aangewezen. Deze locatie zal vanaf het voorjaar van 2020 in gebruik genomen worden.  Meer informatie over AVO Villapark/Sint Pieter

Wat doen de bewoners van een AZC de hele dag?

Er zijn verplichte gesprekken en programma's waar bewoners aan moeten deelnemen. Ook kunnen bewoners gebruik maken van het Open Leercentrum dat beheerd wordt door Nederlandse vrijwilligers en bewoners. Hier staan computers en kunnen bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken of gebruik maken van internet. Kinderen kunnen hier hun huiswerk maken.

Zowel statushouders, als niet-statushouders, mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Eventuele inkomsten worden verrekend met het weekgeld. Op locatie kunnen zij ook geselecteerde werkzaamheden verrichten tegen een kleine vergoeding,  zoals tolk- en vertaalwerkzaamheden, het verrichten van kleine reparaties, toezicht en ondersteuning in de crèche en schoonmaakwerkzaamheden waar een kleine vergoeding tegenover staat.

Een deel van de asielzoekers kiest er dus voor om te werken of studeren tijdens hun verblijf in de opvang. Werken of studeren vergroot de zelfredzaamheid en heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling, toekomstperspectief en leefomgeving van de bewoner.

Wat houden pre-inburgeringsprogramma's in?

Vluchtelingen krijgen via het COA lesprogramma’s aangeboden zoals NT2 (Nederlands als 2e taal), programma’s over de rechten en plichten van burgers in Nederland en algemene kennis over de Nederlandse maatschappij. Deze cursussen zijn voorafgaand aan de reguliere, verplichte inburgeringcursussen. Meer info via www.coa.nl.

U woont in Villapark. Vermindert de waarde van uw pand?

De bestemming laat wonen toe. Er is dus geen sprake van een waardeverandering door een verandering van de juridische bestemming van het pand. 

Wie zijn asielzoekers precies?

Een asielzoeker is kortweg gezegd iemand die in Nederland wil blijven en daarom asiel aanvraagt. Mensen die in Nederland asiel willen aanvragen, moeten zich melden in Ter Apel.

De populatie van een azc is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst wisselt de nationaliteit van hen die asiel zoeken iedere periode. Op dit moment zijn het bijvoorbeeld veel Syriërs. Dat kan over een half jaar weer anders zijn omdat er ergens anders in de wereld omstandigheden zijn waardoor mensen op de vlucht slaan.

Bij het toewijzen van de ruimte in de opvanglocaties wordt door het COA rekening gehouden met culturele en religieuze achtergrond van de asielzoeker. Zo zullen zij geen gezinnen en alleenstaanden bij elkaar op een kamer plaatsen. Dat is ook de reden dat de bezetting in een azc nooit 100% kan zijn: het welzijn van de bewoners en de sfeer op het azc zijn belangrijker.

bron: COA

Wanneer krijgen asielzoekers een verblijfsvergunning?

De Rijksdienst Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) beoordeelt asielaanvragen, daar heeft de gemeente geen zeggenschap in.
bron: Rijksoverheid

Mogen asielzoekers met alleen economische motieven ook in Nederland blijven?

Nee. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgt iemand pas als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Of als hij door de onveiligheid in zijn land niet kan terugkeren.

bron: Rijksoverheid

Waar moeten mensen met een verblijfsvergunning naartoe?

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Voor Maastricht zijn dat voorlopig rond de 300 vergunninghouders.

Hoe zit het met het aanbod van woonruimte voor de vergunninghouders?

De taak van de gemeente is om binnen een termijn van een jaar een geschikte woning aan te bieden. Elke gemeente in Nederland krijgt elk jaar een taakstelling om naar rato van het aantal inwoners een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Vergunninghouders hebben recht op een sociale huurwoning en die krijgen ze ook toegewezen. Samen met de woningcorporaties is er een taskforce gevormd om de plaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers?

Een afgewezen asielzoeker kan in beroep gaan. Krijgt hij geen gelijk van de rechter? Dan moet de asielzoeker terug naar het land van herkomst. Tot de uitspraak van de rechter mag hij in een asielzoekerscentrum blijven. Is de afwijzing definitief? Dan heeft de vreemdeling 28 dagen de tijd om te vertrekken. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) assisteert hierbij.

Bron: Rijksoverheid

Is het de bedoeling dat de asielzoekers integreren?

Afhankelijk van in welke fase van de procedure een bewoner van het azc zich bevindt, volgt hij programma’s en begeleidingsgesprekken. De programma’s zijn op het individu afgestemd en betreffen terugkeertrainingen of integratietrainingen. Vergunninghouders kunnen in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering (V-inburgering) volgen. Dit programma biedt kennis en handvatten voor het zelfstandig wonen en leven in Nederland. Het bestaat uit:

  • NT2-taallessen
  • de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • individuele begeleiding en dossiervorming.

Deelname aan het programma is niet verplicht, maar COA stimuleert wel dat vergunninghouders zich goed voorbereiden op hun toekomst. Het programma bevat 121 uur NT2-les, 24 uur KNM en 11 uur individuele begeleiding door de casemanager.

Via het Coördinatiebureau Vrijwilligers en Integratie (V&I), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Maastricht en COA in Maastricht, worden in samenwerking met tal van vrijwilligersorganisaties activiteiten aangeboden aan de bewoners van COA ter activering, participatie en/of integratie. Dat varieert van het aanbieden van sport- of culturele activiteiten, het bezoeken van een speel- of dierentuin, het geven van workshops tot het tot het begeleiden naar vrijwilligers- of betaald werk.

Asielzoekers worden in het kader van zelfredzaamheid ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie, zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud. COA-medewerkers laten hen kennismaken met Nederlandse gewoonten en gebruiken.

Gaan de kinderen naar school?

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen die in een asielzoekerscentrum verblijven, moeten overdag naar school.

Waar gaan de kinderen in Maastricht naar school?

De kinderen uit het AZC Maastricht die basisonderwijs volgen, gaan op dit moment naar OBS De Regenboog in Scharn en naar Montessori BS De Poort, scholen van schoolbestuur KomLeren. De kinderen die voortgezet onderwijs volgen gaan naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) van schoolbestuur LVO. Deze is gevestigd aan de Bemelergrubbe.
Vanuit de EOA stromen de kinderen door naar andere scholen voor Voortgezet Onderwijs of naar het Beroepsonderwijs van ROC Leeuwenborgh.

Bij oudere leerlingen worden ook mengvormen van inburgering, taalactiviteiten, begeleiding en zorg en het behalen van beroepscertificaten op school en in het bedrijfsleven ingericht.

Wanneer kinderen een status hebben en woonachtig zijn in Maastricht, volgen zij zoveel mogelijk onderwijs op de school in de buurt waar zij wonen, met extra taalondersteuning, vanuit aanvullende middelen van de gemeente mede bekostigd.